«Κοινοποίησις "Συμπληρωματικοῦ Προκαταρκτικοῦ Πίνακος" Κληρικῶν προταθέντων δι` ἐγγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων»
(9/3/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Αριθμ. Πρωτ. 1198
Αριθμ. Διεκπ. 537

ΑΘΗΝΗΣΙ 9ῃ Μαρτίου 2017


Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 9 8 5


Πρός
τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


ΘΕΜΑ : «Κοινοποίησις "Συμπληρωματικοῦ Προκαταρκτικοῦ Πίνακος" Κληρικῶν προταθέντων δι' ἐγγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων»

Ἐν συνεχείᾳ τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2983 Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου (ἀριθμ. 233/139/17.1.2017), δι’ ἧς ἐκοινοποιήθη ὑμῖν ὁ προκαταρκτικός πίναξ κληρικῶν προταθέντων δι’ ἐγγραφήν εἰς τόν κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων, Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς 7ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., διαπέμπομεν ὑμῖν, πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν, «Συμπληρωματικόν προκαταρκτικόν πίνακα κληρικῶν», μετά συντόμου βιογραφικοῦ σημειώματος ἑκάστου, προταθέντων διά τήν ἐγγραφήν των εἰς τόν κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων καί κεκτημένων τά ὑπό τοῦ νόμου ὁριζόμενα τυπικά καί οὐσιαστικά προσόντα, καταρτισθέντα δέ μετά τήν δημοσίευσιν τοῦ προκαταρκτικοῦ πίνακος καί ἐντός τῆς ὑπό τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 19 τοῦ Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» τασσομένης προθεσμίας.

Ὑπομιμνήσκομεν ὑμῖν, ὅτι, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 20 τοῦ Νόμου 590/1977, κατά τῆς ἐγγραφῆς ὑποψηφίου τινός ἐκ τῶν προταθέντων, δύναται νά ἀσκηθῇ παρ' οἱουδήποτε, κληρικοῦ ἤ λαϊκοῦ, ἔνστασις ἐντός δύο (2) μηνῶν ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τοῦ πίνακος εἰς τόν ἡμερήσιον Τύπον τῶν Ἀθηνῶν, ἐπί τῷ λόγῳ ὅτι ὁ προταθείς στερεῖται τῶν πρός Ἀρχιερατείαν οὐσιαστικῶν ἤ τυπικῶν προσόντων, ἡ δημοσίευσις δέ αὕτη γενήσεται διά τῶν ἐφημερίδων «ΕΣΤΙΑ» καί «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

Ἐφ' ὅσον ἤθελεν ὑποβληθῆ ἔνστασις διά τινα τῶν προταθέντων, ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης ὀφείλει ὅπως, ἐντός μηνός ἀπό τῆς εἰς αὐτόν περιελεύσεως αὐτῆς, διαβιβάσῃ ταύτην, μετ' ἐμπεριστατωμένης εἰσηγήσεως αὐτοῦ, εἰς τήν Ἀρχιγραμματείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διά τά περαιτέρω.

Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος κέκτηται ἐνημερωτικόν χαρακτῆρα περί τῆς ἐν ἐξελίξει διαδικασίας συμπληρώσεως τοῦ ἰσχύοντος καταλόγου τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων.


† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος
† Ὁ Μάνης Χρυσόστομος
† Ὁ Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ Ἰγνάτιος
† Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ
† Ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης Ἐφραίμ
† Ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ
† Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας Ἰωήλ
† Ὁ Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου Ἱερόθεος
† Ὁ Ἐλευθερουπόλεως Χρυσόστομος
† Ὁ Σερβίων καί Κοζάνης Παῦλος
† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος
† Ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Βαρνάβας

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ

ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΝ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΝ ΕΚΛΟΓΙΜΩΝ

ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

(Μάρτιος 2017)1. Ἀρχιμ. Κύριλλος Ἀλεξάκης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς. Ἐγεννήθη εἰς Ἀθήνας τό ἔτος 1978. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 2005. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 1999 καί Πρεσβύτερος τήν 3.6.2001. Ἀπό τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Πειραιῶς.

2. Ἀρχιμ. Γεράσιμος Βλατίτσης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας. Ἐγεννήθη εἰς Δράμαν τό ἔτος 1973. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τοῦ ἔτους 2007. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 1998 καί Πρεσβύτερος τήν 30.7.2006. Ἀπό τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Δράμας.

3. Ἀρχιμ. Καλλίνικος Δοράκης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας. Ἐγεννήθη εἰς Γιαννιτσά τό ἔτος 1973. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης ἀπό τῆς 15.3.2012. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 2002 καί Πρεσβύτερος τήν 20.10.2003. Ἀπό τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας.

4. Ἀρχιμ. Λοῦππος Κουκουρίκος, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας. Ἐγεννήθη εἰς Θεσσαλονίκην τό ἔτος 1976. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τοῦ ἔτους 2006. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 1997 καί Πρεσβύτερος τήν 6.8.2000. Ἀπό τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του ἕως 31.8.2015 ὑπηρέτησε ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης καί ἔκτοτε, ἕως σήμερον, εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Καστορίας.

5. Ἀρχιμ. Σπυρίδων Μπουργιώτης, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Ἐγεννήθη εἰς Πειραιᾶ τό ἔτος 1972. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 2008. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 1999 καί Πρεσβύτερος τήν 27.11.2005. Ἀπό τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν.

6. Ἀρχιμ. Φιλόθεος Νικολάκης, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Ἐγεννήθη εἰς Πειραιᾶ τό 1973. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τοῦ ἔτους 1997. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τό ἔτος 1996 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν.

7. Ἀρχιμ. Θεοδόσιος Οἰκονομίδης, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Ἐγεννήθη εἰς Ἀθήνας τό ἔτος 1976. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 2008 καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 2012. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 1999 καί Πρεσβύτερος τήν 31.3.2002. Ἀπό τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του ἕως τῆς 29.2.2016 ὑπηρέτησε ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μεγάρων καί Σαλαμῖνος καί ἀπό 1.3.2016, ἕως σήμερον, εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν.

8. Ἀρχιμ. Δαυίδ Παλούκας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης. Ἐγεννήθη εἰς Ναύπλιον τό ἔτος 1969. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 2010. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 1998 καί Πρεσβύτερος τήν 27.7.1999. Ἀπό τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του ἕως 15.1.2007 ὑπηρέτησε ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων καί ἀπό 16.1.2007 ἕως σήμερον εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης.

9. Ἀρχιμ. Θεόφιλος Προυσαλίδης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς. Ἐγεννήθη εἰς Ἀθήνας τό ἔτος 1979. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 2008. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 2003 καί Πρεσβύτερος τήν 28.5.2006. Ἀπό τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Πειραιῶς.


(Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου)