«Περί παρατάσεως προθεσμίας ὑποβολῆς αἰτήσεων διά τήν χορήγησιν ὑποτροφιῶν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διά τό ἀκαδημαϊκόν ἔτος 2020 - 2021»
(4/5/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1802
Ἀριθ. Διεκπ. 813
Ἀθήνησι τῇ 4ῃ Μαΐου 2020


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνε-δρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 30ῆς μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, διεξελθοῦσα τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 40/27.4.2020 ἔγγραφον τῆς Συνοδικῆς Ὑποεπιτροπῆς ἐπί τῶν Ὑποτροφιῶν, δι’ οὗ εἰσηγεῖται τήν παράτασιν προθεσμίας ὑποβολῆς αἰτήσεων διά τήν χορήγησιν ὑποτροφιῶν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τό ἀκαδημαϊκόν ἔτος 2020 - 2021, ἀπεφάσισεν ὅπως παρατείνῃ τήν προθεσμίαν ὑ-ποβολῆς αἰτήσεων καί καταθέσεως δικαιολογητικῶν πρός α) ἀνανέωσιν τῶν ὑφισταμένων ὑποτροφιῶν καί β) χορήγησιν νέων τινῶν ἕως τῆς 20ῆς Μαΐου 2020.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νά λάβουν ἁπάσας τάς ἀναγκαίας πληροφορίας ἐκ τῆς ἐπισήμου ἱστοσε-λίδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «www.ecclesia.gr» (Ὑποεπιτροπή Χορηγήσεως Ὑποτροφιῶν), ἔνθα δημοσιεύεται ὁ σχετικός Κανονισμός.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος