ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Μέτρα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπέρ τῶν πυροπλήκτων
(3/9/2007).

Πρωτ.3412
Ἀριθμ. Διεκπ.1812

Ἀθήνῃσι 3ῃ Σεπτεμβρίου 2007

Πρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.


ΘΕΜΑ : «Μέτρα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπέρ τῶν πυροπλήκτων».


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 31ης Αὐγούστου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς διεξελθοῦσα μετά πλείστης θλίψεως, ἀλλά καί βαθυτάτης ἀγάπης καί ἀμερίστου ἐνδιαφέροντος διά τούς προσφάτως πυροπλήκτους ἀδελφούς ἡμῶν τάς καταστρεπτικάς συνεπείας ἐκ τῆς δοκιμασίας περιοχῶν τῆς Πελοποννήσου καί τῆς Εὐβοίας, καί ἐκφράσασα τήν ἱκανοποίησιν Αὐτῆς διά τά κατ’ ἀρχήν ὑπό Ἐκκλησιαστικῶν Φορέων ληφθέντα μέτρα ἤχθη εἰς τήν Ἀπόφασιν ὅπως προβῇ καί εἰς τάς ὡς κάτωθι ἐνεργείας :
α. Τήν διεξαγωγήν δισκοφορίας εἰς ἅπαντας τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν Κυριακήν 9ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ.
β. Τήν ἐνίσχυσιν τοῦ συλλογησομένου ποσοῦ ὑπό τοῦ Ταμείου ἑκάστου Ἱεροῦ Ναοῦ, ὡς καί ὑπό τῶν Ἱερῶν Μονῶν, τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων.
γ. Τήν ἐνίσχυσιν τοῦ συλλογησομένου ποσοῦ ὑπό τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐκ τῶν προσωπικῶν ἀποδοχῶν των.
δ. Τήν ἀποδοχήν δωρεῶν ὑπό τῶν πιστῶν πρός τάς Ἱεράς Μητροπόλεις καί τούς Ἱερούς Ἐνοριακούς Ναούς ὑπέρ τῶν πυροπαθῶν.
ε. Τήν διάθεσιν ὑπό τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν (Ε.Κ.Υ.Ο.) ποσοῦ πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Εὐρώ, ὡς δευτέρας δόσεως, ἐπί τῷ ὡς ἄνω τέλει.
στ. Τήν ἄμεσον κατάθεσιν τοῦ συλλογησομένου ποσοῦ εἰς τόν ὑπ’ ἀριθμ. 146/546010 - 70 Λογαριασμόν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου παρά τῇ Ἐθνικῇ Τραπέζῃ τῆς Ἑλλάδος (Ὑποκατάστημα Πλατείας Μητροπόλεως) «Ὑπέρ τῶν Πυροπαθῶν».
ζ. Τήν διαχείρισιν τοῦ συλλογησομένου ποσοῦ ὑπό Τριμελοῦς Ἐπιτροπῆς Ἀρχιερέων ἀποτελουμένης ἐκ : α) τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου, Προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας, β) τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Χρυσοστόμου, ἐκ μέρους τῶν Μελῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 150ῆς Συνοδικῆς Περιόδου καί γ) ἑνός Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ἐκ μέρους τῶν Μελῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 151ης Συνοδικῆς Περιόδου, ὅστις θέλει ὁρισθῆ κατά τάς προσεχεῖς Συνεδρίας Αὐτῆς. Τό ποσόν θά κατανεμηθῇ εἰς τάς ἐμπεριστάτους Ἱεράς Μητροπόλεις κατά τάς ἀνάγκας ἑκάστης ἐξ αὐτῶν, κατόπιν Ἐκθέσεων τῶν οἰκείων Μητροπολιτῶν.
Ταῦτα γνωρίζομεν ὑμῖν καί παρακαλοῦμεν διά τά καθ’ ὑμᾶς.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς ΣυνόδουὉ Ἀρχιγραμματεύς

† Ἀρχιμ. Κύριλλος Μισιακούλης.