«Περί τῆς ὑποβολῆς ἁπάντων τῶν στοιχείων τῶν ἀφορώντων εἰς τάς συμβάσεις Κοινωνικοῦ Μερίσματος ὑπό τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(8/3/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Αριθμ. Πρωτ. 783
Αριθμ.Διεκπ. 531

ΑΘΗΝΗΣΙ 8ῃ Μαρτίου 2017


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Θέμα : «Περί τῆς ὑποβολῆς ἁπάντων τῶν στοιχείων τῶν ἀφορώντων εἰς τάς συμβάσεις Κοινωνικοῦ Μερίσματος ὑπό τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 6ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 27/15.2.2017 ἐγγράφου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας, δι' οὗ ἐνημερώνει Αὐτήν διά τήν ἐξέλιξιν τῆς διαδικασίας διανομῆς τοῦ κοινωνικοῦ μερίσματος βάσει τοῦ Ν. 4254/2014, καί εἰς ἀπάντησιν τοῦ ἐρωτήματος πολλῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν περί τῆς συνεχίσεως τοῦ προγράμματος καί τῆς πορείας αὐτοῦ, θέτουμε ὑπ' ὄψιν ὑμῶν τά ἀκόλουθα:

1. Συμφώνως πρός τόν Νόμον 4445/2016 (Φ.Ε.Κ. 236/Α΄/19.12.2016) καί τό ἄρθρον 79, παρατείνονται αὐτοδικαίως ἕως καί τήν 31.12.2017 αἱ προγραμ-ματικαί συμβάσεις, αἱ ὁποῖαι συνήφθησαν μεταξύ τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας, Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης καί τῶν φορέων ὑλοποιήσεως τοῦ ἄρθρου 29 τοῦ ν. 4052/2012 (Α΄ 41), ὅπως ἰσχύει, καί ἔχουν λήξει ἕως 31.12.2015.
Εἰς τήν ἀνωτέρω παράτασιν ἐμπίπτουν ἀποκλειστικῶς αἱ προγραμματικαί συμβάσεις, τῶν ὁποίων ἡ πρόοδος ὑλοποιήσεως τοῦ ἔργου (φυσικόν καί οἰκονομικόν ἀντικείμενον) πιστοποιεῖται ὑπό τῆς προβλεπομένης κατά περίπτωσιν ἐπιτροπῆς παρακολουθήσεως τοῦ ἄρθρου 6 τῆς ὑπ᾽ ἀριθμ. Δ23/οἰκ. 25930/2011/2016 κοινῆς ὑπουργικῆς ἀποφάσεως (Β΄ 1652) περί συνάψεως προγραμματικῶν συμβάσεων.

Οὕτω, ὅλαι αἱ συμβάσεις αἱ ὁποῖαι ὑπεγράφησαν δυνάμει τοῦ ὡς ἄνω νόμου παρατείνονται αὐτοδικαίως ἕως καί τήν 31.12.2017.

2. Συμφώνως πρός τό 16191/3612/7.4.2016 ἔγγραφον τῆς διευθύνσεως Ἀλληλεγγύης καί Κοινωνικῆς Ἀντιλήψεως τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας, ἐπισημαίνονται τά κατωτέρω:

2α. Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τήν προώθησιν τῆς διαδικασίας ἀπληρωμῆς τῶν συμβάσεων (δηλ. τό πιθανόν ἐναπομείναν ποσοστόν τοῦ συνολικοῦ συμβατικοῦ ποσοῦ), δέον ὅπως ἀποσταλεῖ εἰς τήν ἐν λόγῳ Ὑπηρεσίαν, τό τελικόν πόρισμα τῆς Ἐπιτροπῆς Παρακολουθήσεως διά τοῦ ὁποίου πιστοποιηθήσεται ἡ ὁλοκλήρωσις ἕως καί τό 100% τοῦ συμβατικοῦ ἔργου τοῦ συμβαλλομένου (καί ὄχι εἰς τό μέρος τό ἀναλογοῦν εἰς τήν προκαταβολήν τήν ὁποίαν ἔλαβε), συμφώνως πρός τούς ὅρους τῆς συμβάσεως. 2β. Εἰς τό τελικόν πόρισμα δέον ὅπως ἐπισυνάπτεται κατάστασις τῶν τιμολογίων, ὅπου θά ἀναφέρεται ὁ ἀριθμός, ἡ ἡμερομηνία, τό εἶδος τῆς προμηθείας ἤ τῆς ὑπηρεσίας ἡ ὁποία παρεσχέθη καί τό ποσόν αὐτῶν, ἀπό τό ὁποῖον θά προκύπτει τό πραγματικόν συνολικόν κόστος τοῦ προγράμματος. Ἐπισημαίνεται ὅτι τά τιμολόγια πρέπει νά ἔχουν ἡμερομηνίαν ἐκδόσεως ἐντός τῆς περιόδου ἰσχύος τῆς συμβάσεως ἤ τῆς παρατάσεως αὐτῆς καί ὄχι μεταγενεστέρα ἤ προγενεστέ-ρα.

2γ. Εἰς τό τελικόν πόρισμα δέον ὅπως ἀναφέρεται ρητῶς, ὅτι ἐτηρήθησαν οἱ συμβατικοί ὅροι ὡς πρός τήν ὑλοποίησιν τοῦ ἔργου (π.χ. ἐτηρήθησαν αἱ ἀναλογίαι, τά εἶδη καί ἡ ποιότης τῶν τροφίμων, τά ὁποῖα παρεδόθησαν ἀπό τούς φορεῖς τῆς ὑλοποιήσεως, βάσει τῶν ὅρων τῆς ἑκάστοτε συμβάσεως, ἐτηρήθη ὁ ὅρος περί δημοσιότητος τοῦ ἔργου, ἐστάλησαν αἱ σχετικαί τριμηνιαῖαι ἐκθέσεις κ.λπ.).

2δ. Ἐφ' ὅσον τό τελικόν πόρισμα πιστοποιεῖ τήν καλήν ὑλοποίησιν ἕως καί τοῦ 100% τοῦ ἔργου καί πρέπει νά προχωρήσῃ ἡ ἀποπληρωμή αὐτοῦ, δέον ὅπως ἀποσταλῇ εἰς τήν ὡς ἄνω Ὑπηρεσίαν πλήρης φάκελος πρός πληρωμήν περιέχων τά κάτωθι δικαιολογητικά:

• Τελικόν πόρισμα τῆς Ἐπιτροπῆς Παρακολουθήσεως περί τῶν χαρακτηριστικῶν τά ὁποῖα περιεγράφησαν ἀνωτέρω

• Αἱ τριμηνιαῖαι ἐκθέσεις τῶν φορέων

• Γραμμάτιον εἰσπράξεως ὑπό τοῦ φορέως τοῦ ἐναπομείναντος ποσοῦ πρός πληρωμήν

• Προϋπολογισμός τοῦ 2016, ἀπολογισμός τοῦ 2015 καί εἰδικός ἀπολογισμός χρήσεως τοῦ 2015 τῆς ἐν λόγῳ χρηματοδοτήσεως

• Βεβαίωσις τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου ὅτι ἔχουν ὑποβληθῆ τά ἀνωτέρω εἰς τό Ἐλέγκτικόν Συνέδριον

• Βεβαίωσις τοῦ φορέως ἐποπτείας τοῦ
χρηματοδοτούμενου φορέως, ὅτι ἔχουν ὑποβληθεῖ τά ἀνωτέρω εἰς αὐτόν

• Βεβαίωσις τῆς Δ/νσεως Κοινωνικῆς Ἀντιλήψεως καί Ἀλληλεγγύης, ὡς φορέως χρηματοδοτήσεως, ὅτι ἔχουν ὑποβληθεῖ εἰς αὐτήν τά ἀνωτέρω οἰκονομικά στοιχεῖα τοῦ φορέα

• Ὑπεύθυνη δήλωσις τοῦ χρηματοδοτούμενου φορέως, ὅτι δέν ἐκκρεμεῖ αἴτησις κατασχέσεως ἤ ἐκχωρήσεως μέρους ἤ τοῦ συνόλου τοῦ ποσοῦ ἀπαιτήσεως καί

• Ἀντίγραφον λογαριασμοῦ τοῦ χρηματοδοτούμενου φορέως ὅπου νά ἀναφέρεται τό ΙΒΑΝ διά τήν πίστωσιν τοῦ ποσοῦ ἐξοφλήσεως.
2ε. Αἱ ἐκθέσεις τῆς Ἐπιτροπῆς Παρακολουθήσεως σχετικῶς μέ τήν πρόοδον ὑλοποιήσεως τοῦ 90% τοῦ ἔργου, διά τό ὁποῖον ἔχει ἤδη κατατεθῆ ἡ προκαταβολή, κοινοποιοῦνται εἰς τήν ἁρμοδίαν Ὑπηρεσίαν, πρός ἐνημέρωσιν καί δέν ἀποτελοῦν δικαιολογητικόν πληρωμῆς διά τήν ἐξόφλησιν τοῦ συμβατικοῦ ποσοῦ ἤ ἄλλης ἐνέργειας ἐκ μέρους αὐτῶν. 2στ. Διά τούς φορεῖς οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἤδη λάβει τό 100% τοῦ συμβατικοῦ ποσοῦ δέον ὅπως ἀποσταλεῖ εἰς τήν Ὑπηρεσίαν αὐτήν τό σχετικόν τελικόν πόρισμα, ὅπως αὐτό περιγράφεται ἀνωτέρω, καί τά ἀπολογιστικά στοιχεῖα.

2ζ. Τυχόν ἀδιάθετα ποσά, τά ὁποῖα δέν ἐχρησιμοποιήθησαν πρός ὑλοποίησιν τοῦ ἔργου δέον ὅπως ἐπιστραφοῦν εἰς τό Ἑλληνικόν Δημόσιον εἰς τόν λογαριασμόν τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος μέ ΙΒΑΝ GR9001000230000000000200 548 καί νά ἀποσταλῆ εἰς τήν Διεύθυνσιν Ἀλληλεγγύης καί Κοινωνικῆς Ἀντιλήψεως, ἀντίγραφον τοῦ καταθετηρίου.

Διά πᾶσαν ἑτέραν πληροφορίαν καί διευκρίνισιν ἐπί τοῦ θέματος δέον ὅπως ἀπευθύνεσθε ἀπευθείας εἰς τούς κρατικούς ὑπαλλήλους τῆς ἐν λόγῳ διευθύνσεως, ἤτοι εἰς τούς κ.κ. Ψαρόβαρκαν εἰς τό τηλέφωνον 210-5281157, Γεωργιόπουλον εἰς τό τηλέφωνον 210-5281255 καί κα Μιχελιδάκη εἰς τό τηλέφωνον 2131516320.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ :
Συνοδικήν Ἐπιτροπήν
Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας
Παρ' ἡμῖν