Περί της Ἱερὰς Μονὴς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Ναυπάκτου
(10/1/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 103
Ἀριθμ. Διεκπ. 30
Ἀθήνῃσι 10ῃ Ἰανουαρίου 2017

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 9 8 2


Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπικοινωνεῖ μαζί σας προκειμένου νὰ σᾶς ἐνημερώσει γιὰ σοβαρὸ πνευματικὸ ζήτημα, τὸ ὁποῖο ἐπὶ πολλὰ ἔτη ἀπασχολεῖ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου. Πρόκειται γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Ναυπάκτου, ἡ ὁποία ἀπασχόλησε ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της ὅλους τοὺς Μητροπολίτες Ναυπάκτου καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας, μὲ τὶς διαρκεῖς ἀντικανονικὲς ἐνέργειές της καὶ τὸν ἀντιπαραδοσιακὸ μοναχισμό της, ποὺ ἀποτελεῖ ἀλλοίωση τοῦ ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ.

Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος ἀναγκάστηκε νὰ διενεργήσει ἐλέγχους στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως προκειμένου νὰ ἀντιμετωπίσει ζητήματα οἰκονομικῶν ἀτασθαλιῶν, ὅπως ὄφειλε ἐκ τῆς θέσεώς του. Πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο μὲ ἀποφάσεις του ἔχει καταλογίσει μεγάλα ποσὰ σὲ βάρος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἐνῶ οἱ ὀφειλὲς αὐτὲς αὐξάνονται συνεχῶς. Τὸ ὑπ᾿ ἀριθμ. 85/2016 βούλευμα τοῦ Δικαστικοῦ Συμβουλίου Ἐφετῶν Δυτικῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος μιλᾶ γιὰ ἐγκληματικὴ δράση, ποὺ ἄρχισε τὸ 1995. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος γνωρίζει ὅτι τὸ πρόβλημα αὐτὸ ὑπῆρχε πρὶν ἀκόμη ἀναλάβει τὰ καθήκοντά του ὁ νῦν Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, δηλαδὴ ἡ διαμάχη αὐτὴ ὑπῆρξε καὶ μὲ τοὺς πρὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου Μητροπολίτες γιὰ διάφορα οἰκονομικὰ καὶ κανονικὰ ζητήματα. Δυστυχῶς ὅμως, ὁ πρώην Ἡγούμενος τῆς Μονῆς καὶ οἱ περὶ αὐτὸν προσπάθησαν νὰ ἐμφανίσουν τὶς καθ᾿ ὅλα σύννομες καὶ ἐπιβεβλημένες ἐνέργειες τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου ὡς ἔκφραση προσωπικῆς ἐμπαθείας καὶ δημιούργησαν μεγάλο σκανδαλισμὸ στὶς συνειδήσεις τῶν πιστῶν ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐπὶ δεκαετίες. Ἀλλὰ καὶ τὶς ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὰ θέματα αὐτὰ τὶς ἀγνόησαν ἐπιδεικτικὰ οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Ὑπέπεσαν σὲ σωρεία κανονικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν ἀτοπημάτων, σὲ παραβάσεις ποὺ δὲν προσιδιάζουν σὲ μοναχούς, τὶς ὁποῖες ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἔχει στιγματίσει μὲ πολλοὺς τρόπους.

Μετὰ ἀπὸ πολλὲς ἀπειθαρχίες, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπέβαλε σὲ ὅλους τοὺς ἱερομονάχους καὶ μοναχοὺς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς διαδοχικὰ τὸ ἐπιτίμιο τῆς ἀκοινωνησίας. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι κατὰ τὴν διάρκειά του δὲν μποροῦν νὰ τελοῦν ὁποιανδήποτε ἱεροπραξία (οἱ ἱερεῖς), ἀλλὰ καὶ νὰ μεταλαμβάνουν. Ἐπίσης, στὸ ἴδιο ἐπιτίμιο ὑπόκεινται καὶ ὅλοι ὅσοι συμπράττουν μὲ αὐτοὺς ἐκκλησιαστικὰ καὶ λειτουργικὰ σύμφωνα μὲ τὴν βασικὴ κανονικὴ ἀρχή: «ὁ ἀκοινωνήτῳ κοινωνῶν ἀκοινώνητος ἔσται» (359/6.9.2007 Ἱερᾶς Συνόδου). Τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Δικαστήρια ἐπέβαλαν ἀκόμη στὸν τότε ἡγούμενο π. Σπυρίδωνα Λογοθέτη τὴν ποινὴ τῆς ἐκπτώσεως ἀπὸ τὸ ἀξίωμά του καὶ στὸν πρώην ἱερομόναχο Ἰγνάτιο Σταυρόπουλο τὴν ποινὴ τῆς καθαιρέσεως ἀπὸ τὴν Ἱερωσύνη καὶ τὸν ὑποβίβασαν στὴν τάξη τῶν μοναχῶν.

Δυστυχῶς ὅμως, καὶ αὐτὲς τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Μονῆς δὲν τὶς ἐφαρμόζουν. Μάλιστα, ὁ καθαιρεθεὶς μοναχὸς Ἰγνάτιος Σταυρόπουλος συνεχίζει νὰ «λειτουργεῖ» ἀντικανονικὰ καὶ τελεῖ μυστήρια, ὅπως τὸ βάπτισμα, τὰ ὁποῖα εἶναι ἄκυρα καὶ ἀνυπόστατα γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Αὐτὴ εἶναι μία ἀκόμη κραυγαλέα ἀπόδειξη τῆς ἔλλειψης κάθε σεβασμοῦ πρὸς τὸν θεσμὸ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν θεμελιώδη μοναχικὴ ἀρετὴ τῆς ὑπακοῆς ἀπὸ ὅλους τοὺς μοναχοὺς τῆς Μονῆς. Αὐτὴ ἡ περιφρόνηση στὶς ἀποφάσεις τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων ὅμως ἔφερε καὶ τὴν καταδίκη μελῶν τῆς Μονῆς ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη σὲ ποινὲς φυλάκισης γιὰ παράνομη δραστηριότητα, ἰδιαίτερα μάλιστα τοῦ μοναχοῦ Ἰγνατίου, ὁ ὁποῖος ἔχει καταδικαστεῖ σὲ ποινὲς φυλακίσεως κατ᾿ ἐπανάληψιν.

Πρέπει στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ τονίσουμε ὅτι αὐτὴ ἡ πρωτοφανὴς περίπτωση περιφρονήσεως Ἐκκλησιαστικῶν καὶ πολιτειακῶν νόμων εἶναι μεμονωμένη. Δὲν ἔχουμε ἄλλα τέτοια φαινόμενα στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Καμμία ἄλλη Μονὴ δὲν ἔχει παρουσιάσει τέτοια συμπεριφορά. Οἱ μοναχοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι φιλόθεοι, φιλότιμοι καὶ φιλάνθρωποι καὶ ἐπιδεικνύουν Ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα. Ἀξίζουν κάθε τιμὴ ἀπὸ τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν ἀξίζουν νὰ διασύρονται ἀπὸ τὴν σκανδαλώδη ἐξαίρεση τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως.

Τέλος, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τονίζει πρὸς κάθε κατεύθυνση ὅτι στηρίζει τὶς ἐνέργειες τοῦ ποιμενάρχου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς διασαλευομένης κανονικῆς τάξεως. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος προτρέπει ὅλον τὸν ἱερὸ κλῆρο, τοὺς εὐλαβεῖς μοναχοὺς καὶ τὸν πιστὸ λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως νὰ μὴν ἀκολουθοῦν «ἀλλοτρίους», ἀντικανονικοὺς καὶ ἀνυπότακτους κληρικοὺς καὶ μοναχούς, οὔτε νὰ μετέχουν στὶς «παρασυναγωγές», στὶς Λειτουργίες, τὶς ἀκολουθίες, τὶς βαπτίσεις καὶ ὅλα τὰ μυστήρια ποὺ τελοῦνται ἀπὸ αὐτοὺς στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως ἢ καὶ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, ἐπειδὴ εἶναι ἄκυρα καὶ ἀνυπόστατα. Γενικὰ νὰ μὴν γίνονται μὲ τὴν συμμετοχή τους ἠθικοὶ αὐτουργοὶ σὲ κατάσταση ποὺ ἐξελίσσεται σὲ ἰδιότυπο ἐν δυνάμει σχίσμα. Εὔχεται δέ, ὁ Θεὸς νὰ δώσει ταπείνωση, μετάνοια καὶ φωτισμὸ σὲ ὅλους τοὺς φυσικοὺς καὶ ἠθικοὺς αὐτουργοὺς αὐτῆς τῆς δεινῆς πνευματικῆς δοκιμασίας.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος
† Ὁ Μάνης Χρυσόστομος
† Ὁ Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ Ἰγνάτιος
† Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ
† Ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης Ἐφραίμ
† Ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ
† Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας Ἰωήλ
† Ὁ Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου Ἱερόθεος
† Ὁ Ἐλευθερουπόλεως Χρυσόστομος
† Ὁ Σερβίων καί Κοζάνης Παῦλος
† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος
† Ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Βαρνάβας
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης