«Περί πνευματικῆς λύσεως θρησκευτικοῦ γάμου»
(1/6/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2340
Ἀριθ. Διεκπ. 969
Ἀθήνησι τῇ 1ῃ Ἰουνίου 2020


Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι εἰς τό ἄρθρον 97 τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 4689/2020 Νόμου (Φ.Ε.Κ. 103, τ. Α΄ τῆς 27.5.2020), ὑπό τόν τίτλον «Πνευματική λύση θρησκευτικού γάμου» προβλέπεται ὅτι: «Η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) αντικαθίσταται ως εξής: “4. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, ο έχων έννομο συμφέρον αιτείται την πνευματική λύση του από την Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανήκει ο Ιερός Ναός όπου τελέστηκε ο γάμος. Η σχετική αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης που βεβαιώνει τη λύση του γάμου, με επιμέλεια του αιτούντος. Η πνευματική λύση του γάμου είναι υποχρεωτική”».

Ὡς ἐκ τούτου, εἰδικῶς κατά τήν περίπτωσιν τῆς συναινετικῆς λύσεως θρησκευτικοῦ γάμου διά συμβολαιογραφικῆς συμφωνίας τῶν συζύγων δέν ἀπαιτεῖται πλέον ἡ ἔκδοσις παραγγελίας εἰσαγγελικοῦ λειτουργοῦ, ἀλλά ἡ πνευματική λύσις ἐνεργεῖται μόνο κατόπιν αἰτήσεως τοῦ ἐνδιαφερομένου.

Ὡσαύτως, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ ὡς ἄνω ρύθμισις συνεζητήθη καί υἱοθετήθη ὑπό τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἐν τῇ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς τῆς 12ης Μαΐου 2020.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος