«Ἀποστολή ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευ-μάτων περί τῆς ἐγγραφῆς μαθητῶν καί μαθητριῶν εἰς τά Σχολεῖα Δευτεροβαθμίου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως»
(25/6/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2707
Ἀριθ. Διεκπ. 1181 Ἀθήνησι τῇ 25ῃ Ἰουνίου 2021ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 24ης μηνός Ἰουνίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 148/24.6.2021 ἐγγράφου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκ-κλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἀποστείλῃ ὑμῖν συνημμένως τό ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 72939/Θ2/18.6.2021 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί Θρησκευτικῆς Ἀγωγῆς τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, τό ὁ-ποῖον ἀφορᾷ εἰς τήν ἐγγραφήν μαθητῶν εἰς τά Σχολεῖα τῆς Δευτερο-βαθμίου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως διά τό σχολικόν ἔτος 2021 - 2022, πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τάς ὑμετέρας ἐνεργείας.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος