«Περί τῆς προβολῆς τοῦ ἐπιτελεσθέντος κατά τό ἔτος 2016 φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων»
(9/2/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Αριθμ. Πρωτ. 509
Αριθμ. Διεκπ. 267

ΑΘΗΝΗΣΙ 9ῃ Φεβρουαρίου 2017


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΠρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Θέμα : «Περί τῆς προβολῆς τοῦ ἐπιτελεσθέντος κατά τό ἔτος 2016 φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων»


Ὡς γνωστόν, ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὅπως ἀπεδείχθη ἀπό τήν ἐπιτυχῆ περισυνή καταγραφή, ἐπιτέλεσε φιλοπόνως, διά τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν καί τῶν συνεργατῶν τους, σπουδαιότατο φιλανθρωπικό ἔργο εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί τάς κατά τόπους Ἱεράς Μητροπόλεις, συμφώνως πρός τάς ἐντολάς καί τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου μας, ὁ Ὁποῖος προσέφερε τόν Ἑαυτόν Του ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας.
Χάριν αὐτῆς τῆς ἀγάπης πρός τόν πάσχοντα ἀδελφό συντηρεῖ Φιλόπτωχα Ταμεῖα, Οἰκοτροφεῖα, Γηροκομεῖα, Ἱδρύματα καί Θεραπευτήρια χρονίως πασχόντων, Κατασκηνώσεις, Συσσίτια, Παιδικούς Σταθμούς, Σχολεῖα, Ἱδρύματα γιά ἄτομα μέ εἰδικές ἀνάγκες, ἀλλά καί ἄλλα διάφορα Ἱδρύματα.

Γιά τό ἔργο αὐτό ὀφείλουμε νά πραγματοποιήσουμε ὑπεύθυνη ἐνημέρωση στό πλαίσιο τῆς κατάρτισης τοῦ Συστήματος Λογαριασμῶν Ὑγείας (ΣΛΥ) γιά τό ἔτος ἀναφορᾶς 2016, ὥστε ὁ φιλόχριστος λαός νά ἐνημερωθεῖ γιά τό σημαντικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τό ἔργο πού ἐπιτελέσθηκε κατά τήν περίοδο αὐτή.

Κατόπιν τούτων, ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ἡ ὁποία ἐλήφθη στή Συνεδρία τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 8ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., παρακαλοῦμεν ὅπως ὑποβάλετε στήν Ἱερά Σύνοδο, ἕως τίς 10 Μαρτίου 2017, τόν Ἀπολογισμό τῶν Δαπανῶν γιά τή λειτουργία τῶν ἀνωτέρω Ἱδρυμάτων γιά τό Οἰκονομικό Ἔτος 2016, κατά Ἵδρυμα καί Ταμεῖο, ἐπί μέρους καί συγκεντρωτικά, μόνον ἠλεκτρονικῶς στήν ἠλεκτρονική διεύθυνση sekpe@ierasynodos.gr σύμφωνα μέ τό συνημμένο ὑπόδειγμα. Ὁ σχετικός Πίνακας πού ἐπισυνάπτεται, ἔχει ἤδη ἀναρτηθεῖ στό δικτυακό τόπο τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου www.sekpe.org.

Γιά περαιτέρω πληροφορίες μπορεῖτε νά ἀπευθύνεσθε στόν Γραμματέα τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. κ. Νικόδημο Φαρμάκη, τηλ. 210 7272274, φάξ: 210 7272280, email: sekpe@ierasynodos.gr.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ :
Συνοδικήν Ἐπιτροπήν
Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας
Παρ' ἡμῖν


ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΜΦΑΙΝΟΥΣΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016