«Κοινοποίησις Προκαταρκτικοῦ Πίνακος Κληρικῶν ὑποψηφίων δι` ἐγγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων»
(11/1/2019).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 84
Διεκπ. 67
Αθήνα 11ῃ Ἰανουαρίου 2019

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 9 9 8

Πρός
τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἜχοντες ὑπ' ὄψει τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 19 τοῦ νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 9ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., κοινοποιοῦμεν ὑμῖν, συνημμένως ὧδε, «Προκαταρκτικόν Πίνακα Κληρικῶν», μετά συντόμου βιογραφικοῦ σημειώματος ἑκάστου, προταθέντων πρός ἐγγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων καί κεκτημένων τά ὑπό τοῦ νόμου ὁριζόμενα τυπικά καί οὐσιαστικά προσόντα.

Ὑπομιμνήσκομεν ὑμῖν ὅτι, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 20 παρ. 2 τοῦ ν. 590/1977, ἐντός δύο (2) μηνῶν ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τοῦ Πίνακος εἰς τόν ἡμερήσιον τύπον τῶν Ἀθηνῶν, δύναται παρ' οἱουδήποτε κληρικοῦ ἤ λαϊκοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά ἀσκηθῇ ἔνστασις κατά τῆς ἐγγραφῆς ὑποψηφίου τινός ἐκ τῶν κατωτέρω, ἐπί τῷ λόγῳ ὅτι οὗτος στερεῖται τῶν πρός Ἀρχιερατείαν οὐσιαστικῶν ἤ τυπικῶν προσόντων, ἡ δημοσίευσις δέ αὕτη γενήσεται διά τῶν ἐφημερίδων «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» καί «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ».

2 Ἐφ' ὅσον ἤθελεν ὑποβληθῆ ἔνστασις διά τινα τῶν προταθέντων, ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης ὀφείλει ὅπως, ἐντός μηνός ἀπό τῆς εἰς αὐτόν περιελεύσεως αὐτῆς, διαβιβάσῃ ταύτην, μετ' ἐμπεριστατωμένης εἰσηγήσεως αὐτοῦ, εἰς τήν Ἀρχιγραμματείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διά τά περαιτέρω.
Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος κέκτηται ἐνημερωτικόν μόνον χαρακτῆρα, συγχρόνως δέ καί δηλωτικόν τῆς ἀρξαμένης διαδικασίας συμπληρώσεως τοῦ ἰσχύοντος Καταλόγου τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Νικόλαος
† Ὁ Πατρῶν Χρυσόστομος
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ
† Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς
† Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας
† Ὁ Κορίνθου Διονύσιος
† Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου Θεόκλητος
† Ὁ Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς Παντελεήμων
† Ὁ Κίτρους καί Κατερίνης Γεώργιος
† Ὁ Ἰωαννίνων Μάξιμος
† Ὁ Ἐλασσῶνος Χαρίτων
† Ὁ Γρεβενῶν Δαβίδ
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης


ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΝ ΕΚΛΟΓΙΜΩΝ
ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
(Ἰανουάριος 2019)

1. Ἀρχιμ. Παΐσιος Ἀζμανίδης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς. Ἐγεννήθη εἰς Δράμα τό ἔτος 1976. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τοῦ ἔτους 2006. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 1995 καί Πρεσβύτερος τήν 29.6.2006. Ἀπό τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του ὑπηρέτησε ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Δράμας ἕως τῆς 15.2.2016 καί ἔκτοτε ἕως τῆς σήμερον εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς.
2. Ἀρχιμ. Νικόλαος Γιαννουσᾶς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας. Ἐγεννήθη εἰς Ἀθήνας τό ἔτος 1974. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τῆς 19.3.2014. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 2002 καί Πρεσβύτερος τήν 1.10.2006. Ἀπό τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Καστορίας, ἀπό δέ τῆς 27.12.2013 εἶναι Γραμματεύς τῆς αὐτῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
3. Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Γκλίβας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης. Ἐγεννήθη εἰς Μοσχάτον Ἀττικῆς τό ἔτος 1976. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 2003. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 2007 καί Πρεσβύτερος τήν 22.3.2008. Ἀπό τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Νέας Σμύρνης.
4. Ἀρχιμ. Συμεών Καλοπαναγιώτου, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Ἐγεννήθη εἰς Ἀθήνας τό ἔτος 1975. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 2000. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 2003 καί Πρεσβύτερος τήν 8.11.2005. Ἀπό τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν.
5. Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Νάκος, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Ἐγεννήθη εἰς Νίκαια Ἀττικῆς τό ἔτος 1975. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 2008. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 1997 καί Πρεσβύτερος τήν 30.3.2003. Ἀπό τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν.

6. Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρας Σουπουρτζῆς, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Ἐγεννήθη εἰς Ἀμαρούσιον τό ἔτος 1982. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 2005. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 2004 καί Πρεσβύτερος τήν 17.1.2008. Ἀπό τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν.
7. Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος Σχίζας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς. Ἐγεννήθη εἰς Ἀθήνας τό ἔτος 1973. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 2010. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τήν 3.1.1997 καί Πρεσβύτερος τήν 9.1.1997. Ἀπό τῆς 1.4.1997 ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς.
8. Ἀρχιμ. Φίλιππος Χαμαργιᾶς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Ἐγεννήθη εἰς Ἀθήνας τό ἔτος 1977. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 2013. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 1998 καί Πρεσβύτερος τήν 30.1.2000. Ἀπό τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του ἕως τήν 29.10.2007 ὑπηρέτησε ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Περιστερίου, ἐφ' ἑξῆς δέ ἕως καί σήμερον εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μεσσηνίας, διορισθείς Πρωτοσύγκελλος αὐτῆς τήν 10.10.2017.

(Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου)