Προθεσμία ὑποβολῆς ἀντιρρήσεων κατά τῶν δασικῶν χαρτῶν
(11/4/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1796
Ἀριθμ. Διεκπ. 834
Ἀθήνῃσι 11ῃ Ἀπριλίου 2017


Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι δυνάμει πρoσφάτου διατάξεως τοῦ δευτέρου ἄρθρου τοῦ νόμου 4462/2017 (ΦΕΚ Α΄ 39/28.3.2017) ἐτροποποιήθη τό ἄρθρο 15 παρ. 1 τοῦ νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ Α΄ 182) καί ἡ προθεσμία ὑποβολῆς ἀντιρρήσεων κατά τῶν δασικῶν χαρτῶν ὁρίζεται πλέον ἀπό ἑξήκοντα (60) ἡμέρας εἰς ἑκατόν πέντε (105). Ἡ νέα προθεσμία τῶν ἑκατόν πέντε (105) ἡμερῶν ἰσχύει καί ὡς πρός ὅσους δασικούς χάρτας ἴσχυε ἡ ἑξηκονθήμερος προθεσμία προσβολῆς αὐτῶν τήν 22.3.2017.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Μεθώνης Κλήμης