Περί τῆς κατ` ἐξαίρεσιν χορηγήσεως ἕως 31.12.2018 φιλανθρωπικοῦ τιμολογίου (Φ2) εἴς τινας κοινωνικάς δομάς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς
(3/5/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1742
Διεκπ. 935
Αθήνα 3ῃ Μαΐου 2017


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 2ας μηνός Μαΐου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 87/31.3.2017 ἐγγράφου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας, δι' οὗ παρέχεται ἐνημέρωσις διά τάς ἐκπτώσεις τῶν λογαριασμῶν Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. τῶν φιλανθρωπικῶν δομῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως γνωστοποιήσῃ ὑμῖν τά κάτωθι:

Κατόπιν τῆς ὑπ᾽ ἀριθ. 3/16.11.2016 ἀποφάσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας καί ἡμετέρων ἐνεργειῶν πρός τόν κ. Πρόεδρον τῆς Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., προκειμένου νά γίνῃ δεκτόν τό αἴτημα ὅπως συμπεριληφθοῦν καί αἱ δομαί φιλανθρωπίας εἰς τάς ἐκπτώσεις τῆς Ἑταιρείας, εἴμεθα εἰς τήν εὐχάριστον θέσιν νά ἐνημερώσωμεν ὑμᾶς ὅτι ὡλοκληρώθη ἐπιτυχῶς ἡ δια-δικασία διά τῆς ὑπ᾽ ἀριθ. 19158/8.3.2017 ἀποφάσεως τοῦ Δ.Σ. τῆς ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ὅπως αὐτή ἐδημοσιεύθη εἰς τήν Δια-ύγειαν μέ ἀριθμόν ΑΔΑ: Ω1ΒΗ46Ψ84Ψ-ΕΝ7.

Ὡσαύτως, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἔλαβον κοινωνικά τι-μολόγια διά τάς ἑκατόν εἴκοσι τέσσερας (124) φιλανθρωπικάς δομάς των αἱ Ἱεραί Μητροπόλεις τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς καί τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἐπί συνόλου ἑκατόν σαράντα τεσσάρων (144) μετρητῶν ὕδατος.

Κατόπιν τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς, εἰς τάς φιλανθρωπικάς δομάς, ἀπό τῆς ἡμερομηνίας ἐκδόσεως τῆς ἀποφάσεως (8η Μαρτίου 2017), θά ἰσχύῃ τό Φ2 τιμολόγιον καί αἱ δομαί θά ὑπόκεινται τιμολογιακῶς εἰς τάς σχετικάς προϋποθέσεις, ὅπως αὗται ἀναφέρονται εἰς τήν ἀπόφασιν, τήν ὁποίαν καλοῦνται οἱ ἀποδέκται νά τηροῦν ἀπαρεγκλίτως καί διά πᾶσαν ἀλλαγήν νά ἐνημερώνουν ἀμέσως τάς κατά τόπους ὑπηρεσίας τῆς Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. Ἐπίσης, συμφώνως πρός τήν ἀπόφασιν τῆς Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. εἶναι ὑποχρεωμένοι οἱ ἀποδέκτες τοῦ φιλανθρωπικοῦ τιμολογίου νά ἀναφέρουν εἰς τόν ἐπίσημον ἱστότοπον αὐτῶν ὡς χορηγόν τῶν κοινωνικῶν δομῶν τήν Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε., ἀλλά καί εἰς τούς ἱστοτόπους ἑκάστης δομῆς κεχωρισμένως, ὅπου χορηγεῖται φιλανθρωπικόν τιμολόγιον Φ2.

Ἡ ὡς ἄνω ἀπόφασις ἐπισυνάπτεται εἰς τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα καί δύνασθε νά ἀνακτήσητε αὐτήν εἰς τό διαδίκτυον διά τῆς ΑΔΑ: Ω1ΒΗ46Ψ84ΨΕΝ7 καί εἰς τήν ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν https://www.diavgeia. gov.gr/decision/view/%CE%A91%CE%92%CE%9746%CE%A884%CE%A8-%CE%95%CE%9D7.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Μεθώνης Κλήμης