«Κοινοποίησις Προκαταρκτικοῦ Πίνακος Κληρικῶν προταθέντων δι` ἐγγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων»
(17/1/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Αριθμ. Πρωτ. 233
Αριθμ. Διεκπ. 139

ΑΘΗΝΗΣΙ 17ῃ Ἰανουαρίου 2017


Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 9 8 3Πρός
τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Θέμα : «Κοινοποίησις Προκαταρκτικοῦ Πίνακος Κληρικῶν προταθέντων δι' ἐγγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων»

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 19 τοῦ Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 11ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., κοινοποιοῦμεν ὑμῖν, συνημμένως ᾧδε, «Προκαταρκτικόν Πίνακα Κληρικῶν», μετά συντόμου Βιογραφικοῦ Σημειώματος ἑκάστου, προταθέντων διά τήν ἐγγραφήν των εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων καί κεκτημένων τά ὑπό τοῦ Νόμου ὁριζόμενα τυπικά καί οὐσιαστικά προσόντα.

Ὑπομιμνήσκομεν ὑμῖν ὅτι, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 20 τοῦ Νόμου 590/1977, κατά τῆς ἐγγραφῆς ὑποψηφίου τινός ἐκ τῶν προταθέντων, δύναται νά ἀσκηθῇ παρ' οἱουδήποτε, κληρικοῦ ἤ λαϊκοῦ, ἔνστασις ἐντός δύο (2) μηνῶν ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τοῦ Πίνακος εἰς τόν ἡμερήσιον τύπον τῶν Ἀθηνῶν, ἐπί τῷ λόγῳ ὅτι ὁ προταθείς στερεῖται τῶν πρός Ἀρχιερατείαν οὐσιαστικῶν ἤ τυπικῶν προσόντων, ἡ δημοσίευσις δέ αὕτη γενήσεται διά τῶν ἐφημερίδων «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» καί «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ».

Ἐφ' ὅσον ἤθελεν ὑποβληθῇ ἔνστασις διά τινα τῶν προταθέντων, ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης ὀφείλει ὅπως, ἐντός μηνός ἀπό τῆς εἰς αὐτόν περιελεύσεως αὐτῆς, διαβιβάσῃ ταύτην, μετ' ἐμπεριστατωμένης εἰσηγήσεως αὐτοῦ, εἰς τήν Ἀρχιγραμματείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διά τά περαιτέρω.

Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος κέκτηται ἐνημερωτικόν μόνον χαρακτῆρα, συγχρόνως δέ καί δηλωτικόν τῆς ἀρξαμένης διαδικασίας συμπληρώσεως τοῦ ἰσχύοντος Καταλόγου τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος
† Ὁ Μάνης Χρυσόστομος
† Ὁ Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ Ἰγνάτιος
† Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ
† Ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης Ἐφραίμ
† Ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ
† Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας Ἰωήλ
† Ὁ Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου Ἱερόθεος
† Ὁ Ἐλευθερουπόλεως Χρυσόστομος
† Ὁ Σερβίων καί Κοζάνης Παῦλος
† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος
† Ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Βαρνάβας

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης
Ἀκριβές Ἀντίγραφον

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης


ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ

ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΝ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΝ ΕΚΛΟΓΙΜΩΝ

ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

(Ἰανουάριος 2017)


1. Ἀρχιμ. Χριστοφόρος Ἀγγελόπουλος, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερβίων καί Κοζάνης. Ἐγεννήθη εἰς Κοζάνην τό ἔτος 1974. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τοῦ ἔτους 2011. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τό 2000. Ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρέτησεν ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Νικαίας καί ἀπό 5.2.2014 ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερβίων καί Κοζάνης.

2. Ἀρχιμ. Θεωνᾶς Ἀθανασιάδης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας. Ἐγεννήθη εἰς Πτολεμαΐδα τό ἔτος 1978. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τοῦ ἔτους 2006. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 2002 καί Πρεσβύτερος τήν 18.11.2007. Ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας.

3. Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Ἀλεξόπουλος, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ. Ἐγεννήθη εἰς Βόλον τό ἔτος 1975. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τοῦ ἔτους 2010. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τήν 5.2.2006 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ.

4. Ἀρχιμ. Παρθένιος Ἀσημίδης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σιδηροκά-στρου. Ἐγεννήθη εἰς τάς Σέρρας τό ἔτος 1976. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τοῦ ἔτους 2002. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τήν 29.6.2002 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Σιδηροκάστρου.

5. Ἀρχιμ. Συμεών Βολιώτης, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Ἐγεννήθη εἰς Κοζάνην τό ἔτος 1977. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τοῦ ἔτους 1999 καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου ἀπό τό ἔτος 2002. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τήν 30.10.2011. Τήν 31.10.2011 διωρίσθη Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τήν 25.6.2014 Πρωτοσύγκελλος αὐτῆς, θέσιν εἰς τήν ὁποίαν διακονεῖ ἀνελλιπῶς ἕως σήμερον.

6. Ἀρχιμ. Βαρνάβας Γιάγκου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλο-νίκης. Ἐγεννήθη εἰς Λεμεσόν Κύπρου τό ἔτος 1965. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τοῦ ἔτους 1989 καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου ἀπό τό ἔτος 2011. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τήν 11.11.1988 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης.

7. Ἀρχιμ. Φιλόθεος Δέδες, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων. Ἐγεννήθη εἰς Χαλκίδα τό ἔτος 1961. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 2009. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 1984 καί Πρεσβύτερος τό 1991. Ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ἰωαννίνων. Διετέλεσε Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων ἀπό 16.12.1987 καί Πρωτοσύγκελλος αὐτῆς ἀπό 26.10.1996 ἕως τό 2014. Εἶναι Διευθυντής τῆς Ναοδομίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (νῦν Υ.ΔΟΜ.) ἀπό τοῦ ἔτους 2010 ἕως σήμερον.

8. Ἀρχιμ. Δημήτριος Καββαδίας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης. Ἐγεννήθη εἰς Ἀθήνας τό ἔτος 1967. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 1993. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τήν 17.7.2000 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του διηκόνησε ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ρόδου καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, ὅπου ὑπηρετεῖ ἕως σήμερον.

9. Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Καλαθᾶς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως. Ἐγεννήθη εἰς Ναύπλιον τό ἔτος 1963. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 2006. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τό 1989 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ἔχει ὑπηρετήσει ὡς Ἐφημέριος στίς Ἱερές Μητροπόλεις Λεμεσοῦ, Κῷου, Παναμᾶ• ἀπό τό 1998 εἰς τήν Ἱ.Μ. Μεσογαίας καί εἰς τήν Ἱ. Μ. Ἰλίου ἀπό 6.11.2013 ἕως σήμερον.

10. Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Κάντας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου. Ἐγεννήθη εἰς Λευκίμμην Κερκύρας τό ἔτος 1969. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης ἀπό τοῦ ἔτους 2009. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τήν 9.4.2000 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος ἀρχικῶς εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Πολυανῆς καί Κιλκισίου (2000-2008) καί ἀπό 31.10.2008 εἰς τήν Ἱ. Μ. Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου. Τήν 30.4.2010 διωρίσθη Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱ. Μ. Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου (τοῦ Ν. 817/1978).

11. Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Καραγεῶργος, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας. Ἐγεννήθη εἰς Ἀγρίνιον τό ἔτος 1971. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 2011. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τό 1999 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱερά Μητρόπολιν Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, τήν δέ 14.12.2012 διωρίσθη Πρωτοσύγκελλος τῆς αὐτῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

12. Ἀρχιμ. Νικόδημος Κάστιζας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας. Ἐγεννήθη εἰς Ἀθήνας τό ἔτος 1973. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 2003. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τήν 16.6.2002 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Θηβῶν καί Λεβαδείας.

13. Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Κορομηλᾶς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Ἐγεννήθη εἰς Λάρισαν τό ἔτος 1978. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τοῦ ἔτους 2004. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τό 2005 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος, ἀρχικῶς εἰς τήν Ἱ.Μ. Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου καί ἀπό τοῦ 2006 εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης.

14. Ἀρχιμ. Ἰωαννίκιος Κουλιανόπουλος, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Ἐγεννήθη εἰς Δῖον Πιερίας τό ἔτος 1981. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τοῦ ἔτους 2005. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τήν 30.1.2005 καί Πρεσβύτερος τήν 23.11.2011 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν.

15. Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Κωνσταντόπουλος, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας. Ἐγεννήθη εἰς Αἰγάλεω τό 1968. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Holly Cross τῆς Βοστώνης, τοῦ πτυχίου ἀναγνωρισθέντος ὑπό τοῦ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. τήν 12.1.2012. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 1995 καί Πρεσβύτερος τήν 6.8.1997 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.

16. Ἀρχιμ. Θεόφιλος Μαντζαβρᾶκος, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί Σπάρτης. Ἐγεννήθη εἰς Σπάρτην τό ἔτος 1976. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 2010. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τήν 8.3.2002 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μονεμβασίας καί Σπάρτης.

17. Ἀρχιμ. Ἀντώνιος Πακαλίδης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονί-κης. Ἐγεννήθη εἰς Ἄλωρον Πέλλας τό ἔτος 1964. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τοῦ ἔτους 2004. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τήν 17.12.1989 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης.

18. Ἀρχιμ. Βασίλειος Παλιούρας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας. Ἐγεννήθη εἰς Ἀθήνας τό ἔτος 1975. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 2010. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τήν 22.4.2001 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.

19. Ἀρχιμ. Βενέδικτος Παπαδόπουλος, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Ἐγεννήθη εἰς Ἀμαλιάδα Ἠλείας τό ἔτος 1979. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τοῦ ἔτους 2004. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τήν 16.12.2004 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν.

20. Ἀρχιμ. Παντελεήμων Παπασυννεφάκης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας. Ἐγεννήθη εἰς Νέαν Ἰωνίαν Ἀττικῆς τό ἔτος 1974. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 2009. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τήν 6.8.2001 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.

21. Ἀρχιμ. Γρηγόριος Πάτρας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικαίας. Ἐγεννήθη εἰς Ἀθήνας τό ἔτος 1974. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 2002. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τήν 22.2.2004. Ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος, ἀπό 3.5.2004 εἰς τήν Ἱ. Μ. Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ, ἀπό 17.3.2008 εἰς τήν Ἱ. Μ. Ἄρτης καί ἀπό 5.12.2012 ἕως σήμερα εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Νικαίας.

22. Ἀρχιμ. Σιλουανός Πεπονάκης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας. Ἐγεννήθη εἰς Λεβάδειαν τό ἔτος 1972. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 2004. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τήν 23.3.2003 καί ἀπό τοῦ ἔτους 2009 ὑπηρετεῖ ὡς Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱ. Μ. Θηβῶν καί Λεβαδείας (Ν. 817/1978).

23. Ἀρχιμ. Νικόλαος Πουλάδας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης. Ἐγεννήθη εἰς Ἀθήνας τό ἔτος 1976. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 2007. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τήν 6.6.2006 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Νέας Σμύρνης.

24. Ἀρχιμ. Κυπριανός Τσεβᾶς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος. Ἐγεννήθη εἰς Ἀθήνας τό ἔτος 1979. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 2005. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τήν 19.2.2006 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μεγάρων καί Σαλαμῖνος.

25. Ἀρχιμ. Νεκτάριος Τσεκούρας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας. Ἐγεννήθη εἰς Λεβάδειαν τό ἔτος 1974. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Ὀδοντιατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 1999 καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου ἀπό τοῦ ἔτους 2004. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τήν 15.6.2004 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Θηβῶν καί Λεβαδείας.

26. Ἀρχιμ. Παντελεήμων Τσορμπατζόγλου, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Ἐγεννήθη εἰς Θεσσαλονίκην τό ἔτος 1960. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τοῦ ἔτους 1982. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τήν 13.6.1993. Ἀπό τοῦ 1999 ὑπηρετεῖ ὡς Καθηγητής τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως εἰς τήν Ἑλλάδα καί εἰς τό Ἐξωτερικόν. Διηκόνησε, ὡς Ἐφημέριος, ἀπό 1.9.1993 εἰς τήν Ἱ.Μ. Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσά-λων, ἀπό 1.10.2000 εἰς τήν Ἱ.Μ. Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, ἀπό 1.10.2001 εἰς τήν Ἱ.Μ. Κυθήρων, ἀπό 1.10.2008 εἰς τήν Ἱ.Μ. Θεσσαλονίκης, ἀπό 1.9.2010 εἰς τήν Ἱ.Μ. Κερκύρας καί Παξῶν καί ἀπό 1.9.2015 ἕως σήμερον εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν. Διαθέτει πλούσιον συγγραφικόν ἐπιστημονικόν ἔργον.

27. Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Χατζηγιάγκου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας. Ἐγεννήθη εἰς Κυθραίαν Κύπρου τό ἔτος 1954. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Φυσικομαθηματικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 1979. Υπηρέτησε ὡς Καθηγητής τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Φλωρίνης ἀπό τοῦ ἔτους 1979 ἕως τό ἔτος 1999. Ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τήν 28.3.1999 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας. Προτείνεται ἡ ἐγγραφή του κατ' ἄρθρον 18 παρ. 4 τοῦ Ν. 590/1977.

(Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου)