«Κοινοποίησις ἀργίας εἰς Ἐπίσκοπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου»
(24/2/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Αριθμ. Πρωτ. 980
Αριθμ. Διεκπ. 438

ΑΘΗΝΗΣΙ 24ῃ Φεβρουαρίου 2017


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΠρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Θέμα : «Κοινοποίησις ἀργίας εἰς Ἐπίσκοπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου»


Διά τοῦ παρόντος καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 1262/ 2016/10.2.2017 ἐγγράφου τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι εἰς τόν Θεο-φιλέστατον Ἐπίσκοπον Τρῳάδος κ. Πέτρον, ἐφησυχάζοντα Ἱε-ράρχην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐπεβλήθῃ ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἡ ποινή τῆς ἐπ' ἀόριστον ἀργίας ἀπό πάσης ἱεροπραξίας, ἅτε, πρός τοῖς ἄλλοις, μή πειθαρχήσαντα εἰς τήν προτροπήν τῆς ἐκκλησια-στικῆς αὐτοῦ ἀρχῆς ἵνα ἐμφανισθῇ ἐνώπιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τοῦ σώματος τῆς περί Αὐτόν Συνόδου πρός θεώρησιν τῆς περιπτώσεως αὐτοῦ.

Τήν Κανονικήν ταύτην Ἀπόφασιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀνακοινοῦμεν ὑμῖν πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν καί διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης