ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Διαδικτυακή Συνάντησις ἐκπροσώπων Ἱερῶν Μητροπόλεων πρός προγραμματισμόν τῶν Ἐκδηλώσεων Μνήμης ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑκατόν (100) ἐτῶν ἀπό τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς»
(11/11/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4902
Ἀριθ. Διεκπ. 2318
Ἀθήνησι τῇ 11ῃ Νοεμβρίου 2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 10ης μηνός Σεπτεμβρίου 2021, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ρηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν καί τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 27/3.9.2021 ἔγγραφον τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, ἀπεφάσισεν ὅπως καθηκόντως καί μνημοσύνως τιμήσῃ τήν ἐπέτειον τῆς συμπληρώσεως ἑκατόν (100) ἐτῶν ἀπό τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, διοργανοῦσα ποικίλας Συνοδικάς καί Περιφερειακάς Ἐκδηλώσεις Μνήμης.
Ὅθεν, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι, ἐπί τῷ τέλει τοῦ ἀρτίου προγραμματισμοῦ καί συντονισμοῦ τῶν ἐπικειμένων Ἐπετειακῶν Ἐκδηλώσεων, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισεν ὅπως, τήν Πέμπτην 9ην Δεκεμβρίου 2021 καί ὥραν 11ην πρωϊνήν, πραγματοποιηθῇ διαδικτυακή συνάντησις τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν ᾗ ἑκάστη Ἱερά Μητρόπολις παρακαλεῖται ὅπως ὁρίσῃ ἐκπρόσωπον αὐτῆς, ἀποστέλλουσα, ἕως τῆς 25ης Νοεμβρίου ἐ.ἔ., τό ὀνοματεπώνυμον, τήν ἰδιότητα, τό τηλέφωνον καί τήν ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν αὐτοῦ.
Ὁ ἐκπρόσωπος ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως θά μετάσχῃ εἰς τήν ὡς ἄνω διαδικτυακήν συνάντησιν ὑποβάλλων τάς προτάσεις τῆς οἰκείας αὐτοῦ Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐνῷ θά ἀποτελῇ καί τόν σύνδεσμον ἐπικοινωνίας μεταξύ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς ἥν ἀνήκει καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός τόν σκοπόν τοῦ προγραμματισμοῦ τῶν συνδιοργανωθησομένων Ἐκδηλώσεων Μνήμης.
Εἰς ἐπίμετρον, ἐνημερώνομεν ὑμῖν ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ πλαισίῳ ἔχει ἤδη ἐγκριθῆ καί προγραμματισθῆ, διά τῆς ὡς ἄνω Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ἡ διεξαγωγή τριῶν Ἐπιστημονικῶν Συνεδρίων, κατά τά ἔτη 2022, 2023 καί 2024, ἀντιστοίχως, μέ θεματικούς ἄξονας τά ἑξῆς σημαντικά ἱστορικά γεγονότα:
1. Συνέδριον Ὀκτωβρίου 2022: «Μικρασιατική Καταστροφή κατά τό ἔτος 1922».
2. Συνέδριον Ὀκτωβρίου 2023: «Συνθήκη τῆς Λωζάνης κατά τό ἔτος 1923».
3. Συνέδριον Ὀκτωβρίου 2024: «Ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν κατά τό ἔτος 1924».
Δι' οἱανδήποτε ἑτέραν πληροφορίαν παρακαλοῦμεν ὅπως ἐπικοινωνῆτε τηλεφωνικῶς μετά τοῦ Γραμματέως τῆς Εἰδικῆς Συννοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Πετράκου (τηλ. ἐπικοινωνίας: 2107272203, 2107272268) ἤ μετά τοῦ συνεργάτου τῆς Ἐπιτροπῆς κ. Κωνσταντίνου Χολέβα (τηλ. ἐπικοινωνίας: 2107272255) καί ἠλεκτρονικῶς μέσῳ τῆς διευθύνσεως ecclesia.protocol@gmail.com.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος