ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


Δελτία Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση θέσεων σε Συνοδικές Επιτροπές
(8/3/2006).

Η Ιερά Σύνοδος επιθυμούσα ίνα καλύψη τας κενωθείσας μετά τας τελευταίας Αρχιερατικάς εκλογάς θέσεις Γραμματέων της Ιεράς Συνόδου, ήτοι : α) της Συνοδικής Επιτροπής επί της Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητος και β) της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Γάμου, Οικογενείας, Προστασίας Παιδιού και Δημογραφικού Προβλήματος, καλεί, προσοντούχους Κληρικούς, αγάμους η εγγάμους, διαθέτοντας ειδικάς γνώσεις και εμπειρίαν των αντικειμένων των ως άνω θέσεων και ενδιαφερομένους δια την προσφοράν εξειδικευμένης διακονίας τη Αγιωτάτη ημών Εκκλησία, όπως υποβάλωσιν σχετικάς αιτήσεις έως της 30ης Μαρτίου εις την Αρχιγραμματείαν της Ιεράς Συνόδου.

Αι αιτήσεις δέον να συνοδεύονται υπό πλήρους Βιογραφικού Σημειώματος, αντιγράφου πτυχίου Θεολογικής η άλλης Ανωτάτης Σχολής, ως και αποδεικτικού τίτλου γνώσεως μιας τουλάχιστον Ευρωπαϊκής γλώσσης και χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστού.
Τριμελής εξ Αρχιερέων Επιτροπή ορισθησομένη υπό της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου θα αξιολογήση τας υποβληθησομένας αιτήσεις και θα εισηγηθή τη Διαρκεί Ιερά Συνόδω τον διορισμόν των επιλεγέντων Κληρικών εις τας ως άνω θέσεις.Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου.