«Ἀξιολόγησις τῶν κληρικῶν καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων»
(9/2/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 84
Αθήνα 9ῃ Ἰανουαρίου 2017
Διεκπ. 20


Κατόπιν σχετικῶν τηλεφωνικῶν ἐρωτημάτων ἐκ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ ἀξιολόγησις τῶν κληρικῶν (Ἐφημερίων, Διακόνων καί Ἱεροκηρύκων), δέον ὅπως πραγματο-ποιηθῇ κανονικῶς, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ Κανονισμοῦ 230/2012 «Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων» (Φ.Ε.Κ. 73 Α΄) καί τοῦ εἰς ἐφαρμογήν αὐτοῦ Κανονισμοῦ 264/2015 «Τύπος τῆς Ἐκθέσεως Ἀξιολογήσεως τῶν Ἐφημερίων καί Διακόνων, καί διαδι-κασία συμπληρώσεως αὐτῆς» (Φ.Ε.Κ. 25 Α΄), καί δή καί ἐντός τῶν ὁριζομένων προθεσμιῶν.

Ὁμοίως, κανονικῶς καί ἐγκαίρως, δέον ὅπως πραγματοποιηθῇ καί ἡ ἀξιολόγησις τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων, συμφώνως ταῖς διατάξεσι τοῦ Κανονισμοῦ 265/2015 «Περί τῆς ἀξιολογήσεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων» (Φ.Ε.Κ. 25 Α΄).

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης