image with the sign of the Greek Church

Κεντρική Σελίδα | Ιερά Σύνοδος | Αρχιεπίσκοπος | 89,5 Radio | Ειδήσεις | Κοινωνία
Βιβλιοθήκη | Μουσείο | Multimedia | Τεχνική Βοήθεια | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Ιερά ΣύνοδοςΕΠΙΚΟΙΝΩΝIA


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


Προηγούμενη σελίδα
24 Νοεμβρίου 2003
Υπ' αριθμ. 2774

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Ὁ Ἐξοχώτατος Ὑπουργός Ὑγείας καί Προνοίας κ. Κωνσταντῖνος Στεφανῆς διά τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 105159οἰκ./27.10.2003 ἐγγράφου αὐτοῦ ἐγνώρισε τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ ὅτι τό ὡς εἴρηται Ὑπουργεῖον καταβάλλει τήν ὡς οἷόν τε μείζονα προσπάθειαν διά τήν ἀποτελεσματικωτέραν παροχήν φροντίδος εἰς ἀσθενεῖς πάσχοντας ἐκ ψυχικῶν διαταραχῶν ἤ ἐξηρτημένους ἀπό ψυχοτρόπους οὐσίας (ναρκωτικά), ἀνταποκρινόμενον εἰς βασικούς κανόνας σεβασμοῦ τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητος. Τό πρόγραμμα αὐτῆς τῆς προσπαθείας, γνωστόν ὑπό τήν ὀνομασίαν «ΨΥΧΑΡΓΩ» καί χρηματοδοτούμενον ὑπό τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἀφορᾶ εἰς τήν ἐγκατάστασιν τῶν ἀσθενῶν εἰς ξενῶνας ἐντός τοῦ κοινοτικοῦ ἱστοῦ τῶν πόλεων, ἐπί τῷ τέλει τῆς ἀποασυλοποιήσεως καί τῆς κοινωνικῆς ἐπανεντάξεως τῶν ὡς εἴρηται πασχόντων συνανθρώπων ἡμῶν.

Παρά ταῦτα, εἴς τινας περιπτώσεις ἐγκαταστάσεως τοιούτων ξενώνων ἐντός τῶν πόλεων, παρετηρήθη τό δυσάρεστον φαινόμενον τῆς ἐξάρσεως ἀρνητικῶν κοινωνικῶν ἀντιδράσεων.

Ὅθεν, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς τῆς 13ης μηνός Νοεμβρίου ἐ.ἔ. διεξῆλθεν μετά τοῦ ἀνυστάκτου ποιμαντικοῦ ἐνδιαφέροντος Αὐτῆς καί τῆς δεούσης προσοχῆς τό ἐν τοῖς ὕπερθεν διαλαμβανόμενον ζήτημα καί ἤχθη εἰς τήν Ἀπόφασιν, ἵνα γνωρίσῃ ὑμῖν τά ὡς κάτωθι :

Ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν ἐνωτιζομένη τοῦ λόγου τοῦ Θείου Αὐτῆς Δομήτορος «ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε», ἐκφράζει ἀδιακρίτως τήν ἀδιάπτωτον Αὐτῆς ἀγάπην πρός πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον, ἰδίᾳ δέ πρός τούς ἐν περιστάσει ὄντας ἀδελφούς ἡμῶν. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐκτιμᾶ, ὅτι τό προαναφερθέν πρόγραμμα τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας καί Προνοίας, συνᾴδει πρός τήν φιλάνθρωπον κοινωνικήν διδασκαλίαν τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως καί Ἠθικῆς, ὡς καί πρός τάς βασικάς ἀρχάς σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἅτινα διεκηρύχθησαν ὑπό πάντων τῶν Διεθνῶν Ὀργανισμῶν καί διά Νόμων κατωχυρώθησαν ἐν τῇ Χώρᾳ ἡμῶν.

Ἐπειδή, βεβαίως, ἐνδέχεται ἵνα ἐγκατασταθῶσι τοιαῦται μονάδες καί εἰς τήν καθ' ὑμᾶς Θεόσωστον Ἐπαρχίαν, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως, ἐν τῇ ἐγνωσμένῃ φιλανθρωπίᾳ ὑμῶν καί κατόπιν συνεργασίας μετά τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργείου καί τῶν ὑπευθύνων τοπικῶν φορέων, παράσχητε τήν ὑποστήριξιν ὑμῶν προκειμένου ἵνα περιθαλφθῶσιν εἰς καλυτέρας συνθήκας καί διά τῶν συγχρόνων ἐπιτευγμάτων τῆς ἐπιστήμης, οἱ ἀσθενεῖς, οἱ ὁποῖοι χρειάζονται τήν ἀλληλεγγύην καί τήν ἀνεκτικότητα ἡμῶν καί συνεργασθῆτε διά τήν ἀποφυγήν φαινομένων ἀρνητικῶν ἀντιδράσεων διά τῆς ἐνημερώσεως τῶν κατά τόπους Ἐφημερίων.

Πρός τούτοις, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι συνετάγη καί ἀποστέλεται ἵνα ἀναγνωσθῇ ἐπ' Ἐκκλησίαις ἡ ὑπ' ἀριθμ. 2775/2003 σχετική πρός τό ὡς εἴρηται θέμα παραινετική Ἐγκύκλιος.

Ἔχοντες δ' ἐλπίδος ὅτι διά τῆς πρόφρονος ποιμαντικῆς μερίμης ὑμῶν θέλετε ἀνταποκριθῆ εἰς τάς ἀνάγκας τῶν ὡς εἴρηται πασχόντων ἀδελφῶν ἡμῶν, ἀσπαζόμεθα ὑμᾶς ἐν φιλήματι ἁγίῳ καί διατελοῦμεν μετά πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀδελφικῆς ἀγάπης.


† Ὁ Ἀθηνῶν Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Σ, Πρόεδρος.
† Ὁ Διδυμοτείχου καί Ὀρεστιάδος Νικηφόρος.
† Ὁ Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου Ἰάκωβος.
† Ὁ Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου Ἱερόθεος.
† Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος.
† Ὁ Βεροίας καί Ναούσης Παντελεήμων.
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας.
† Ὁ Γυθείου καί Οἰτύλου Χρυσόστομος.
† Ὁ Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ Ἰγνάτιος.
† Ὁ Κυθήρων Κύριλλος.
† Ὁ Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων Θεόκλητος.
† Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ.
† Ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης Ἐφραίμ.

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Σκλήφας.

Προηγούμενη σελίδα