«Ἑβδομάς Ἱερατικῶν Κλήσεων»
(8/2/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Ἀριθμ. Πρωτ. 431
Ἀριθμ. Διεκπ. 259

Ἀθήνῃσι 8ῃ Φεβρουαρίου 2017


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΠρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΘΕΜΑ : «Ἑβδομάς Ἱερατικῶν Κλήσεων»

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 7ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., καί ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπικειμένης Ἑβδομάδος Ἱερατικῶν Κλήσεων, ἀγομένης ἀπό 13ης ἕως 19ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως ᾧδε, τήν ὑπ' ἀριθμ. 2984/8.2.2017 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καί παρακαλοῦμεν ἵνα ἀναγνωσθῇ ἐπ' Ἐκκλησίαις τήν Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 19ην μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., κατά τήν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀντί ἄλλου κηρύγματος.

Ὡσαύτως παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως προβῆτε εἰς τάς δεούσας ἐνεργείας διά τήν ἐπιτυχίαν τῶν σκοπῶν τῆς ἐν λόγῳ «Ἑβδομάδος». Ὡς ἐκ τούτου, δύνασθε ὅπως διοργανώσητε :

α) Συνάξεις Ἱεροσπουδαστῶν, Ἀναγνωστῶν καί Ἱεροπαίδων εἰς τήν καθ' ὑμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν.

β) Διδασκαλίαν σχετικοῦ πρός τάς Ἱερατικάς Κλήσεις καί τήν Ἱερωσύνην μαθήματος εἰς τά Κατηχητικά Σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων, κατά τήν ὡς ἄνω «Ἑβδομάδα».

γ) Προβολήν τῶν Ἱερατικῶν Κλήσεων κατά τόν προσφορώτερον, συμφώνως πρός τήν ἔμφρονα κρίσιν ὑμῶν, τρόπον, ὡς λ.χ. Ἐκκλησιαστικῶν Ραδιοφωνικῶν Σταθμῶν, ἐντύπων, διαδικτυακῆς ἱστοσελίδος κ.λπ.

δ) Ἰδιαιτέραν προβολήν τῆς «Ἑβδομάδος» εἰς τάς Μητροπολιτικάς περιφερείας, εἰς τάς ὁποίας λειτουργοῦν Ἐκκλησιαστικά Σχολεῖα.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Κοινοποίησις :
1. Συνοδικήν Ἐπιτροπήν Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς καί τῆς Νεότητος (διά τήν ἱστοσελίδα www.catichisis.gr) – Παρ' ἡμῖν
2. Ραδιοφωνικόν Σταθμόν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος – Ἐνταῦθα
3. Συνοδικήν Ἐπιτροπήν Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως
καί Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου – Παρ' ἡμῖν