«Ἐνημέρωσις περί τῆς κατατάξεως ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Βλασίου τοῦ Ἀκαρνᾶνος καί τῶν σύν αὐτῷ μαρτυρησάντων»
(23/1/2019).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 5222/2018
Διεκπ. 225
Αθήνα 8ῃ Φεβρουαρίου 2019


Πρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 5ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. 920/2016/2.11.2018 ἐγγράφου τῆς Ἀρχιγραμματείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀνακοινοῦται ἡ διά τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 920 καί ἀπό 29.8.2016 Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κατάταξις ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Βλασίου τοῦ Ἀκαρνᾶνος, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Σκλαβαίνων, καί τῶν σύν αὐτῷ μαρτυρησάντων Θεοκλήτου Ἀρχιμανδρίτου, Συμεών καί Ἰγνατίου τῶν Ἱερομονάχων καί Νικηφόρου, Χαρίτωνος καί Παντελεήμονος τῶν Μοναχῶν, καί ὁρίζεται, ὅπως ἑορτάζηται ἡ μνήμη αὐτῶν κατά τήν ἡμέραν, ἐν ᾗ συνέπεσε τό μαρτύριον αὐτῶν, ἤτοι τήν 7ην μηνός Ἰουλίου ἑκάστου ἔτους.

Ταῦτα γνωρίζοντες ὑμῖν, προτρέπομεν ὑμᾶς ὅπως τιμῶνται οἱ ἀνωτέρω Ἅγιοι δι᾿ ὕμνων καί Ἀκολουθιῶν καί παρακαλοῦμεν διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Μεθώνης Κλήμης