ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Τελευταία Συνεδρία της 150ης Συνοδικής Περιόδου
(31/8/2007).

Συνῆλθε σήμερα Παρασκευή, 31.8.2007, στήν Μόνη Συνεδρία Της γιά τό μῆνα Αὔγουστο ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 150ῆς Συνοδικῆς Περιόδου, τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου ἀπουσιάζοντος, Προεδρεύοντος δέ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ κ. Σπυρίδωνος.

Κατά τήν σημερινή Συνεδρία:

Ἡ Δ.Ι.Σ. ἀναγνωρίζουσα τούς λόγους τῆς ἀπουσίας τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου Της συνῆλθε ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Ἀντιπροέδρου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ κ. Σπυρίδωνος, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε εὐχές γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου μας καί τῆς ταχείας ἐπιστροφῆς του.
Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος πρότεινε τή μετάβαση στή Φλόριντα ἑνός Συνοδικοῦ Μητροπολίτου μέ σκοπό νά ἐκφράσει τά σεβάσματα καί τίς προσρήσεις τῶν Συνοδικῶν Μητροπολιτῶν τῆς ἐκπνευσάσης 150ῆς Συνοδικῆς Περιόδου. Ἡ πρόταση ἔγινε ὁμοφώνως ἀποδεκτή καί ἡ Δ.Ι.Σ. ὅρισε νά μεταβεῖ στό Μαϊάμι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας.
Ἔπειτα ἡ Δ.Ι.Σ. ἐπικύρωσε τά Πρακτικά τῆς Ἐξουσιοδοτήσεως.
Ὑπό τοῦ Προεδρεύοντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ κ. Σπυρίδωνος διαβάστηκε στήν Δ.Ι.Σ. ἐπιστολή τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου, στήν ὁποία ὁ Μακαριώτατος ἐκθέτει τά τῆς ὑγείας του καί ζητεῖ τίς προσευχές τῶν Σεβασμιωτάτων Συνοδικῶν Μητροπολιτῶν γιά νά ἀποκατασταθεῖ ἡ ὑγεία του, σημειώνει δέ ὁ Μακαριώτατος:
«Ὅτε θά ἀναγιγνώσκηται, ἐν τῇ Συνεδρίᾳ ὑμῶν τῆς 31ης Αὐγούστου 2007, ἡ ἡμετέρα παροῦσα ἐπιστολή, ἡμεῖς θά εὑρισκώμεθα σωματικῶς μέν μακράν ὑμῶν, πνευματικῶς δέ σύν ὑμῖν, συναγωνιζόμενοι ἐν τῇ διαποιμάνσει τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ».
Εὐχαριστεῖ γιά τόν κόπο πού κατέβαλαν τά Μέλη τῆς Δ.ΙΣ. τῆς 150ῆς Συνοδικῆς Περιόδου καί εὔχεται γιά τήν συνεχή καρποφορία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀναφέροντας τά ἀκόλουθα:
«Ληγούσης σήμερον τῆς 150ῆς Συνοδικῆς Περιόδου 2006-2007, καθ’ ἥν μεθ’ ὑμῶν διηυθετήσαμεν, ὅσον ἔνεστι, τά τῆς Ἐκκλησίας πράγματα πρός δόξαν τοῦ Ἐπουρανίου Θεοῦ Πατρός καί οἰκοδομήν τῶν πιστῶν, εὐχαριστοῦμεν ἀξιοχρέως καί ὁλοθύμως ὑμᾶς διά τήν συνδρομήν ἑνός ἑκάστου καί τήν συνεργασίαν αὐτοῦ πρός ἐπίτευξιν τῶν ἀποσκοπούντων εἰς τήν οἰκοδομήν τῶν πιστῶν.
Ἐδόθη ἡ εὐκαιρία εἰς πάντας, ὅπως διατυπώσουν τάς γνώμας αὐτῶν ἐνεργοῦντες ἐλευθέρως καί ὑπευθύνως, ὥστε διά τῆς κοινῆς τῶν πάντων συνεισφορᾶς νά ἀποφασισθοῦν τά λυσιτελῆ καί σωτήρια. Εὐχαριστοῦμεν τῷ Κυρίῳ, τῷ ἀξιώσαντι πάντας ἡμᾶς, ἵνα διατρέξωμεν τόν δόλιχον τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας καί ἵνα φθάσωμεν εἰς τό τέλος αὐτοῦ διατηρήσαντες τήν ἑνότητα τῆς πίστεως, φρουρήσαντες τήν ἐν Χριστῷ Ἀδελφότητα, ἐποικοδομήσαντες ἐπί τῷ θεμελίῳ τῶν Ἀποστόλων τήν καθ’ Ἑλλάδα Ἐκκλησίαν ».
Ὁ Μακαριώτατος τελειώνει τήν ἐπιστολή του μέ τά ἑξῆς:
«Παρακαλῶ δέ ὑμᾶς ἀδελφοί διά τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διά τῆς ἀγάπης τοῦ Πνεύματος συναγωνίσασθαί μοι ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπέρ ἐμοῦ πρός τόν Θεόν (Ρωμαίους ιε΄30).
Ἔρρωσθε κατ’ ἄμφω πάντες».

Ἡ Δ.Ι.Σ. ἐξέφρασε τήν θλίψη Της γιά τίς καταστροφικές πυρκαϊές πού ἄφησαν χαίνουσες πληγές σέ ὅλο τό σῶμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί καλεῖ ὅλους τούς Χριστιανούς νά ἐντείνουν τίς προσευχές τους ὥστε γρήγορα νά παρηγορήσει ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ὅσους ἔνοιωσαν ψυχικό καί σωματικό πόνο κατά τίς ἡμέρες αὐτές.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος παρουσίασε στή Δ.Ι.Σ. Ἔκθεση μέ λεπτομερεῖς περιγραφές καί καταγραφές τῶν ζημιῶν πού ὑπέστησαν οἱ συνάνθρωποί μας στήν Πελοπόννησο καί στή Στερεά Ἑλλάδα κατά τίς πρόσφατες πυρκαϊές. Ζημιές ψυχικές ἀπό τό θάνατο προσφιλῶν προσώπων τους, ζημιές στίς κατοικίες καί στούς Ἱερούς Ναούς, στίς ἀγροτικές περιουσίες καθώς καί ζημιές στόν εὐρύτερο δασικό καί φυσικό πλοῦτο τῶν περιοχῶν αὐτῶν. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου ὡς Μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἀντιπροσωπείας, ἀποτελουμένης ἀπό τόν Ἀντιπρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ κ. Σπυρίδωνα, καί τόν Γραμματέα τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη κ. Τιμόθεο Ἄνθη, ἐπισκέφθηκαν τίς Ἱερές Μητροπόλεις, τίς πόλεις καί τά χωριά, τήν ὕπαιθρο τῶν περιοχῶν αὐτῶν τῆς πατρίδος μας καί διαπίστωσαν ἐπιτόπου τό μέγεθος τῶν καταστροφῶν. Διαπίστωσαν τήν ἄμεση ἀνταπόκριση τῶν οἰκείων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν καί τῶν Ἱερέων μέ πλειάδα συνεργατῶν τους καθώς καί τή διάθεση τῶν Ἱδρυμάτων τους γιά τήν φιλοξενία καί τήν ὅποια παροχή νοσηλείας τῶν πυροπαθῶν. Σέ μιά ἀκόμη ἀμεσότερη ἀνταπόκριση στίς ἀνάγκες, ἡ Μ.Κ.Ο. «Ἀλληλεγγύη» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔστειλε ἀμέσως τρόφιμα, σκεπάσματα καί ζωοτροφές σέ διάφορες πυροπαθεῖς περιοχές καί συνεχίζει νά ἀποστέλλει ποικίλη βοήθεια.
Ἡ Δ.Ι.Σ. ἀποφάσισε:
α) Τήν ἀποστολή ἐπιπλέον 500.000,00 ₠ ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική Κεντρική Ὑπηρεσία Οἰκονομικῶν (Ε.Κ.Υ.Ο) στίς περιοχές αὐτές.
β) Νά ζητήσει μέ Ἐγκύκλιο Σημείωμα νά συγκεντρωθοῦν χρήματα ἀπό τίς Ἱερές Μητροπόλεις, τίς Ἱερές Μονές καθώς καί τά Ἱερά Προσκυνήματα γιά τόν ἴδιο σκοπό. Τό ποσό πού ἔχει ἤδη συγκεντρωθεῖ στόν ὑπ’ ἀριθμ. 146/546010-70 Λογαριασμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Ἐθνική Τράπεζα μέ τήν ἔνδειξη «Ὑπέρ τῶν Πυροπαθῶν» φτάνει στό 1.000.000,00 ₠. Τό συνολικό προϊόν τῆς προσπάθειας αὐτῆς θά δοθεῖ στίς πληγεῖσες Ἱερές Μητροπόλεις γιά τήν ἐπισκευή οἰκιῶν, Ἱερῶν Ναῶν, Σχολείων καί τή δημιουγία ὑποδομῶν στή γεωργία καί στήν κτηνοτροφία τῶν τόπων ἐκείνων.

Στή συνέχεια ἡ Δ.Ι.Σ.:

- Μετά ἀπό γραπτή πρόταση τοῦ Μακαριωτάτου ἡ Δ.Ι.Σ. ὁμοφώνως ἀποφάσισε, τήν ἀνύψωση τοῦ μέχρι τώρα Ἀρχιγραμματεύοντος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Κυρίλλου Μισιακούλη, σέ Ἀρχιγραμματέα.
- Μετά ἀπό γραπτή πρόταση τοῦ Μακαριωτάτου ἡ Δ.Ι.Σ. ἀποφάσισε, μετά ἀπό ψηφοφορία, τήν ἀνύψωση τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀχαΐας κ. Ἀθανασίου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, σέ Τιτουλάριο Μητροπολίτη.

Ἡ Δ.Ι.Σ. ἀπεφάσισε:

1. Τήν συμμετοχή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος:
- Στή συγκληθησόμενη Ὁλομέλεια τῆς Μικτῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου Ὀρθοδόξων καί Μετερρυθμισμένων στό Βόλο, ἀπό 27 Σεπτεμβρίου ἕως 2 Ὀκτωβρίου 2007.
- Στή συγκληθησόμενη Προπαρασκευαστική (Συντακτική) Ἐπιτροπή Διαλόγου Ὀρθοδόξων καί Λουθηρανῶν στό Joensuu τῆς Φιλλανδίας, ἀπό 3 ἕως 8 Ὀκτωβρίου 2007.
- Στή συγκληθησόμενη Σύνοδο Ἐργασίας τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας στή Ραβέννα τῆς Ἰταλίας, ἀπό 8 ἕως 15 Ὀκτωβρίου 2007.
- Στό συγκληθησόμενο διαθρησκειακό Συνέδριο μέ θέμα: «Θρησκεία καί Δημοκρατία» στή Ρώμη, ἀπό 21 ἕως 22 Σεπτεμβρίου 2007.
- Στή συγκληθησόμενη Πανευρωπαϊκή Διάσκεψη μέ θέμα «Ἑνώνοντας τάς δυνάμεις ἀνά τήν Εὐρώπην διά τήν πρόληψιν (ψυχικῶν ἀσθενειῶν) καί προαγωγήν τῆς ψυχικῆς ὑγείας» στή Βαρκελώνη τῆς Ἱσπανίας, ἀπό 13 ἕως 15 Σεπτεμβρίου 2007.
- Στή συγκληθησόμενη Διάσκεψη τῶν Προκαθημένων τῶν Ἀρχαίων Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν καί τῶν Προκαθημένων τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν Ἀντίς Ἀμπέμπα τῆς Αἰθιοπίας, ἀπό 25 ἕως 27 Σεπτεμβρίου 2007.
- Στό συγκληθησόμενο Συνέδριο τῶν Ἐπισκόπων - φίλων τῆς Comunita di Sant' Egidio στή Ραβέννα τῆς Ἰταλίας, ἀπό 21 ἕως 23 Ὀκτωβρίου 2007.
- Στή συγκληθησόμενη ἐτήσια συνάντηση τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν στήν Βιέννη ἀπό 14 ἕως 18 Νοεμβρίου 2007.

2. Τήν ἀνανέωση τῶν ὑφισταμένων ὑποτροφιῶν ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί τήν χορήγηση νέων, συνολικά 150 τόν ἀριθμό, γιά τό Ἀκαδημαϊκό ἔτος 2007-2008. Τό συνολικό ποσό τῶν ὑποτροφιῶν ἀνέρχεται στό ποσό τῶν 750.000,00 ₠.

3. Τήν χορήγηση χρηματικῶν βραβείων στούς πρωτεύσαντες φοιτητές τῶν Ἀνωτάτων Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδημιῶν καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Λυκείων.

4. Τήν συναρίθμηση μετά τῶν Ἁγίων τῆς πίστεώς μας τοῦ ἀειμνήστου Ἱερομονάχου Γεωργίου Καρσλίδη, μετά ἀπό ἐμπεριστατωμένη πρόταση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου. Ὁ π. Γεώργιος Καρσλίδης τιμᾶται ἤδη ὡς Ἅγιος ἀπό τή συνείδηση τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν μας στή Μακεδονία.

Ἡ Δ.Ι.Σ. συζήτησε ἐπί τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου κ. Παύλου γιά τήν ὑπόθεση τοῦ Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀμβροσίου Πουτούκη, Ἡγουμενεύοντος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Μελισσοτόπου Καστορίας. Ἡ ἀντιεκκλησιαστική καί ἀπάδουσα μέ τή μοναχική πολιτεία στάση τῶν φατριαζόντων στήν ὡς ἄνω Ἱερά Μονή ὁδηγεῖ τήν Δ.Ι.Σ. στό νά διαγράψει ἀπό τόν Κατάλογο τῶν ὑποψηφίων πρός Ἀρχιερατεία τόν Ἀρχιμανδρίτη κ. Ἀμβρόσο Πουτούκη καί νά ἐπιβάλει τό ἐπιτίμιο τῆς ἀκοινωνησίας τόσο στόν ἴδιο ὅσο καί στόν Ἱερομόναχο Εὐλόγιο καί στούς Μοναχούς Γεράσιμο καί Συμεών. Τό ἐπιτίμιο ἰσχύει μέχρις ὅτου τελεσιδικήσει ὁριστικά ἡ δικαστική διερεύνηση τῆς ὑποθέσεως, τήν ὁποία ἡ Δ.Ι.Σ. δίδει ἐντολή στόν Ἐπιχώριο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καστορίας κ. Σεραφείμ νά ἀσκήσει ἤ μέχρις ὅτου ὑπάρξει ἔμπρακτος μετάνοια τῶν ἐπιτιμηθέντων.

Ἡ σημερινή Συνεδρία ἦταν καί ἡ τελευταία τῆς 150ῆς Συνοδικῆς Περιόδου. Μετά τό πέρας τῆς Συνεδρίας ὁ Σεβασμιώτατος Ἀντιπρόεδρος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ κ. Σπυρίδων εὐχαρίστησε τά Μέλη τῆς Δ.Ι.Σ. καί εὐχήθηκε δεόντως.
Ἡ νέα Σύνοδος τῆς 151ης Συνοδικῆς Περιόδου θά συνεδριάσει τήν 4η Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ἡμέρα Τρίτη.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέσῳ τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀκαδημίας Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν διοργανώνει ἀπό 3 ἕως 16 Σεπτεμβρίου 2007 στό Μουσεῖο Μπενάκη, ὁδοῦ Πειραιῶς 138,Ἔκθεση Εἰκόνων-Ἔργων σύγρονων καλλιτεχνῶν μέ τόν τίτλο «ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗ - 2007» μέ θέμα: «ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ». Τά ἐγκαίνια θά γίνουν τήν Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2007 καί ὥρα 7 μ.μ.


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου