«Περί ἀδείας εἰσόδου εἰς τά Ἐκκλησιαστικά Σχολεῖα»
(5/4/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1732
Ἀριθμ. Διεκπ. 742 Ἀθήνῃσι 5ῃ Ἀπριλίου 2017


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 5ης μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ., καί ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 180624/Θ2/10.11.2015 ἐγγράφου τῆς Προϊσταμένης τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί Θρησκευτικῆς Ἀγωγῆς τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων κ. Βασιλικῆς Μπερνίκου, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ εἴσοδος εἰς τά Ἐκκλησιαστικά Σχολεῖα τρίτων ἀτόμων ἐπιτρέπεται μόνον κατόπιν ἀδείας τῆς ἁρμοδίας Διευθύνσεως Θρησκευτικῆς Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων, κατόπιν σχετικοῦ αἰτήματος, τό ὁποῖον ὑποβάλλει ὁ ἐνδιαφερόμενος εἰς τήν Διεύθυνσιν τοῦ Σχολείου.

Εἰδική ἄδεια, συμφώνως πρός τό ἀνωτέρω ἔγγραφον, δέν ἀπαιτεῖται διά τόν ἐπιχώριον Μητροπολίτην, εἰς τήν Ἐπαρχίαν τοῦ ὁποίου λειτουργεῖ τό Ἐκκλησιαστικόν Σχολεῖον.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Μεθώνης Κλήμης