ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἔκθεσις ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗ»
(12/11/2021).

Πρωτ. 4961
Αριθ. Διεκπ. 2349
Αθηνησι τη‚ 15ῃ Νοεμβρίου 2021ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΔιά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι, ἀπό 15ης Νοεμβρίου ἕως καί 5ης Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., θά φιλοξενῆται εἰς τό Πολιτιστικόν Κέντρον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (Μεγάλου Βασιλείου 15, Ρούφ) ἡ διοργανωθεῖσα ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μερίμνῃ τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἀκαδημίας Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν, Ἔκθεσις Ἁγιογραφιῶν καί ἑτέρων εἰκαστικῶν ἔργων ὑπό τόν τίτλον «ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗ», ἡ ὁποία ἐντάσσεται εἰς τό πλαίσιον τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν λόγῳ τῆς συμπληρώσεως 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως καί περιλαμβάνει ἔργα καλλιτεχνῶν ἀπό διαφόρους περιοχάς τῆς Ἑλλάδος, ἀναφερόμενα εἰς τούς Ἁγίους Νεομάρτυρας καί τούς ἥρωας τοῦ 1821.
Ἡ ἐν θέματι Ἔκθεσις θά λειτουργῇ καθ’ ἑκάστην Τρίτην, Τετάρτην, Πέμπτην καί Παρασκευήν ἀπό 10.00 ἕως καί 13.30, ἐνῷ τήν Κυριακήν ἀπό 11.30 ἕως καί 13.30 θά πραγματοποιῆται ξενάγησις ὑπό τοῦ Ἐπιμελητοῦ τῆς Ἐκθέσεως κ. Εὐαγγέλου Παππᾶ. Ἡ εἴσοδος θά ἐπιτρέπηται μόνον κατόπιν ἐπιδείξεως πιστοποιητικοῦ ἐμβολιασμοῦ ἤ νοσήσεως.
Ὅθεν, παρακαλοῦμεν ὅπως, τῇ ὑμετέρᾳ ποιμαντικῇ εὐθύνῃ, ἐνεργήσητε ἀναλόγως πρός τόν σκοπόν τῆς προβολῆς τῆς σπουδαιότητος αὐτῆς καί τῆς ἐνημερώσεως πάντων τῶν ἐνδιαφερομένων.
Διά πλείονας πληροφορίας δύνασθε νά ἀπευθύνησθε εἰς τά τηλέφωνα ἐπικοινωνίας 2107272268, 2107272985 καί 6945816860 (Γραμματεύς τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀκαδημίας Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν, Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀθηναγόρας Σουπουρτζῆς).


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος