Ἐπικείμενη λήξη προθεσμίας ὑπαγωγῆς αὐθαιρέτων κατασκευῶν στόν ν. 4178/2013 (8 Μαΐου 2017)
(26/4/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2039
Ἀριθμ. Διεκπ. 892
Ἀθήνῃσι 26ῃ Ἀπριλίου 2017


Γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι προσεχῶς, κατά τήν 8η Μαΐου 2017, λήγει ἡ προθεσμία ὑπαγωγῆς (τακτοποιήσεως) αὐθαιρέτων κατασκευῶν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων στίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ Α΄ 174). Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ ὑπαγωγή ἐπιτρέπεται γιά Ἱερές Μητροπόλεις, Ἱερές Μονές καί Ἐνορίες δωρεάν (ἄνευ παρα-βόλου καί προστίμου), ἐφ’ ὅσον πρόκειται γιά αὐθαίρετες κατασκευές ἤ ἀλλαγές χρήσεως σέ κτίρια καί ἐγκαταστάσεις:

«γ) πού στεγάζουν ὑπηρεσίες τῶν νομικῶν προσώπων δημοσίου δικαίου … ,» (ἄρθρο 16 παρ. 1 περ. γ τοῦ ν. 4178/2013)
«δ) πoύ ἀνήκουν σέ Ν.Π.Δ.Δ. ἤ νομικά πρόσωπα τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ ν. 3647/2008 (A΄ 37) καί χρησιμοποιοῦνται τόσο αὐτές ὅσο καί οἱ βοηθητικοί, συμπληρωματικοί καί ὑποστηρικτικοί τους χώροι, ὡς ὀργανωμένα καί ἑνιαία σύ-νολα, γιά τήν ἐξυπηρέτηση λατρευτικῶν καί θρησκευτικῶν σκοπῶν τῶν γνωστῶν θρησκειῶν καί δογμάτων» (ἄρθρο 16 παρ. 1 περ. δ τοῦ ν. 4178/2013).

Ἐάν δέν συντρέχουν οἱ ἀνωτέρω προϋποθέσεις, ἐπι-τρέπεται ἡ ὑπαγωγή στόν ν. 4178/2013, ἀλλά μέ καταβολή παραβόλου καί προστίμου.
Ἐξ ἄλλου, μέ τή διάταξη τοῦ ἄρθρου 46 τοῦ ν. 4301/2014 ἡ ὡς ἄνω ρύθμιση τῆς περιπτώσεως δ΄ τοῦ ἄρθρου 16 παρ. 1 τοῦ ν. 4178/2013 ἐπεκτάθηκε καί στά ἐκ-κλησιαστικά νομικά πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου τοῦ ἄρθρου 1 παρ. 4 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-δος (ν. 590/1977), ἤτοι στά ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα, Μουσεῖα και Ἱερά Προσκυνήματα.

Τονίζεται ἐπίσης ὅτι ἡ ἀνωτέρω ὑπαγωγή τῶν κατα-σκευῶν ἤ χρήσεων ἐπιτρέπεται κατά παρέκκλιση τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ ἴδιου νόμου, ἤτοι ἀκόμα καί ἐάν πρόκειται γιά κα-τασκευές ἤ χρήσεις κείμενες σέ περιοχές πού ἀναφέρει ἡ ἐν λόγῳ διάταξη.
Τέλος, οἱ παραπάνω διατάξεις ἀφοροῦν μόνον σέ ὅσες αὐθαίρετες κατασκευές καί ἀλλαγές χρήσεων ἔλαβαν χώρα ἕως τήν 28η Ιουλίου 2011.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Μεθώνης Κλήμης