«Περί παραλαβῆς ἐκ τῶν Φαρμακείων δωρεάν ἀτομικῶν ἐξετάσεων (self test) διά τόν Covid19»
(22/4/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1759
Ἀριθ. Διεκπ. 812
Ἀθήνησι τῇ 22ᾳ Ἀπριλίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 46380/Θ1/22.4.2021 ἔγγραφον τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, μέ θέμα: «Δωρεάν διανομή ατομικών εξετάσεων (self test) για τον κορωνοϊό», μετά συνημμένου πίνακος πρός συμπλήρωσιν, δι’ οὗ γνωρίζεται ἡ πρόθεσις τῆς Πολιτείας ὅπως παράσχῃ εἰς τούς ὑπηρετοῦντας εἰς τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν δωρεάν ἀτομικήν ἐξέτασιν (self test) διά τόν Covid19, κατόπιν τῆς γνωστοποιήσεως τῶν στοιχείων αὐτῶν [ὀνόματα καί ἀριθμοί ΑΜΚΑ ἁπάντων τῶν Κληρικῶν (μισθοδοτουμένων ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καί μή), τῶν ἱεροψαλτῶν (ἐμμίσθων καί ἐθελοντῶν) καί τῶν νεωκόρων (ἐμμίσθων καί ἐθελοντῶν)].

Ὅθεν, ἐφ’ ὅσον ἐπιθυμοῦν καί συναινοῦν οἱ ἐνδιαφερόμενοι δικαιοῦχοι διά τήν γνωστοποίησιν καί ἐπεξεργασίαν τῶν ἐν λόγῳ προσωπικῶν δεδομένων αὐτῶν ὑπό τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν διά τήν δωρεάν παροχήν τῆς ὡς ἄνω ἐξετάσεως, παρακαλοῦμεν διά τήν συμπλήρωσιν καί ἀποστολήν τῶν ὡς ἄνω στοιχείων ΜΟΝΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΣ εἰς τήν διεύθυνσιν ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου ecclesia.protocol@gmail.com, ἐντός τοῦ ἀναφερομένου εἰς τό ἐπισυναπτόμενον ἔγγραφον τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων χρονικοῦ διαστήματος.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος