«Περί παροχῆς στοιχείων ἐπί ἀξιοποίνων τυχόν συμβάντων εἰς βάρος μνημείων καί χώρων θρησκευτικοῦ χαρακτῆρος εἰς τήν ἑλληνικήν ἐπικράτειαν»
(19/3/2018).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Ἀριθμ. Πρωτ. 1273
Διεκπ. 623
Ἀθήνῃσι 19ῃ Μαρτίου 2018Διά τοῦ παρόντος ὑπενθυμίζομεν ὑμῖν, ὅτι τό Τμῆμα Θρησκευτικῶν Ἐλευθεριῶν καί Διαθρησκειακῶν Σχέσεων τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῆς Ἐκπαιδεύσεως τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων καταρτίζει κατ’ ἔτος ἔκθεσιν διαλαμβάνουσαν ἀξιόποινα συμβάντα εἰς βάρος Μνημείων θρησκευτικοῦ χαρακτῆρος εἰς τήν ἑλληνικήν ἐπικράτειαν.

Πρός τούτοις, ἀποστέλλοντες ὑμῖν σχετικόν ὑπόδειγμα πρός συμπλήρωσιν, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς διά τήν παροχήν στοιχείων ἐπί ἀξιοποίνων τυχόν συμβάντων, ἀφορώντων εἰς κλοπάς ἤ βανδαλισμούς ἐκκλησιαστικῶν ἤ θρησκευτικῶν κειμηλίων, κινητῶν καί ἀκινήτων μνημείων θρησκευτικοῦ χαρακτῆρος εἰς τήν ἑλληνικήν ἐπικράτειαν, διά τό ἔτος 2017.

Ἐπισημαίνεται ἡ ἀνάγκη ἐγκαίρου ἐνημερώσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περί τούτων ἕως τῆς 30ῆς Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ἵνα συμπεριλάβῃ ταῦτα εἰς τό πρός τό Ὑπουργεῖον Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων ἀποσταλησόμενον ἔγγραφον.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Μεθώνης Κλήμης