Γνωστοποίησις τῶν ποιμαντικῶν δράσεων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων διά τόν Γάμον καί τήν Οἰκογένειαν»
(29/3/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1583
Ἀριθμ. Διεκπ. 693
Ἀθήνῃσι 29ῃ Μαρτίου 2017Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 7ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν σχετικήν πρότασιν τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γάμου, Οἰκογενείας, Προστασίας τοῦ Παιδιοῦ καί Δημογραφικοῦ Προβλήματος, ἀπεφάσισεν τήν καταγραφήν τῶν ποιμαντικῶν δράσεων καί δομῶν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περί τῶν ζητημάτων τοῦ Γάμου καί τῆς Οἰκογενείας.

Πρός τοῦτο παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως ἐγγράφως γνωρίσητε ἡμῖν, ἕως τῆς 28ης Ἀπριλίου ἐ.ἔ., τάς ποιμαντικάς δράσεις καί δομάς αἱ ὁποῖαι ἀναπτύσσονται εἰς τήν καθ’ ὑμᾶς Θεόσωστον Ἐπαρχίαν (π.χ. Σχολάς Γονέων, Ποιμαντικόν Γραφεῖον Γάμου ἤ οἱανδήποτε ἄλλην ποιμαντικήν δρᾶσιν), τό ὀνοματεπώνυμον τοῦ ὑπευθύνου τῆς σχετικῆς ποιμαντικῆς δράσεως, τόν ἀριθμόν τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας, τήν ἠλεκτρονικήν διαδικτυακήν διεύθυνσιν, ἐάν ὑπάρχῃ, καί μίαν σύντομον περιγραφήν τοῦ ἔργου πού ἐπιτελοῦν αἱ συγκεκριμέναι ποιμαντικαί δράσεις.

Σκοπός τῆς καταγραφῆς αὐτῆς εἶναι ἡ δημιουργία ἑνός διαμητροπολιτικοῦ δικτύου συνεργασίας τῶν ὑπευθύνων Ποιμαντικῆς Γάμου καί Οἰκογενείας τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῇ εὐθύνῃ τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γάμου, Οἰκογενείας, Προστασίας τοῦ Παιδιοῦ καί Δημογραφικοῦ Προβλήματος, διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν συγχρόνων προβλημάτων πού ἀναφύονται εἰς τούς δύο ζωτικούς αὐτοῦς τομεῖς τῆς Ὀρθοδόξου ζωῆς καί τήν διοργάνωσιν κοινῶν δράσεων καί συνεδρίων διά τήν Ποιμαντικήν Ἐπιμόρφωσιν Κλήρου καί Λαοῦ.
Διά πλείονας πληροφορίας παρακαλοῦμεν ὅπως ἐπικοινωνήσητε μετά τοῦ Γραμματέως τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, Ἀρχιμ. Ἀνθίμου Νεραντζῆ, εἰς τό τηλέφωνον 210.72.72.247.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Μεθώνης Κλήμης