«Περί παροχῆς στοιχείων ἐπί ἀξιοποίνων τυχόν συμβάντων εἰς βάρος μνημείων καί χώρων θρησκευτικοῦ χαρακτῆρος εἰς τήν ἑλληνικήν ἐπικράτειαν»
(20/2/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Ἀριθμ. Πρωτ. 578
Ἀριθμ. Διεκπ. 411

Ἀθήνῃσι 20ῇ Φεβρουαρίου 2017


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Θέμα: «Περί παροχῆς στοιχείων ἐπί ἀξιοποίνων τυχόν συμβάντων εἰς βάρος μνημείων καί χώρων θρησκευτικοῦ χαρακτῆρος εἰς τήν ἑλληνικήν ἐπικράτειαν»

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 8ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 219475/Θ2/22.12.2016 ἐγγράφου τοῦ Τμήματος Θρησκευτικῶν Ἐλευθεριῶν καί Διαθρησκειακῶν Σχέσεων τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῆς Ἐκπαιδεύσεως τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων, περί τῆς ἐκ νέου παροχῆς στοιχείων διά τήν παραβατικήν συμπεριφοράν εἰς βάρος χώρων θρησκευτικῆς σημασίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, λαβοῦσα δ’ ὑπ’ ὄψιν καί τήν ὑπ’ ἀριθμ. 3/25.1.2017 εἰσηγητικήν πρότασιν τῆς καθ’ ὕλην ἁρμοδίας Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Χριστιανικῶν Μνημείων, ἀπεφάσισεν τήν ἐπαναποστολήν πρός ἁπάσας τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 3814/1676/18.8.2016 Ἐγκυκλίου Σημειώματος Αὐτῆς, ὡς καί σχετικοῦ ὑποδείγματος πρός συμπλήρωσιν, προκειμένου νά ἀποσταλοῦν στοιχεῖα ἐπί ἀξιοποίνων τυχόν συμβάντων, ἀφορώντων εἰς κλοπάς ἤ βανδαλισμούς ἐκκλησιαστικῶν ἤ θρησκευτικῶν κειμηλίων, κινητῶν καί ἀκινήτων μνημείων θρησκευτικοῦ χαρακτῆρος εἰς τήν Ἑλληνικήν Ἐπικράτειαν, διά τό ἔτος 2016.

Ἐπισημαίνεται ὅτι τό ἐν λόγῳ Ἐγκύκλιον Σημείωμα τοῦ προηγου-μένου ἔτους συνέλεξε πλούσιον καρπόν καί συνέβαλεν ἐπ’ ὠφελείᾳ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τόσον εἰς τό ἐσωτερικόν τῆς Χώρας, ὅσον καί εἰς τό ἐξωτερικόν, ἔνθα διεθνεῖς Ὀργανισμοί, μετά προσοχῆς καί ἐνδιαφέροντος, παρακολουθοῦν τάς ἐκδιδομένας ἐκθέσεις καί ἀξιολογοῦν καταστάσεις.

Ὅθεν ἐπισημαίνεται ἡ ἀνάγκη ἐγκαίρου ἐνημερώσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περί τούτων, ἵνα Αὕτη συμπεριλάβῃ ταῦτα εἰς τό πρός τό Ὑπουργεῖον Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων ἀποσταλησόμενον ἀπαντητικόν ἔγγραφον.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Κοινοποίησις:
Εἰδικήν Συνοδικήν Ἐπιτροπήν Χριστιανικῶν Μνημείων