«Δισκοφορία ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ καί ὑπέρ τοῦ Παναγίου Τάφου»
(23/3/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1470
Ἀριθμ. Διεκπ. 660
Ἀθήνῃσι 23ῃ Μαρτίου 2017


Διά τοῦ παρόντος, ὑπομιμνήσκομεν ὑμῖν τό ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ καί τοῦ Παναγίου Τάφου καθῆκον συμπαραστάσεως τοῦ ὀρθοδόξου ἑλληνικοῦ Λαοῦ, καί παρακαλοῦμεν, ὅπως παραγγείλητε τοῖς εὐλαβεστάτοις Ἐφημερίοις τῆς καθ᾿ ὑμᾶς θεοσώστου Ἐπαρ-χίας τήν περιφοράν τῶν ὡς κάτωθι Δίσκων :

1. «Ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ» τήν Δ´ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, 26ην Μαρτίου 2017, καταθέτοντες τό συλλεγησόμενον ποσόν εἰς τόν ὑπ' ἀριθμ. 146/558046 - 32 Λογαριασμόν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης (Ὑποκατάστημα Μητροπόλεως - Ἀθηνῶν).

2. «Ὑπέρ τοῦ Παναγίου Τάφου» τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης, 13ης Ἀπριλίου 2017, καταθέτοντες τό συλλεγησόμενον ποσόν εἰς τόν ὑπ' ἀριθμ. 146/558063 - 30 Λογαριασμόν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης (Ὑποκατάστημα Μητροπόλεως - Ἀθηνῶν).


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Μεθώνης Κλήμης