ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ


Επιστολές της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Επιστολή διαμαρτυρίας της Ι. Σ προς τον πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν για τις καταστροφές στο αρμενικό κοιμητήριο
(26/1/2006).

Πρωτ. 373
Ἀριθμ. Ἀθήνῃσι 24ῃ Ἰανουαρίου 2006
Διεκπ. 247

Πρός
Τόν Ἐξοχώτατον
Κύριον Mir-Hamza EFENDIYEV,
Πρέσβυν τοῦ Ἀζερμπαϊτζάν ἐν Ἀθήναις.
Ἐνταῦθα.


Ἐξοχώτατε Κύριε Πρέσβυ,
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μετά μεγίστης ἀνησυχίας καί ἐνδιαφέροντος ἀλλ’ ἐνίοτε καί μετά πόνου ψυχῆς παρακολουθεῖ τάς ἀνά τόν κόσμον ἐξελίξεις, αἵτινες πολλάκις τυγχάνουσι τραγικαί καί ὀλέθριαι διά πολλούς ἀνθρώπους ἀλλά καί διά τόν πολιτισμόν τῆς ἀνθρωπότητος, ἐξ αἰτίας πολεμικῶν συγκρούσεων καί ἐθνοκαθάρσεων, γεγονότα διά τά ὁποῖα δυστυχῶς ἡ ἀντίδρασις τῶν ἰσχυρῶν δυνάμεων τοῦ κόσμου ἀλλά καί τῶν Διεθνῶν Ὀργανισμῶν, οἵτινες ἀνέλαβον τήν ὑποχρέωσιν τῆς προασπίσεως καί προστασίας τῶν ἀδικουμένων καί ἀνισχύρων ἀνθρώπων ἀλλά καί τῶν μνημείων τοῦ πολιτισμοῦ τῆς ἀνθρωπότητος παρατηρεῖται ἀδρανής καί ἀναποτελεσματική.
Ταῦτα γράφομεν καθ’ ὅτι ἐπληροφορήθημεν ὑπό τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τῶν Ἀρμενίων ἀλλά καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Χορέν Τογραματζιάν, τῶν Ὀρθοδόξων Ἀρμενίων τῆς Ἑλλάδος, ὅτι προσφάτως ὁμάς διακοσίων περίπου Ἀζέρων στρατιωτῶν ἐπεδόθη μετ’ ἰδιαιτέρας μανίας εἰς τήν καταστροφήν, ὅσων ἀρχαιολογικῶν θησαυρῶν εἶχον ἀπομείνει εἰς τό ἡλικίας δέκα πέντε αἰώνων χριστιανικόν ἀρμενικόν κοιμητήριον τῆς Τζούφλα, τῆς Ἐπαρχίας Ναχιτσεβάν, ἥτις εὑρίσκεται ἐντός τῶν ὁρίων τοῦ Ἀζερμπαϊτζάν ἀπό τοῦ ἔτους 1921. Ὡς ἐλέχθη ἡμῖν, αἱ καταστροφαί τῶν μνημείων τοῦ κοιμητηρίου διενεργοῦνται ἐπί δεκαετίας, προκειμένου ἵνα ἐξαφανισθῇ πᾶν ἴχνος ἱστορικῆς παρουσίας τῶν Ἀρμενίων εἰς τήν περιοχήν. Ὑπό τήν πίεσιν δέ, τῆς Διεθνοῦς Κοινότητος οἱ Ἀζέροι πρό πενταετίας ἔπαυσαν τάς καταστροφάς τῶν μνημείων, πλήν ὅμως ἐσχάτως ἐπωφεληθέντες ἐκ τῆς παντελοῦς ἀπουσίας Ἀρμενίων ἐκ τῆς περιοχῆς ἐπιχειροῦν τῆν ὁλοκληρωτικήν καταστροφήν τῶν μνημείων προκειμένου ἵνα, ὡς κατήγγειλον οἱ ἀνωτέρω, ἐπιτευχθῇ ἡ πλήρης ἐξαφάνισις παντός ἴχνους παρουσίας κατά τό παρελθόν Ἀρμενίων εἰς τήν περιοχήν.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος αἰσθάνεται ἔντονον τό χρέος ἵνα ὑψώσῃ φωνήν διαμαρτυρίας ὑπέρ πάντων τῶν ἀδικουμένων, αἰσθανομένη πόνον καί ἀποτροπιασμόν διά πᾶσαν βαρβαρότητα ἐξ αἰτίας ἐθνοφυλετισμοῦ καί μισαλλοδοξίας, καί κυρίως διά τάς βεβηλώσεις καί τάς καταστροφάς τῶν ὁσίων καί ἱερῶν οὐχί μόνον τοῦ χριστιανισμοῦ ἀλλά καί πάσης ἄλλης θρησκείας, ἅτινα ἐσεβάσθησαν οἱ αἰῶνες.
Θεωρεῖ, ὅτι τό γεγονός τῆς καταστροφῆς Ἱερῶν Χώρων καί Ἱερῶν Μνημείων, συνιστᾷ τήν χειροτέραν σελίδα τῆς ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητος, ἥτις ἀπαξιώνει τόν πολιτισμόν καί τό ἀνθρώπινον πρόσωπον.
Πιστεύει δέ ἀκραδάντως, ὅτι αἱ βαρβαρότητες, ἡ ἄσκησις βίας, οἱ διωγμοί καί οἱ βανδαλισμοί ἀνατρέπουν τάς βασικάς ἀρχάς τῆς ἀνεκτικότητος πρός τήν ἑτερότητα καί τῆς εἰρηνικῆς συμβιώσεως ὅλων τῶν λαῶν.
Ἐπί τῇ βάσει τῶν ὡς ἄνω ἀρχῶν, ὑποστηρίζει τήν καταπολέμησιν τῆς μισαλλοδοξίας καί τῆς ἐχθρότητος καί τήν ἀποκατάστασιν τῶν Ἱερῶν Ναῶν, τῶν Μνημείων καί ἐν γένει τῶν χώρων λατρείας τοῦ Θεοῦ καί ἐν προκειμένῳ εἰς τήν περιοχήν Τζούφλα τῆς Ἐπαρχίας Ναχιτσεβάν τοῦ Ἀζερμπαϊτζάν.
Τάσσεται δέ ἀλληλέγγυος εἰς τόν ἀγῶνα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἀρμενίων κ. Χορέν Τογραματζιάν καί τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τῶν Ἀρμενίων καί ἀπευθυνομένη πρός τήν ὑμετέραν Ἐξοχότητα παρακαλεῖ, ἵνα μεριμνήσητε τά δέοντα παρά τῇ Ἐντιμοτάτῃ Κυβερνήσει τοῦ Ἀζερμπαϊτζάν, ἥν ἐνταῦθα ἐκπροσωπεῖτε διά τήν σωτηρίαν, τόν σεβασμόν καί τήν ἀποκατάστασιν τῶν ἐν Τζούφλα Ἀρμενικῶν Θρησκευτικῶν καί Ἱστορικῶν Μνημείων.
Ἔχοντες δι’ ἐλπίδος, ὅτι καί διά τῆς μεσολαβήσεως τῆς ὑμετέρας Ἐξοχότητος ἐν τέλει θά καταπαύσῃ τό ἀποτρόπαιον γεγονός τῆς παντελοῦς καταστροφῆς τῶν ἱερῶν αὐτῶν ἀρμενικῶν Μνημείων εὐχόμεθα πᾶσαν παρά Θεοῦ ἐνίσχυσιν εἰς τά ἔργα ὑμῶν.


† Ὁ Ἀθηνῶν Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Σ, Πρόεδρος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Χριστιανουπόλεως Σεραφείμ
Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Χριστιανουπόλεως Σεραφείμ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:
Σεβασμιώτατον κ. Χορέν Τογραματζιάν
Ἀρχιεπίσκοπον τῶν Ὀρθοδόξων Ἀρμενίων τῆς Ἑλλάδος.
Ἐνταῦθα.