«Περί τῆς λειτουργίας ἱστοτόπων ποιμαντικοῦ περιεχομένου»
(11/1/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Αριθμ. Πρωτ. 4440/2016
Αριθμ. Διεκπ. 41

ΑΘΗΝΗΣΙ 11ῃ Ἰανουαρίου 2017


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΘΕΜΑ: «Περί τῆς λειτουργίας ἱστοτόπων ποιμαντικοῦ περιεχομένου»

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 10ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, διεξελθοῦσα τό ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 48/30.12.2016 ἔγγραφον τοῦ Προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Θείας Λατρείας καί Ποιμαν-τικοῦ Ἔργου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ, δι' οὗ διαβιβάζεται ἐπιστολή - πρότασις τοῦ ἐλλογιμωτάτου Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Ἀλεξάνδρου Σταυροπούλου, περί τῆς λειτουργίας ἱστοτόπων ποιμαντικοῦ περιεχομένου, ἤτοι α. τοῦ ἱστοτόπου «Διαποίμανση» (www.diapoimansi.gr) καί β. τοῦ διαδικτυακοῦ περιοδικοῦ «Παραστάτης Διαποίμανσης» (www. parastatis.com), ἀπεφάσισεν ὅπως συστήσῃ πρός ὑμᾶς τήν περιήγησιν καί τήν ἀξιοποίησιν τῶν ὡς ἄνω ἱστοτόπων.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:
Συνοδικήν Ἐπιτροπήν
Θείας Λατρείας καί Ποιμαντικοῦ Ἔργου
Παρ' ἡμῖν