«Κωδικοί εἰσφορῶν ὑπέρ Ε.Φ.Κ.Α»
(9/1/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Ἀριθμ. Πρωτ. 50
Ἀριθμ. Διεκπ. 22

Ἀθήνῃσι 9ῃ Ἰανουαρίου 2017


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς ἕδρας των


Θέμα: «Κωδικοί εἰσφορῶν ὑπέρ Ε.Φ.Κ.Α»

Διά τοῦ παρόντος διαβιβάζομεν ὑμῖν τό ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 218080/Θ1/ 20.12.2016 ἔγγραφον τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί τήν συνημμένην αὐτῷ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ οικ.2/93796/ΔΠΓΚ/05.12.2016 (ΑΔΑ: ΩΧΩΞΗ-ΚΓ8) ἀπόφασιν τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους, πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν, προσεπιδηλοῦντες, ὅτι ἡ ὑπόδειξις νέων κωδικῶν τοῦ λογιστικοῦ σχεδίου Ν.Π.Δ.Δ., διά τήν ἀπόδοσιν εἰσφορῶν ὑπέρ Ε.Φ.Κ.Α, ἀφορᾶ ὅσα Ν.Π.Δ.Δ. τηροῦν τό Προεδρικόν Διάταγμα 205/1998, μετά τῆς ρητῆς ὑπενθυμήσεως ὅτι τά ἐκκλησιαστικά Ν.Π.Δ.Δ. δέν ὑποχρεοῦνται εἰς τήν τήρησιν τοῦ ὡς ἀνωτέρω Προεδρικοῦ Διατάγματος.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Κοινοποιήσεις:
1) Γραφεῖον Γενικοῦ Γραμματέως Θρησκευμάτων
2) Ἀποστολικήν Διακονίαν
3) Ε.Κ.Υ.Ο.
4) Ε.Μ.Υ.Ε.Ε
5) Δ/νσιν Δημοσιονομικοῦ Ἐλέγχου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
6) Δ/νσιν Προσωπικοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου