«Ἐνημέρωσις περί τοῦ Νόμου 4823 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136/3.8.2021)»
(21/9/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 3531, 3795
Ἀριθ. Διεκπ. 1898 Ἀθήνησι τῇ 21ῃ Σεπτεμβρίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν ταῖς Συνεδρίαις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 26ης μηνός Αὐγούστου καί τῆς 10ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν: α) τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 201/7.9.2021 ἐγγράφου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαι-δεύσεως καί Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου καί β) τοῦ ὑπ’ ἀριθ. Φ.3/1/496/12.8.2021 ἐγγράφου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-λίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ, Προέδρου τῆς ἐν λόγῳ Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, δι’ ὧν παρεσχέθη τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ ἐνημέρωσις περί τοῦ ἐκδοθέντος Νόμου 4823 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136/3.8.2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαι-δευτικών και άλλες διατάξεις», ἐν ᾧ περιλαμβάνονται καί διατάξεις ἀφορῶσαι εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἐκπαίδευσιν, γνωρί-ζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν ταῖς ῥηθείσαις Συνεδρίαις Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἀποστείλῃ ὑμῖν τήν ὑπ’ ἀριθ. 3050 Συνο-δικήν Ἐγκύκλιον μέ θέμα: «Ἐνημέρωσις περί τοῦ Νόμου 4823/2021 “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλ-λες διατάξεις”, εἰς τόν ὁποῖον περιλαμβάνονται διατάξεις περί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως».
Διά τῆς ἐν θέματι Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου ἐπισημαίνονται αἱ βασικαί μεταρρυθμίσεις αἵτινες ἐπετεύχθησαν διά τοῦ προαναφερ-θέντος Νόμου ὡς ἀναφέρονται εἰς τό Ε΄ μέρος αὐτοῦ, τό ὁποῖον ἀφορᾷ εἰς θέματα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί δή εἰς τήν ἵδρυσιν τῶν νέων Σχολῶν Μαθητείας Ὑποψηφίων Κληρικῶν (Σ.Μ.Υ.Κ.). Ὅθεν, κοινοποιεῖται τοῦτο ὑμῖν πρός ὑμετέραν ἐνη-μέρωσιν καί διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος