«Ἐνημέρωσις περί τοῦ Νόμου 4823/2021 “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”, εἰς τόν ὁποῖον περιλαμβάνονται διατάξεις περί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως»
(21/9/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 3531, 3795
Ἀριθ. Διεκπ. 1898
Ἀθήνησι τῇ 21ῃ Σεπτεμβρίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3050

Πρός
τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς Ἕδρας αὐτῶν


Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἐψηφίσθη ὑπό τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου καί ἐδημοσιεύθη εἰς τήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 136/ 3.8.2021) ὁ Νόμος 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», ὁ ὁποῖος εἰς τό Ε΄ Μέρος αὐτοῦ ἀναφέρεται εἰς θέματα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως.
Αἱ νέαι αὗται ῥυθμίσεις διά τά ζητήματα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως ἀποτελοῦν, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, ὑλοποίησιν Ἀποφάσεων τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας καί καρπόν συζητήσεων καί συνεργασίας ἀρκετῶν ἐτῶν μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, μέ σπουδαιοτέραν μεταρρύθμισιν τήν ἵδρυσιν τῶν Σχολῶν Μαθητείας Ὑποψηφίων Κληρικῶν (ΣΜΥΚ), δι’ ὧν ἀντιμετωπίζεται χρόνιον πρόβλημα καί αἴτημα τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν. Διά τῆς ἐν λόγῳ μεταρρυθμίσεως ἱδρύεται μεταλυκειακή ἐκπαιδευτική δομή, ἐκ τῆς ὁποίας θά ἀντλῶνται οἱ μή κάτοχοι πτυχίων Πανεπιστημιακῆς Ἐκπαιδεύσεως κληρικοί τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν καί τήν μεγάλην πλειονότητα τοῦ ἐφημεριακοῦ Κλήρου.


Εἰδικώτερον, ὁ νέος Νόμος ὡς πρός τά θέματα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως ἀφορᾷ εἰς τρία πεδία:
α. Ἐκκλησιαστικά Σχολεῖα (Δευτεροβάθμιος Ἐκπαίδευσις),
β. Σχολαί Μαθητείας Ὑποψηφίων Κληρικῶν [ΣΜΥΚ (Μεταδευτεροβάθμιος Ἐκπαίδευσις)],
γ. Ἀνώταται Ἐκκλησιαστικαί Ἀκαδημίαι [ΑΕΑ (Τριτοβάθμιος Ἐκπαίδευσις)].
Κινητήριον ὄργανον τῆς ὅλης διαδικασίας ὡς πρός τά δύο πρῶτα πεδία ἀποτελεῖ τό ἱδρυθησόμενον Ἐποπτικόν Συμβούλιον Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως (ΕΣΕΕ), εἰς τό ὁποῖον, ὡς 7μελές διά τά θέματα τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκκλ. Ἐκπαιδεύσεως, συμμετέχουν καί δύο μέλη προτεινόμενα ὑπό τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς καί ἕν ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης. Εἰς τό διευρυμένον 9μελές ΕΣΕΕ διά θέματα τῶν ΣΜΥΚ, προστίθενται εἰς τό ὡς ἄνω 7μελές ἕτερα δύο μέλη, προτεινόμενα ἀνά ἕν ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης. Τοιουτοτρόπως, διά πρώτην φοράν ἡ Ἐκκλησία ἀποκτᾷ πλειοψηφίαν εἰς τό 9μελές ὄργανον λειτουργίας, τό ὁποῖον ἀφορᾷ εἰς τήν ἐκπαίδευσιν τῶν ὑποψηφίων κληρικῶν.
Εἰδικώτερον, συμφώνως πρός τάς νέας διατάξεις, προβλέπονται τά ἑξῆς:

Α. Ἐκκλησιαστικά Σχολεῖα
1. Κατά τό τρέχον σχολικόν ἔτος 20212022 τά Ἐκκλησιαστικά Γυμνάσια καί Λύκεια λειτουργοῦν ὡς ἔχουν.
2. Ἀπό τοῦ σχολικοῦ ἔτους 20222023 τά «Ἐκκλησιαστικά Σχολεῖα» (ΕΣ) ἀναβαθμίζονται, ἀφοῦ λειτουργοῦν κατ᾿ οὐσίαν ὡς «πρότυπα» Ἐκκλησιαστικά Σχολεῖα, Γυμνάσια καί Λύκεια Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, μεικτά καί μέ προσωπικόν (Διευθυντήν, Ὑποδιευθυντήν καί Καθηγητάς) ηὐξημένων ἀκαδημαϊκῶν προσόντων.
3. Αἱ ὀργανικαί θέσεις τῶν ἤδη μονίμων ὑπηρετούντων ἐκπαιδευτικῶν τῶν ΕΣ, ἐν αἷς καί τῶν νῦν διευθυντῶν, μεταφέρονται εἰς τήν Γενικήν Δευτεροβάθμιον Ἐκπαίδευσιν, ἐνῷ δύνανται οὗτοι νά αἰτηθοῦν τήν μετάταξίν των καί εἰς Ἱεράς Μητροπόλεις.
4. Ἀπό τοῦ σχολικοῦ ἔτους 20222023 καί ἐπί 3 συνεχόμενα σχολικά ἔτη τά ΕΣ δέον νά συγκεντρώνουν τόν ἐλάχιστον ἀριθμόν τῶν 120 μαθητῶν κατ᾿ ἔτος, προκειμένου νά μή ἀνασταλῇ ἡ λειτουργία των. Διά τά λειτουργοῦντα ὡς Ἐκκλησιαστικά Λύκεια μόνον ὁ ἀριθμός αὐτός δέον νά ἀνέρχηται εἰς τούς 60 μαθητάς κατ᾿ ἔτος. Διά τόν λόγον αὐτόν, δέον ὅπως καταβληθῇ ἔντονος προσπάθεια ἐκ μέρους τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων διά τήν ἐγγραφήν μαθητῶν εἰς τά Ἐκκλησιαστικά Σχολεῖα.
5. Κατ᾿ ἔτος τό ΕΣΕΕ ὁρίζει τόν ἀριθμόν τῶν εἰσακτέων διά τάς Α´ τάξεις τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Γυμνασίων καί τῶν Λυκείων. Οἱ μαθηταί εἰσάγονται εἰς τά Ἐκκλησιαστικά Γυμνάσια καί Λύκεια κατόπιν ἐξετάσεων ἤ δοκιμασίας (τέστ) δεξιοτήτων εἰς α. τά Μαθηματικά, β. τήν Γλῶσσαν καί γ. τά Θρησκευτικά.
6. Διά τήν στέγασιν τῶν ΕΣ δύνανται νά παραχωρῶνται δωρεάν κατά χρῆσιν, μεταξύ ἄλλων, ὑπό Ἱερῶν Μητροπόλεων, Ἐνοριῶν, Μονῶν καί λοιπῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων, κτίρια τῆς κυριότητός των εἰς τό Ὑπουργεῖον Παιδείας καί Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) μέ σύμβασιν διαρκείας τουλάχιστον 15 ἐτῶν ἤ οἱ ὡς ἄνω φορεῖς δύνανται νά παραχωροῦν δωρεάν μέ σύμβασιν χώρους διά τήν ἀνέγερσιν νέων κτιρίων πρός στέγασιν τῶν ΕΣ, ὑπό τάς προϋποθέσεις τοῦ ἄρθρου 115 τοῦ Νόμου.
7. Πρός στήριξιν τῆς διοικητικῆς λειτουργίας τῶν ΕΣ συνίστανται ἴδιαι 5μελεῖς Σχολικαί Ἐφορεῖαι μέ διετῆ θητείαν, εἰς τάς ὁποίας συμμετέχουν ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης ὡς Πρόεδρος, ὁ Διευθυντής Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τῆς ἕδρας τοῦ ΕΣ, ὁ Διευθυντής τοῦ ΕΣ, εἷς ἐκπρόσωπος τοῦ οἰκείου Δήμου, ὡς καί ἕν ἐξέχον μέλος τῆς τοπικῆς κοινωνίας, τό ὁποῖον ὑποδεικνύει ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης.
8. Διά τάς ἀνάγκας τῶν ΕΣ εἶναι δυνατόν νά ἱδρύωνται Μαθητικαί Ἑστίαι διά τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν μαθητῶν ὡς πρός τήν διαμονήν καί σίτισιν αὐτῶν. Τήν εὐθύνην λειτουργίας τῶν Μαθητικῶν Ἑστιῶν ἔχει πλέον εἴτε ἡ ἐπιχώριος Μητρόπολις ἤ, ὅπως συνέβαινε ἕως σήμερον, τό ΝΠΙΔ «Ἑστία Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαίδευσης» τοῦ Ν. 3432/2006. Τό Μητροπολιτικόν Συμβούλιον ἤ τό ΝΠΙΔ «Ἑστία Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαίδευσης» καθορίζουν καί τόν Κανονισμόν λειτουργίας τῆς Μαθητικῆς Ἑστίας, ἐνῷ ὁ ἔχων τήν εὐθύνην λειτουργίας αὐτῆς ἀναλαμβάνει καί τά ἔξοδα λειτουργίας.
Πρός τοῦτο, ἐάν τις ἐκ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, εἰς τά ὅρια τῆς Ἐπαρχίας τοῦ ὁποίου λειτουργεῖ Μαθητική Ἑστία, ἐπιθυμῇ τήν ἀνάληψιν εὐθύνης λειτουργίας αὐτῆς ὑπό τῆς οἰκείας Ἱερᾶς Μητροπόλεως, παρακαλοῦμεν ὅπως γνωρίσῃ τοῦτο τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ ἵνα, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί τῆς «Ἑστίας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαίδευσης» διευθετηθοῦν αἱ τεχνικαί λεπτομέρειαι τῆς μεταβολῆς.
9. Τό Γενικόν Ἐκκλησιαστικόν Λύκειον Βελλᾶς θά λειτουργήσῃ ἕως τῆς λήξεως τοῦ τρέχοντος σχολικοῦ ἔτους, ἀφοῦ ἀπό τοῦ σχολικοῦ ἔτους 20232024 εἰς τάς ἐγκαταστάσεις αὐτοῦ θά λειτουργήσῃ ἡ νεοϊδρυθησομένη ΣΜΥΚ Βελλᾶς. Οἱ μαθηταί τοῦ ΓΕΛ Βελλᾶς δύνανται ἀπό τοῦ σχολικοῦ ἔτους 20222023 νά ἐγγραφοῦν εἴτε εἰς ἄλλον ΕΣ τῆς ἐπιλογῆς των εἴτε εἰς σχολεῖον τῆς δημοσίου Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως.


Β. Σχολαί Μαθητείας Ὑποψηφίων Κληρικῶν (ΣΜΥΚ)
Πρόκειται διά τήν μεγάλην μεταρρύθμισιν ἀπό πλευρᾶς ἐκκλησιαστικῆς τοῦ νομοσχεδίου, διά τῆς ὁποίας ἱκανοποιεῖται χρόνιον αἴτημα τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας διότι ἡ Ἐκκλησία ἀποκτᾷ πλέον τήν δυνατότητα νά ἐκπαιδεύῃ τούς ὑποψηφίους κληρικούς αὐτῆς, οἱ ὁποῖοι δέν κατέχουν πτυχία Πανεπιστημιακῆς Ἐκπαιδεύσεως. Αἱ ΣΜΥΚ ἀποτελοῦν δομάς Μεταδευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, ἐνῷ εἰς αὐτάς, ὅπου ἦτο δυνατόν, ἐνισχύθη σημαντικῶς ὁ ρόλος καί ἡ παρουσία τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Κλήρου.
Εἰδικώτερον:
1. Αἱ 3 ἱδρυθησόμεναι ΣΜΥΚ θά λειτουργήσουν ἀπό τοῦ σχολικοῦ ἔτους 20232024 εἰς Ἀθήνας, Ἰωάννινα καί Κρήτην καί ἡ φοίτησις εἰς αὐτάς θά εἶναι διετής.
2. Εἰς τούς ἀποφοίτους αὐτῶν θά χορηγῆται Δίπλωμα Μαθητείας, τό ὁποῖον θά ἀντιστοιχῇ εἰς τό ἐπίπεδον 5 τοῦ Ἐθνικοῦ Πλαισίου προσόντων καί τό ὁποῖον θά ἀποτελῇ πλέον προϋπόθεσιν διά τόν διορισμόν εἰς κενήν ὀργανικήν ἐφημεριακήν θέσιν μέ πληθυσμόν μέχρι 40.000 κατοίκων. Ὡστόσον, ἡ ἀπόκτησις τοῦ ὡς ἄνω διπλώματος δέν ἀποτελεῖ δέσμευσιν οὔτε θεμελιώνει δικαίωμα τοῦ κατόχου διά τόν διορισμόν του εἰς ὀργανικήν ἐφημεριακήν θέσιν, ἤτοι ὁ ἀπόφοιτος χειροτονηθείς δέν διορίζεται αὐτομάτως, ἀλλά μέσῳ τῆς ἑκάστοτε προβλεπομένης διαδικασίας διορισμοῦ κληρικοῦ.
3. Ἐπιτρέπεται ὁ διορισμός κληρικῶν μέ Δίπλωμα Μαθητείας εἰς ἐνορίας ἄνω τῶν 40.000 κατοίκων, ἐφ᾿ ὅσον δέν ἐμφανίζονται ὑποψήφιοι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ ἤ ΑΕΑ.
4. Ἐπίσης, ἐπιτρέπεται κατ᾿ ἐξαίρεσιν ὁ διορισμός κληρικοῦ ἄνευ Διπλώματος Μαθητείας εἰς κενήν ὀργανικήν θέσιν ἐφημερίου μέ πληθυσμόν κάτω τῶν 2.000 κατοίκων εἰς οἰκισμούς ἀκριτικῆς ἤ νησιωτικῆς Μητροπόλεως, ἐφ’ ὅσον οὗτοι εἶναι ἄνω τοῦ 30οῦ καί οὐχί πέραν τοῦ 50οῦ ἔτους, εἶναι ἔγγαμοι, κάτοχοι Ἀπολυτηρίου Γενικοῦ ἤ Ἐπαγγελματικοῦ ἤ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου ἤ ἄλλου ἰσοτίμου τίτλου. Ὅμως, οὗτος θά παραμείνῃ ὑποχρεωτικῶς εἰς τήν θέσιν αὐτήν ἐπί 10 ἔτη, μή ἐπιτρεπομένης μεταθέσεως ἤ ἀποσπάσεως ἤ ἄλλης μετακινήσεως. Ἐπίσης, οὗτος μετά τόν διορισμόν αὐτοῦ θά ἐγγράφηται εἰς ΣΜΥΚ τῆς ἐπιλογῆς αὐτοῦ, ἐπί πλέον τοῦ ἀριθμοῦ τῶν εἰσακτέων, μέ τήν ὑποχρέωσιν νά καταθέσῃ ἐντός ἑπταετίας ἀπό τοῦ διορισμοῦ του τό Δίπλωμα Μαθητείας. Μέ ἀπόφασιν τοῦ ΕΣΕΕ οὗτος δύναται νά ἐκπαιδεύηται ἐξ ἀποστάσεως.
5. Δικαίωμα φοιτήσεως εἰς τάς ΣΜΥΚ ἔχουν οἱ κάτοχοι Ἀπολυτηρίου Γενικοῦ, Ἐκκλησιαστικοῦ καί Ἐπαγγελματικοῦ Λυκείου ἤ ἄλλου ἰσοτίμου τίτλου, οἱ ὁποῖοι κατέχουν τά προσόντα νά χειροτονηθοῦν κληρικοί, ἐνῷ ἔχουν ἐκπληρώσει καί τάς στρατιωτικάς των ὑποχρεώσεις, ὡς καί οἱ ὁμογενεῖς καί ἀλλοδαποί κάτοχοι ἰσοτίμου τίτλου, ἐφ᾿ ὅσον ἔχουν συμπληρώσει τό 18ον ἔτος τῆς ἡλικίας των.
6. Ἡ εἰσαγωγή εἰς τάς ΣΜΥΚ γίνεται κατόπιν ἐξετάσεων ἐπιλογῆς εἰς δύο στάδια: εἰς τό α´ στάδιον διενεργοῦνται προφορικαί συνεντεύξεις καί εἰς τό β´ στάδιον οἱ ὑποψήψιοι ἐξετάζονται γραπτῶς εἰς τά μαθήματα τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας καί τῶν Θρησκευτικῶν.
7. Τήν εὐθύνην διενεργείας τῶν ὡς ἄνω ἐξετάσεων εἰσαγωγῆς διά κάθε ΣΜΥΚ ἔχει ἰδία 5μελής Ἐπιτροπή Ἐπιλογῆς, ἡ ὁποία συστήνεται πρός τοῦτο. Τά 3 μέλη αὐτῆς ὁρίζει ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τάς ΣΜΥΚ Ἀθηνῶν καί Ἰωαννίνων, μέ τό 1 μέλος νά εἶναι ἰατρός εἰδικότητος ψυχιατρικῆς.
8. Οἱ τελειόφοιτοι τῶν ΣΜΥΚ ἀκολουθοῦν καί πρόγραμμα ἱερατικῆς μαθητείας (πρακτικήν).
9. Οἱ ἀπόφοιτοι τῶν ΣΜΥΚ δύνανται νά εἰσάγωνται εἰς τά Τμήματα τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν ἤ εἰς τά Προγράμματα Ἱερατικῶν Σπουδῶν τῶν ΑΕΑ μέ εἰδικάς κατατακτηρίους ἐξετάσεις.
10. Οἱ ἱεροσπουδασταί τῶν ΣΜΥΚ τυγχάνουν ἰατροφαρμακευτικῆς καί νοσοκομειακῆς δημοσίου περιθάλψεως, ἐφ᾿ ὅσον δέν εἶναι ἄλλως πως ἠσφαλισμένοι.
11. Οἱ διδάσκοντες εἰς τάς ΣΜΥΚ ἐπιλέγονται ὑπό τοῦ ΕΣΕΕ καί δύνανται νά εἶναι καθηγηταί ΑΕΙ καί ΑΕΑ, ἐκπαιδευτικοί τῆς Δευτεροβαθμίου Γενικῆς ἤ Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως κάτοχοι μεταπτυχιακοῦ ἤ διδακτορικοῦ τίτλου, ὡς καί πάντες οἱ κληρικοί μέ μεταπτυχιακόν ἤ διδακτορικόν δίπλωμα, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τά προσόντα διορισμοῦ εἰς τήν δημοσίαν Δευτεροβάθμιον Ἐκπαίδευσιν. Οἱ τελευταῖοι μέ τήν σύμφωνον γνώμην τοῦ Μητροπολίτου των ἀποσπῶνται πρός τοῦτο διά τριετίαν εἰς τήν ΣΜΥΚ, χωρίς νά λαμβάνουν ἐπιπρόσθετον ἀμοιβήν.
12. Ὁ Διευθυντής τῆς ΣΜΥΚ ἐπιλέγεται κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ ΕΣΕΕ καί διορίζεται δι᾿ Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως μέ 3ετῆ θητείαν ἐκ τῶν κληρικῶν καθηγητῶν μελῶν τοῦ Διδακτικοῦ Προσωπικοῦ τῆς ΣΜΥΚ.
13. Μέ Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν δύναται νά συστήνεται ἰδία 3μελής Ἐφορεία διά τήν στήριξιν τῆς διοικητικῆς λειτουργίας τῶν ΣΜΥΚ, ὅπου μετέχουν ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης ὡς Πρόεδρος, ὁ Διευθυντής τῆς ΣΜΥΚ καί ἕν ἐξέχον μέλος τῆς τοπικῆς κοινωνίας, τό ὁποῖον ὑποδεικνύει ἡ ΔΙΣ.

Γ. Ἀνώταται Ἐκκλησιαστικαί Ἀκαδημίαι (ΑΕΑ)
Εἰς τήν Τριτοβάθμιον Ἐκπαίδευσιν ἡ εἰσαγωγή ἀπό τάς ἐφετινάς Πανελλαδικάς Ἐξετάσεις τῆς Ἐλαχίστου Βάσεως Εἰσαγωγῆς (ΕΒΕ) ἐδημιούργησε δι᾿ ὅλα τά Τμήματα ΑΕΙ νέαν πραγματικότητα, πλέον ἐμφανῆ μετά τήν ἀνακοίνωσιν τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν Πανελλαδικῶν Ἐξετάσεων. Προληπτικῶς ὁ Νόμος, καί προκειμένου νά ἀποφευχθῇ ἡ παῦσις λειτουργίας τῶν Ἀκαδημιῶν ἐν τῷ συνόλῳ αὐτῶν, προέβλεψεν ὅτι αἱ ΑΕΑ παραμένουν σαφῶς «Παραγωγικές Σχολές της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα» Τριτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως (βλ. ἄρθρον 165, παρ. 1).
Ὡστόσον, δέον νά ὑπογραμμισθῇ εἰς τό σημεῖον τοῦτο, ὅτι ὡς πρός τά θέματα τῶν ΑΕΑ δέν ὑπῆρξεν εἰς ὅλα τά σημεῖα συμφωνία μετά τῆς Πολιτείας καί δέν ἔγιναν ἀποδεκταί κύριαι προτάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὡς πρός αὐτά.
Εἰδικώτερον:
1. Κατά τό τρέχον ἀκαδημαϊκόν ἔτος 20212022 αἱ ΑΕΑ λειτουργοῦν ὡς ἔχουν μέχρι σήμερον.
2. Ἀπό τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 20222023 θά λειτουργοῦν πλέον μόνον αἱ ΑΕΑ Ἀθηνῶν καί Κρήτης, παυομένης τῆς λειτουργίας τῶν ΑΕΑ Θεσσαλονίκης καί Βελλᾶς.
3. Ἀπό τοῦ αὐτοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους, τά Προγράμματα Ἱερατικῶν Σπουδῶν Θεσσαλονίκης καί Βελλᾶς μεταφέρονται καί συγχωνεύονται μέ τό ἀντίστοιχον πρόγραμμα τῆς ΑΕΑ Ἀθηνῶν, τό Πρόγραμμα Διαχειρίσεως Ἐκκλ. Κειμηλίων (ΔΕΚ) Θεσσαλονίκης μεταφέρεται καί συγχωνεύεται μέ τό ἀντίστοιχον τῆς ΑΕΑ Ἀθηνῶν καί τό Πρόγραμμα Ἐκκλ. Μουσικῆς καί Ψαλτικῆς Ἰωαννίνων μεταφέρεται καί συγχωνεύεται μέ τό ἀντίστοιχον πρόγραμμα τῆς ΠΑΕΑ Κρήτης.
4. Ἔχουν προβλεφθῆ εἰδικαί διατάξεις διά τούς νῦν φοιτητάς τῶν συγχωνευομένων Τμημάτων, καθώς καί διά τούς ἀποφοίτους τῶν ΑΕΑ. Ἐπίσης, ἔχουν προβλεφθῆ διατάξεις διά τό μόνιμον διδακτικόν καί διοικητικόν προσωπικόν τῶν ΑΕΑ, ὡς πρός τήν ἐπαγγελματικήν των συνέχειαν, πρᾶγμα διά τό ὁποῖον ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐξ ἀρχῆς ἐπέδειξεν ἰδιαιτέραν μέριμναν.
5. Σημειωτέον ἐπίσης ὅτι τά μέλη τοῦ Διδακτικοῦ Προσωπικοῦ τῶν ΑΕΑ Θεσσαλονίκης καί Βελλᾶς δύνανται νά αἰτηθοῦν, μεταξύ ἄλλων, τήν μετάταξίν των εἰς Ἱεράς Μητροπόλεις.
6. Εἰδικῶς διά τό μόνιμον καί μέ σχέσιν ἐργασίας ἀορίστου χρόνου διοικητικόν προσωπικόν τῆς ΑΕΑ Βελλᾶς Ἰωαννίνων, μέ κύριον καί μόνιμον ἐγκατάστασιν εἰς τόν Δῆμον Κονίτσης, δύναται νά αἰτηθῇ τήν μετάταξίν του εἰς ὑπηρεσίας τοῦ Δήμου Κονίτσης ἤ Πωγωνίου ἤ εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης.

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,
Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, ἡ Ἱερά Σύνοδος προτρέπει τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ὅπως, μετά τῶν συνεργατῶν ὑμῶν ἐφημερίων τῆς καθ’ ὑμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας, ἐπιδείξητε ἰδιαιτέραν προσοχήν εἰς τό θέμα τῆς στελεχώσεως τῶν ΕΣ, ΣΜΥΚ καί ΑΕΑ μέ νέους μέ πραγματικόν ζῆλον καί κλίσιν πρός τήν ἱερωσύνην, κυρίως διά τῆς συνεχοῦς διαφωτίσεως τῶν γονέων των καί προσεγγίσεως τῶν ἰδίων, τόσον διά τήν ἐπαρκῆ στελέχωσιν τῶν ὡς ἄνω δομῶν καί τήν ἀποφυγήν ἐνδεχομένου νέας συρρικνώσεώς των, ὅσον καί διά τήν ἄντλησιν καταλλήλων κληρικῶν. Ἡ σύγχρονος κοινωνία χρειάζεται νέους κληρικούς καί συνεργάτας, οὐχί μόνον πεπαιδευμένους, ἀλλά καί ἀντιλαμβανομένους τάς ἀνάγκας τῆς κοινωνίας, διαπνεομένους δ’ ἅμα ὑπό ἐκκλησιαστικοῦ καί ἱεροπρεποῦς ἤθους.
Ὡς διαπιστοῦται ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, ἅπαντα τά συστήματα εἶναι θεωρητικῶς ἱκανά διά νά ἐπιφέρουν οὐσιαστικόν καί θετικόν ἀποτέλεσμα, ἀποδεικνύονται ὅμως συχνάκις μή ἐπαρκῆ ἐξ αἰτίας ἀμελείας καί ἀδρανείας, ἅς ἐπιδεικνύουν οἱ ἐμπλεκόμενοι παράγοντες.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος καί ἡ ἁρμοδία Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου, ἐν ἀγαστῇ συνεργασίᾳ μετά τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, μέλλουν νά ἐπιδείξουν ἄγρυπνον φροντίδα διά τά ἐν λόγῳ θέματα καί κυρίως διά τό ἐκπαιδευτικόν καί λοιπόν προσωπικόν τῶν Σχολῶν, ὥστε νά ἐπιλέγωνται πρόσωπα ἐκ τῶν πλέον διακεκριμένων ὡς πρός τήν μόρφωσιν καί τό ἦθος.
Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμεν μετ' ἀγάπης.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος
† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας Θεόκλητος
† Ὁ Κασσανδρείας Νικόδημος
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος
† Ὁ Σιδηροκάστρου Μακάριος
† Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας Ἰωήλ
† Ὁ Ἀργολίδος Νεκτάριος
† Ὁ Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων Τιμόθεος
† Ὁ Μεγάρων καί Σαλαμῖνος Κωνσταντῖνος
† Ὁ Κεφαλληνίας Δημήτριος
† Ὁ Τρίκκης καί Σταγῶν Χρυσόστομος
† Ὁ Καρπενησίου Γεώργιος


Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος