ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ


Επιστολές της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Επιστολή της Ιεράς Συνόδου προς τόν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας τῆς Ρουμανίας Ἐξοχώτατον κ. TRAIAN BASESCU
(20/12/2006).

Πρωτ. 5392
Ἀριθμ. Διεκπ. 3034


Πρός
Τόν Ἐξοχώτατον
κ. TRAIAN BASESCU,
Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας τῆς Ρουμανίας
Εἰς Βουκουρέστιον.


Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,
Τό ἐπί θύραις νέον ἔτος 2007 ἀποτελεῖ σταθμόν διά τό Κράτος τῆς Ρουμανίας καί τόν φίλον καί ἀδελφικόν Ρουμανικόν Λαόν, καθ’ ὅτι ὁλοκληρώνεται ἡ διαδικασία τῆς πλήρους ἐντάξεως τῆς Ρουμανίας εἰς τήν Οἰκογένειαν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί τοιουτοτρόπως πραγματοποιεῖται τό ὄνειρον καί ἡ ἐπιθυμία μιᾶς νέας ἀπαρχῆς προόδου καί ἀναπτύξεως τοῦ Ρουμανικοῦ Λαοῦ ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν ἄλλων Κρατῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.
Δι’ ἡμᾶς τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς ἡ εἴσοδος εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν καί ἄλλων Ὀρθοδόξων Κρατῶν τῆς Εὐρώπης, ὡς τυγχάνει καί ἡ Ρουμανία, ἔχει ἰδιαιτέραν σημασίαν, καθ’ ὅτι ἐνισχύεται ἡ φωνή τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν Αὐτῇ διά τήν ἀπό κοινοῦ ἀντιμετώπισιν τῶν ποικίλων προβλημάτων τῶν ἀπασχολούντων τόν σύγχρονον ἄνθρωπον καί τούς λαούς τῆς γῆς.
Ὅθεν, ἐκφράζοντες τάς πλέον εἰλικρινεῖς καί ἐγκαρδίους συγχαρητηρίους εὐχάς ἡμῶν ἐπί τῷ χαρμοσύνῳ τούτῳ γεγονότι, εὐελπιστοῦμεν εἰς τήν μεταξύ Ὑμῶν καί ἡμῶν καλήν συνεργασίαν διά τήν προάσπισιν τῶν χριστιανικῶν ἀρχῶν ἐπί τῶν ὁποίων ἐθεμελιώθη καί ἀνῳκοδομήθη ἡ Εὐρωπαϊκή σκέψις καί ἡ δομή τῆς ζωῆς τῶν κοινωνιῶν τῆς Εὐρώπης, ἀλλά καί εἰς τήν περιφρούρησιν τῶν παραδόσεων τῶν λαῶν ἡμῶν, ἰδιαιτέρως ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων ἐν τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει.
Ἐπί δέ τούτοις ἐπευχόμενοι καί αὖθις, ὅπως ἡ εἴσοδος τῆς Χώρας Ὑμῶν εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν ἱκανοποιήσῃ τάς προσδοκίας τοῦ ἀδελφοῦ καί λίαν ἡμῖν ἀγαπητοῦ Ρουμανικοῦ Λαοῦ διά τήν πρόοδον καί τήν εὐημερίαν αὐτοῦ, συγχαίρομεν καί αὖθις τῇ Ὑμετέρᾳ Ἐξοχότητι καί διατελοῦμεν μετά πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί τιμῆς.


Ὁ Ἀρχιγραμματεύων


† Ἀρχιμ. Κύριλλος Μισιακούλης