Περί συγκλήσεως Ἡμερίδος μέ θέμα: «Προβληματισμοί γιά τόν Γάμο καί τήν Οἰκογένεια στήν ἑλληνική κοινωνία»
(3/2/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Ἀριθμ. Πρωτ. 562
Ἀριθμ.Διεκπ. 219

Ἀθήνῃσι 3ῃ Φεβρουαρίου 2017


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις Ἠπείρου, Μακεδονίας καί Θράκης
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΘΕΜΑ: Περί συγκλήσεως Ἡμερίδος μέ θέμα: «Προβληματισμοί γιά τόν Γάμο καί τήν Οἰκογένεια στήν ἑλληνική κοινωνία»

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 1ης μηνός Νοεμβρίου π.ἔ., καί κατόπιν προτάσεως τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γάμου, Οἰκογενείας, Προστασίας τοῦ Παιδιοῦ καί Δημογραφικοῦ Προβλήματος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν τήν πραγματοποίησιν Ἡμερίδος, τήν Τρίτην 14ην Φεβρουαρίου 2017, εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως εἰς Θεσσαλονίκην, μέ θέμα: «Προβληματισμοί γιά τόν Γάμο καί τήν Οἰκογένεια στήν ἑλληνική κοινωνία».

Πρός τοῦτο παρακαλοῦμεν, ὅπως γνωρίσητε ἡμῖν, ἕως τῆς 10ης Φεβρουαρίου 2017, διά τηλεομοιοτυπίας (210.72.72.280) ἤ δι’ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου εἰς τήν διαδικτυακήν διεύθυνσιν τῆς ὡς ἄνω Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, esegamou@yahoo.gr, τά ὀνόματα καί τά στοιχεῖα ἐπικοινωνίας ἕως δύο ἐκπροσώπων ὑμῶν, διά τήν ἔγκαιρον ρύθμισιν τῶν τῆς διοργανώσεως τῆς Ἡμερίδος.
Σημειωτέον, ὅτι ἑκάστη τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων θά ἐπιβαρυνθῇ τά ἔξοδα μετακινήσεως τῶν ἐκπροσώπων αὐτῆς, ἡ δέ Ἱερά Μητρόπολις Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως θά καλύψῃ τά ἔξοδα φιλοξενίας τῶν συνέδρων.
Διά πλείονας πληροφορίας, δύνασθε νά ἐπικοινωνῆτε μετά τοῦ Γραμματέως τῆς ὡς εἴρηται Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀρχιμ. κ. Ἀνθίμου Νεραντζῆ, εἰς τά τηλέφωνα 210.72.72.249 καί 6973.331.202.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου


Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Εἰδικήν Συνοδικήν Ἐπιτροπήν
Γάμου, Οἰκογενείας, Προστασίας τοῦ Παιδιοῦ
καί Δημογραφικοῦ Προβλήματος
2. Ε.Κ.Υ.Ο.