Εγκύκλιος υπ. αρ. 1555: περί της δράσεως της Χριστιανικής Οργάνωσης Ειρήνης (21/ 5/ 2004)
(21/5/2004).

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας :

1) Νικαίας κ. Ἀλέξιον.
2) Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Διονύσιον.
3) Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ.
4) Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιον.
5) Δράμας κ. Διονύσιον.
6) Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου κ. Τῖτον.
7) Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμον.
8) Ἰωαννίνων κ. Θεόκλητον.
9) Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκόπιον.
10) Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Προκόπιον.
11) Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομον.
12) Καστορίας κ. Σεραφείμ.
13) Κίτρους καί Κατερίνης κ. Ἀγαθόνικον.
14) Κέρκυρας καί Παξῶν κ. Νεκτάριον.
15) Κορίνθου κ. Παντελεήμονα.
16) Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιον.
17) Νέας Σμύρνης κ. Συμεών.
18) Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου κ. Ἰάκωβον.
19) Πατρῶν κ. Νικόδημον.
20) Πειραιῶς κ. Καλλίνικον.
21) Ἀττικῆς κ. Παντελεήμονα.
22) Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεόκλητον.
23) Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγον.
24) Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Ἀλέξιον.
Εἰς τάς ἕδρας των.

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν ἁρμοδιοτήτων Αὐτῆς «μεριμνᾷ περί τοῦ κατά Χριστόν βίου τοῦ Ὀρθοδόξου πληρώματος καί λαμβάνει περί αὐτοῦ πρόνοιαν διά τοῦ κηρύγματος τοῦ θείου λόγου, διά κατηχητικῶν σχολείων, διά θρησκευτικῶν ὁμιλιῶν, δι' ἐκδόσεως καταλλήλων βιβλίων καί περιοδικῶν, διά παραινετικῶν ἐγκυκλίων καί διά παντός ἄλλου προσφόρου, κατά τήν κρίσιν Αὐτῆς, μέσου». Ἐν τῷ πλαισίῳ τούτῳ ἐξαπέλυσε τήν ὑπ' ἀριθμ. 2490 Συνοδικήν Ἐγκύκλιον (7.7.1989), διά τῆς ὁποίας ἐνημέρωσε τούς ἑκασταχοῦ Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, περί τῆς ταυτότητος καί δράσεως τῆς «Χριστιανικῆς Ὀργανώσεως Εἰρήνης» (Χ.Ο.Ε.) εἰς τήν διδασκαλίαν τῆς ὁποίας διεπίστωσε «σοβαράς κακοδοξίας».

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐνδιαφερομένη ὑπέρ τῆς ἐπιστροφῆς τῶν μελῶν τῆς Χ.Ο.Ε. εἰς τήν Ἐκκλησίαν, ἀπηύθυνε διά τῆς αὐτῆς Ἐγκυκλίου καί ἔκκλησιν πρός τούς ὑπευθύνους καί τά μέλη αὐτῆς νά «ἀποκηρύξουν τάς κακοδοξίας αὐτῆς (Χ.Ο.Ε.), ὡς αὐταί διετυπώθησαν εἰς τό κείμενον τοῦ καταστατικοῦ της, νά δεχθοῦν τήν καθοδήγησιν τῆς Ἐκκλησίας καί νά προτρέψουν τά μέλη της ὅπως ἐνταχθοῦν οὐσιαστικῶς εἰς τήν ζωήν καί τήν δραστηριότητα τῆς Ἐνορίας εἰς τήν ὁποίαν ἀνήκουν». Ἡ Χ.Ο.Ε. διά τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 758/16.8.1989 ἐγγράφου αὐτῆς πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον κατεδίκασε τάς ὑποδειχθείσας ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κακοδοξίας τῆς Ὀργανώσεως. Τήν καταδίκην αὐτήν προσυπέγραψε καί ὁ Πρόεδρος τῆς Χ.Ο.Ε. Στυλιανός Γιαννετάκης. Μετά ταῦτα ἡ ὡς εἴρηται κίνησις ᾐτήσατο προφορικῶς τήν ἐπανεξέτασιν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ περιεχομένου τῆς προμνησθείσης Ἐγκυκλίου. Πρός τοῦτο, ἡ Ἱερά Σύνοδος διά τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 1086/1074/19.5.2003 ἐγγράφου Αὐτῆς ἐζήτησε παρά τῆς Χ.Ο.Ε. «τήν ὑποβολήν εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον : α) ἐπισήμου δηλώσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς Ὀργανώσεως ὅτι αὕτη στέργει καί ἀποδέχεται ἅπαντα τά τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Πίστεως δόγματα, τά δέ μέλη αὐτῆς τυγχάνουσι πιστά καί ἀφωσιωμένα τέκνα τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καί β) καταλόγου τῶν ἀνά τήν Ἑλλάδα συνάξεων, ἵνα ἀποσταλῇ καί παραστῇ εἰς αὐτάς Κληρικός τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας». Εἰς ἀπάντησιν τούτου ἡ Χ.Ο.Ε. ἀπέστειλε τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τάς ἀπό 2.6.2003 καί 25.8.2003 ἐπιστολάς, ἐκ τῆς μελέτης τῶν ὁποίων προκύπτει ὅτι ἡ ὀργάνωσις δι' ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως αὐτῆς (19.6.2003) :

α. διακηρύττει, ὅτι ἀποδέχεται πάντα τά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν,

β. ἀποδέχεται τήν ἐποπτείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῶν κατά τόπους Ἀρχιερέων, ὡς Ἐκκλησιαστικῶν προϊσταμένων Ἀρχῶν αὐτῶν καί

γ. διαδηλώνει πρόθεσιν συμμορφώσεως πρός τάς ὁδηγίας, ὑποδείξεις καί ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Ὅθεν, Συνοδικῇ Ἀποφάσει ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 12ης ὑπερμεσοῦντος μηνός Μαΐου ἐ.ἔ. γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς ἀπεφάσισεν ὅπως :

α. γίνῃ δεκτή ἡ ὁμολογία τῶν ἀρχῶν τῆς Χ.Ο.Ε.

β. παύσουν οἱ ὀπαδοί αὐτῆς νά θεωρῶνται αἱρετικοί καί

γ. ἀσκῆται, τῇ μερίμνῃ τῶν κατά τόπους Σεβασμιωτάτων Ἱεραρχῶν, ἐποπτεία τῶν δραστηριοτήτων τῆς Χ.Ο.Ε. ἐντός τῶν πλαισίων τῶν κανονικῶν διατάξεων, διά τήν προφύλαξιν ἀπό παντός παραπτώματος, περιφρούρησιν τοῦ ποιμνίου των ἀπό παντός κινδύνου καί περιστολήν πάσης ἐνδεχομένης βλαπτικῆς διά τό ποίμνιόν των - εἰς τό ὁποῖον συγκαταλέγονται καί τά μέλη τῆς Χ.Ο.Ε. - ἐνεργείας, ὁποθενδήποτε προερχομένης.

Δι' ὅ, δεδομένου τοῦ γεγονότος ὅτι ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς καθ' ὑμᾶς Θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἡ ἐν λόγῳ Ὀργάνωσις διατηρεῖ ἕδραν δράσεως, ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως, ι) κατάστασιν τῶν ἀνά τήν Ἑλλάδα Συνάξεων τῆς Χ.Ο.Ε. καί ιι) σχετικήν μελέτην τοῦ Ἐλλογιμωτάτου κ. Ἀντωνίου Παπαδοπούλου, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης καί παρακαλοῦμεν ὅπως ἐν τῇ ἐγνωσμένῃ ἀδιαπτώτῳ ποιμαντικῇ φροντίδι ὑμῶν μεριμνήσητε διά τήν πνευματικήν παρακολούθησιν τῆς δραστηριότητος τῆς ὡς εἴρηται Ὀργανώσεως.

Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμεν μετ' ἀγάπης.† Ὁ Ἀθηνῶν Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Σ, Πρόεδρος


Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Σκλήφας.


Ἀκριβές Ἀντίγραφον

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Σκλήφας.