ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Εγκύκλιος υπ. αρ. 2847: Διοργάνωσις εορταστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων δια την συμπλήρωσιν 1600 ετών από της κοιμήσεως του Ιερού Χρυσοστόμου
(20/12/2006).

Πρωτόκ. 5389
Διεκπ. 3030

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2847


Θέμα : «Ἑορταστικές ἐκδηλώσεις καί δραστηριοτήτες γιά τήν ἐπέτειο τῆς συμπληρώσεως 1600 ἐτῶν ἀπό τῆς κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου».


Πρός
Τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα
Τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἱεράρχης ἀσυνήθων πνευματικῶν ἱκανοτήτων, ἀκαταβλήτου ψυχικοῦ σθένους καί πλουσίων καί ἐμφανῶν χαρισμάτων τῆς Θείας Πρόνοιας ὑπῆρξε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Διακρίθηκε ὡς ἐξέχουσα προσωπικότητα στή χορεία τῶν μεγάλων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι κοσμοῦν τό στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι, ἀναμφισβήτητα, ὁ ἐνδοξότερος καί πολυγραφώτατος τῶν ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων τῶν βυζαντινῶν, ἰδιαιτέρως τῶν πρώτων, χρόνων, ὁ κατ᾿ ἐξοχήν πνευματικός ἡγέτης τῆς χριστιανικῆς κοινωνίας, «τό τῆς Ἐκκλησίας στόμα καί ὁ τῆς εὐσεβείας ἀνθρώπων ὀφθαλμός» (Θεοδώρητος Κύρου). Τά κείμενά του, θεολογικά, ἑρμηνευτικά, ποιμαντικά, μεγάλου κύρους καί ἀξίας, διαβάζονται συνεχῶς. Ἡ Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία φέρει τό ὄνομά του, χρησιμοποιεῖται στήν λατρείαν τῶν Ὀρθοδόξων μέχρι σήμερα, σχεδόν ἀποκλειστικά. Σ᾿ αὐτήν φαίνεται τό βαθύ καί ἀδιάπτωτον ἐνδιαφέρον του γιά τήν λειτουργική ζωή, τήν ὁποία θεωροῦσε κέντρο καί κολυμβήθρα τῆς θείας οἰκονομίας, γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.
Ἐπειδή ὁ Ἱερός Πατήρ ἀσχολήθηκε ὡς ἐπί τό πλεῖστον μέ τά προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου καί ὄχι μέ τά θεωρητικά προβλήματα τῆς ἐποχῆς του, τά ὁποῖα βεβαίως καί ἐγνώριζε καλά, καί ἐπειδή ὁ σκοπός τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς του ἦταν ἡ ἐξύψωση τῆς ἠθικῆς ζωῆς καί ἡ ἀνάδειξη τῶν πνευματικῶν δυνάμεων τῶν Χριστιανῶν μέ τό προσωπικό του παράδειγμα καί μέ τόν λόγον του, γι᾿ αὐτό ἐμφανίζεται στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μέ τό χαρακτηριστικό γνώρισμα τοῦ ἀγωνιστῆ τῆς ἔμπρακτης ἠθικῆς ζωῆς καί τοῦ μάρτυρος τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης.
Ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος εἶναι ἔνας ἀπό τούς μεγαλύτερος Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Θεωρεῖται ὡς τό λαμπρότερο ὑπόδειγμα πλήρους καί ὁλοκληρωτικῆς ἀφιερώσεως στήν ποιμαντική διακονία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Τό ὑπόδειγμα αὐτό ἀποτυπώθηκε τόσο μέ τό συγγραφικό του ἔργο, τό ὁποῖο ἀπετέλεσε πηγή ἐμπνεύσεως γιά ὅλη τήν Ἐκκλησία, ὅσο, καί κυρίως, μέ τήν ἄσκηση τῆς ἀρχιερατικῆς του διακονίας καί ἀποστολῆς. Ἐπί πλέον, διακρίθηκε ἀπό τήν μοναδική ποιμαντική εὐαισθησία καί ἀγωνία του γιά τή σωτηρία τῆς λογικῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ. Στό πλαίσιο αὐτό τῆς ὑψηλῆς διακονίας καί εὐθύνης του καί προκειμένου νά ἀνταποκριθεῖ στήν ἱερατική ἀποστολή του δέν ἐδίστασε νά ἔλθει σέ σύγκρουση μέ τήν διαφθορά τῆς ἐποχῆς του. Σύγκρουση, ἡ ὁποία, ὅμως, τοῦ ἐστοίχισε ὄχι μόνο τήν ἀπομάκρυνσή του ἀπό τόν ἀρχιερατικό θρόνο, ἀλλά καί τήν ἐξορία καί τελικά τόν ἴδιο τόν θάνατό του.
Τό πλούσιο συγγραφικό ἔργο του χαρακτηρίζεται ἀπό τήν σαφῆ ἐκκλησιαστική προοπτική τῆς ἔντονης ποιμαντικῆς (καί κηρυκτικῆς) δράσεώς του, ἡ ὁποία ὀφείλεται στά ὀξύτατα κοινωνικά προβλήματα τά ὁποῖα τήν προκάλεσαν. Ὁ λόγος του, μοναδικός στό ὕφος του, εἶχε ὡς πηγή τήν προσωπική του ἐμπειρία γιά τήν σπουδαιότητα τῆς χριστιανικῆς πίστεως στήν προσωπική πνευματική ζωή τοῦ κάθε πιστοῦ καί τοῦ λαοῦ γενικότερα, καί ἀποτέλεσε τό κύριο ὅπλο στήν ἀντιμετώπιση τῆς ἠθικῆς ἀμβλύνσεως καί κοινωνικῆς ἐκλύσεως τῆς ἐποχῆς του.
Στό ἔργο του, στούς «περί Ἱερωσύνης λόγους» του, τονίζεται μέ μεγάλη εὐαισθησία τό ὕψος τῆς πνευματικῆς ἀποστολῆς τοῦ κληρικοῦ καί τό προσωπικό του δέος γιά τήν πνευματική εὐθύνη τῶν πιστῶν. Τό ἔργο του αὐτό θά μποροῦσε νά χαρακτηρισθεῖ ὡς μία σειρά παραινετικῶν ὁμιλιῶν πρός τούς ἱερεῖς καί τό ποίμνιο γιά τήν πραγμάτωση τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων.
Ὁ Ἰωάννης Χρυσόστομος ἦταν πανθομολογουμένως ὁ μεγαλύτερος συγγραφέας καί τά ἔργα του διακρίνονται γιά τό πολύ σπουδαῖο περιεχόμενο τους, τήν ἀνώτερη ποιότητά τους, τό ὑψηλό ὕφος καί τή θαυμάσια ἔκφρασή τους. Ἐπίσης διακρίνονται γιά τήν ἁπλότητα, τή σαφήνεια καί τή ρητορική δύναμη. Ἀπό τούς σπουδαιότερους ρήτορες τῆς ἱστορίας εἶχε κατανοήσει τίς ἀνάγκες τῆς ψυχῆς τῶν ἀνθρώπων καί ἀπευθυνόταν σ᾿ αὐτές, γι᾿ αὐτό καί τά κηρύγματά του εἶχαν τόση ἐπικαιρότητα καί ἐπίδραση στό ποίμνιό του. Ὁ Χρυσόστομος ὑπῆρξε πολυγραφότατος συγγραφέας καί σέ ποιότητα περιεχομένου καί σέ ποσότητα καί σ᾿ αὐτά εἶναι ἀσύγκριτος. Τά ἔργα του, πού διατηροῦνται σέ περισσότερα ἀπό 2.000 περίπου χειρόγραφα, διακρίνονται σέ Πραγματεῖες, Ὁμιλίες, Λόγους καί Ἐπιστολές.
Μέ ἀνεπτυγμένη τήν συνείδηση τοῦ χρέους του, ἀσυμβίβαστος καί ἀνυποχώρητος γιά θέματα ἀρχῶν καί καθήκοντος, ἔμεινε στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος ὡς ὁ ἀλύγιστος ἀγωνιστής, ὡς ὁ Ἱεράρχης τοῦ καθήκοντος καί ὁ μάρτυρας τῆς ἀλήθειας.
Διά τούς λόγους αὐτούς, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν Συνεδρία Της τῆς 1ης μηνός Ἰουλίου 2005, ἀποφάσισε νά τιμήσει ἰδιαιτέρως τόν μεγάλο αὐτό ἐκκλησιαστικό ἄνδρα, μέ τήν εὐκαιρία 1.600 ἐτῶν ἀπό τήν ἡμερομηνία τῆς κοιμήσεώς του. Στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων τοῦ ἑορτασμοῦ, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος κατά τήν Συνεδρία Της τῆς 9ης μηνός Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., ἐνέκρινε καί τήν μετακομιδή ἀποτμήματος τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βαρλαάμ Μετεώρων, στόν Ἱερό Προσκυνηματικό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας τοῦ ὁμωνύμου Δήμου, παραπλεύρως τοῦ ὁποίου στεγάζεται τό Θεολογικό – Φοιτητικό Οἰκοτροφεῖο τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, πρός προσκύνηση. Ἡ τελετή ὑποδοχῆς θά πραγματοποιηθεῖ τήν Τετάρτην 24ην Ἰανουαρίου 2007 καί ὥρα 6η μ.μ. Τό Ἱερό Λείψανο θά παραμείνει στόν ὡς ἄνω Ἱερό Ναό ἕως τό Σάββατο 27ην Ἰανουαρίου 2007. Καθ’ ὅλον τό διάστημα τοῦτο θά τελεῖται καθημερινῶς ἡ Θεία Λειτουργία καθώς καί ὅλες οἱ ὑπόλοιπες Ἱερές Ἀκολουθίες.
Ἐπίσης τήν Κυριακήν 28ην Ἰανουαρίου 2007, στόν Μητροπολιτικό καί Καθεδρικό Ἱερό Ναό τῶν Ἀθηνῶν, στόν ὁποῖο θά μεταφερθεῖ τό Ἱερό Λείψανο τοῦ Μεγάλου Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας, θά τελεσθεῖ Ἀρχιεπισκοπική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου.
Γι᾿ αὐτό εὐχαριστώντας τόν Θεό, προτρέπουμε ὅλους σας σέ συνειδητή συμμετοχή στήν πνευματική αὐτή εὐφρόσυνη ἑορτή καί πανήγυρη καί ἐπικαλούμενοι τήν πρός τόν ἐν Τριάδι Θεό προσευχή καί μεσιτεία του, διατελοῦμε μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη.

† Ὁ Ἀθηνῶν Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Λαγκαδᾶ Σπυρίδων
† Ὁ Καρυστίας καί Σκύρου Σεραφείμ
† Ὁ Σταγῶν καί Μετεώρων Σεραφείμ
† Ὁ Μεγάρων καί Σαλαμῖνος Βαρθολομαῖος
† Ὁ Παροναξίας Ἀμβρόσιος
† Ὁ Περιστερίου Χρυσόστομος
† Ὁ Κεφαλληνίας Σπυρίδων
† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος
† Ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Βαρνάβας
† Ὁ Δράμας Παῦλος
† Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύων
† Ἀρχιμ. Κύριλλος Μισιακούλης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύων


† Ἀρχιμ. Κύριλλος Μισιακούλης