«Διαβίβασις Κ.Υ.Α. διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(5/10/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4576
Αριθ. Διεκπ. 1900
Αθηνησι τη‚ 5ῃ Ὀκτωβρίου 2020


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις
τοῦ Λεκανοπεδίου ἈττικῆςΔιά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως τό ὑπ᾿ ἀριθ. 4324/Β´/2.10.2020 Φ.Ε.Κ., εἰς τό ὁποῖον ἐδημοσιεύθη ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.61927 νέα Κ.Υ.Α., ἔχουσα θέμα: «Αντικατάσταση της υπό στοι-χεία Δ1α/Γ.Π.οικ.59626/25.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικῶν, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών "Έκτακτα μέτρα προστασίας από την διασπορά του κορωνοϊού COVID – 19 στη περιφέρεια Αττικής" (Β´ 4134)», πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Ἐπισημειοῦμεν δέ, ὅτι κατά τά λοιπά παραμένει ἐν ἰσχύϊ καί ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 60038/29.9.2020 Κ.Υ.Α. (Β´ 4214/29.9.2020) μέ θέμα: «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας "Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID – 19, για το χρονικό διάστημα από 6.6.2020 έως και 9.7.2020" (Β´ 2111), έως και τις 31.10.2020», διαβιβασθεῖσα ὑμῖν διά τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 4503/1854/29.9.2020 Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος