ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Επιστολή της Ι.Σ.Ι. προς τον Μακαριώτατο στο Μαϊάμι
(10/10/2007).
Προς
Τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
κ.κ. Χριστόδουλον.
Πρόεδρον της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας
της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Εις Μαϊάμι Η.Π.Α.


Μακαριώτατε Άγιε Πρόεδρε,
«Χαίρετε εν Κυρίω»

Άπαντες οι Ιεράρχαι της Αγιωτάτης Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, οι συγκροτούντες την Ιεράν Σύνοδον της Ιεραρχίας Αυτής, συνελθόντες σήμερον εν τη αιθούση των Συνεδριών του εκκλησιαστικού Μεγάρου εντός της Ιεράς Μονής Πετράκη των Αθηνών, ίνα συμμετάσχωμεν εις τας συνεδρίας της ενιαυσίας Τακτικής Συνόδου της Ιεραρχίας κατά τον φθίνοντα τούτον Ενιαυτόν, εκρίναμεν και απεφασίσαμεν ομοφρόνως και ομοθυμαδόν, όπως απευθυνθώμεν δια του παρόντος Γράμματος προς την Υμετέραν γεραράν και πολυσέβαστον Μακαριότητα, ίνα εκφράσωμεν τον πλούτον των συναισθημάτων της εν Χριστώ Ιησού αγάπης προς Υμάς και τον παραδεδόμενον υπό των Πατέρων ημών σεβασμόν τοις ηγουμένοις ημών, αείποτε μεν εν τοις ενταύθα, νυν δε εν τω καιρώ της Υμετέρας δοκιμασίας, αγομένης εις χώραν μακράν της Πατρίδος ημών, αλλά και φιλόξενον και υπό πλήθους ομογενών Ελλήνων κατοικουμένην.

Ούτως εν θερμή δεήσει εν τω Συνοδικώ Παρεκκλησίω προσευχηθέντες υπέρ Υμών και εν συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της αγίας ημών Εκκλησίας διατελούντες, ης επί εννεατίαν όλην υπάρχετε πρώτος, Αρχιεπίσκοπος και Πρόεδρος του ιερού τούτου Διοικητικού τε και Πνευματικού Σώματος, εν μεγίστη προσφορά, αγαθαίς προθέσεσι, πνευματικώ κλέει και αγλαοκαρπία ου τυχούση, διαβεβαιούμεθα την Υμετέραν Μακαριότητα, ότι εκ σεβασμού πηγαίου και εν ευαγγελική αγάπη ανυποκρίτω, ότι απαύστως «συναγωνιζόμεθα Υμίν εν ταις προσευχαίς υπέρ Υμών» (Ρωμ. ιε 30), προς τον εν Τριάδι Άγιον Θεόν δια την επαναπόκτησιν της υμετέρας πολυτίμου υγιείας, ήτις εσχάτως και ανελπίστως επλήγη, επενεχθείσης ούτω δοκιμασίας, ου τυχούσης εις Υμάς.

Επί τούτοις, Μακαριώτατε, «ευχαριστούμεν τω Θεώ και Πατρί του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού πάντοτε περί υμών προσευχόμενοι, ακούσαντες την πίστιν υμών εν Χριστώ Ιησού και την αγάπην την εις πάντας τους αγίους» (Κολ. α 3), αλλά και την υπομονήν, και την καρτερίαν, και το σθένος, ως και την ελπίδα δια την αισίαν έκβασιν της δοκιμασίας Υμών.

Δια τούτο πλείονας προσευχάς υπέρ Υμών προσάγομεν τω Δομήτορι της Εκκλησίας Χριστώ, «ότι ηλπίκαμεν επί Θεώ ζώντι, ος εστι Σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα πιστών» (Α Τιμ. δ 10). Αλλά και της Θεομήτορος υπεραγίας Θεοτόκου επικαλούμεθα τας δεήσεις, μετά των Ασωμάτων Λειτουργών και των αγίων Αγγέλων, των Αποστόλων, των Πατέρων και των Οσίων, ίνα εκδυσωπήσωσι τον πανοικτίρμονα Θεόν εις το ρυσθήναι Υμάς Μακαριώτατε και πάντας τους εν ασθενείαις κληρικούς και λαϊκούς αδελφούς ημών από των νόσων ων κατέχονται και των εξ αυτών κινδύνων.

Βεβαιωθήτε, Μακαριώτατε, ότι πάντες ημείς οι εν Χριστώ Υμέτεροι αδελφοί Ιεράρχαι, άπας ο ιερός κλήρος και ο θεοσεβής λαός της Πατρίδος ημών, υψούμεν ικέτιδας χείρας προς τον Θεόν δια την επαναπόκτησιν του πολυτίμου αγαθού της Υμετέρας υγιείας, δια την ταχείαν επάνοδον Υμών εις την Πατρίδα εν σωματική ρώμη και πνευματικαίς δυνάμεσι, ίνα ασκήσητε την Υμετέραν Αρχιεπισκοπικήν διακονίαν, και ίνα επαινίδωμεν Υμάς εν μέσω ημών, ασπαζόμενοι την Υμετέραν Μακαριότητα εν Χριστώ Ιησού, χαίροντες δε χαράν μεγάλην, να δοξάζωμεν τον Άγιον Θεόν δι’ όσα αγαθά εδωρήσατο ημίν.

Χαίρετε και υγιαίνετε !