ΚΘ´ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας
(12/5/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2064
Διεκπ. 1022
Αθήνα 12ῃ Μαΐου 2017

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 3ης μηνός Μαΐου ἐ.ἔ., ἀνακοινούμεθα ὑμῖν, ὅτι ἀπό 30ῆς Ὀκτωβρίου ἕως 1ης Νοεμβρίου ἐ.ἔ., πραγματοποιηθήσεται ἐν Λεπτοκαρυᾷ Κατερίνης, τῇ πρόφρονι ἀνταποκρίσει τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους κ. Γεωργίου, ἡ «ΚΘ΄ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας», ἔχουσα ὡς θέμα «Ψευδοπροφῆτες – Ψευδομεσσίες καί ἔσχατα», διοργανουμένη ὑπό τῆς παρ' ἡμῖν Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων.

Ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἀρτιωτέρας διοργανώσεως τῆς ἐν λόγῳ Συνδιασκέψεως, γνωρίζομεν ὑμῖν τά ἀκόλουθα:

1. Ὁ συντονισμός τοῦ Προγράμματος τῆς Συνδιασκέψεως ἀνετέθη τῇ καθ' ἡμᾶς Συνοδικῇ Ἐπιτροπῇ ἐπί τῶν Αἱρέσεων καί τῷ Γραμματεῖ αὐτῆς Αἰδεσιμολογιωτάτῳ Πρωτοπρεσβυτέρῳ κ. Κυριακῷ Τσουρῷ, πρός ὅν δύνασθε ὅπως ἀπευθύνησθε διά πᾶσαν πληροφορίαν (τηλ. 210 7272240 3 καί Fax 210 7272244, κινητό: 6974 23 5628).

2. Διά τήν ἐξασφάλισιν πληρεστέρας καί συστηματικωτέρας συνεργασίας καί ἐνημερώσεως, ἐνδείκνυται ἡ παρουσία τοῦ μονίμου Ἐντεταλμένου ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς τάς Συνδιασκέψεις ταύτας, ὅστις, ἕνεκα τῆς συνεχοῦς ἐνασχολήσεως αὐτοῦ ἐπί τοῦ εἰδικοῦ τούτου καί σημαντικοῦ ποιμαντικοῦ τομέως, δύναται νά ἐνημερώνηται καί νά ἐνημερώνῃ ἁρμοδίως διά τήν οὐσιαστικήν ἀξιοποίησιν τῶν Πορισμάτων τῶν Συνδιασκέψεων τούτων καί νά συνεργάζηται μετά τοῦ Γραφείου τῆς ἁρμοδίας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς.

3. Προκειμένου νά ἐξασφαλισθῇ ἡ διαμονή τῶν Συνέδρων εἰς Ξενοδοχεῖον, ἕκαστος τῶν Ἐντεταλμένων δέον ὅπως ἀποστείλῃ ἀνυπερθέτως μέχρι 15ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., συμπεπληρωμένον τό ἐσώκλειστον «Δελτίον Συμμετοχῆς» του. Δεδομένης τῆς περιωρισμένης δυνατότητος φιλοξενίας, εἶναι πρόδηλον ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά γίνουν δεκτοί συνοδοί τῶν Ἐντεταλμένων. Οἱ Ἐντεταλμένοι θά φιλοξενηθοῦν εἰς δίκλινα δωμάτια, ἀποκλειομένης τῆς φιλοξενίας αὐτῶν εἰς μονόκλινα.

4. Τά ἔξοδα διαμονῆς θά καταβληθοῦν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς διατροφῆς θά βαρύνουν τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Κίτρους, ἡ ὁποία προθύμως ἀπεδέχθη τήν κάλυψιν τῶν δαπανῶν τούτων, ὡς καί τήν διά χορηγείας κάλυψιν ὡρισμένων δαπανῶν διαμονῆς, τά δέ ἔξοδα μετακινήσεως τῶν Ἐντεταλμένων εἰς Λεπτοκαρυάν τάς κατά τόπους Ἱεράς Μητροπόλεις.

5. Ἡ ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνδιασκέψεως ἔχει προγραμματισθῆ διά τήν Δευτέραν 30ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 5ην μεταμεσημβρινήν, εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον τοῦ Δήμου Κατερίνης.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Μεθώνης Κλήμης