ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 69136/4112021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 5138/5112021)»
(8/11/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4819
Ἀριθ. Διεκπ. 2243
Ἀθήνησι τῇ 8ῃ Νοεμβρίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΔιά τοῦ παρόντος ἀποστέλλομεν ὑμῖν τό ὑπ᾿ ἀριθ. 142309/Θ1/ 8.11.2021 ἔγγραφον τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, διά τοῦ ὁποίου διεβιβάσθη τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τό ὑπ᾿ ἀριθ. Φ.Ε.Κ. Β´ 5138/5.11.2021, εἰς ὅ ἐδημοσιεύθη ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 66436 Κ.Υ.Α., ἥτις συναποστέλλεται, ἔχουσα θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00», καί παρακαλοῦμεν διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Παρακαλοῦμεν ἰδιαιτέρως διά τήν μετά προσοχῆς μελέτην τῆς ἐν θέματι Κ.Υ.Α., διά τῆς ὁποίας ἀνενεώθησαν ὑπό τῆς Πολιτείας, ἐπί τά βελτίω εἴς τινα σημεῖα, αἱ κανονιστικαί ρυθμίσεις τηρήσεως τῶν προβλεπομένων μέτρων προφυλάξεως εἰς τούς Ἱερούς Ναούς, τάς Ἱεράς Μονάς κ.λπ. χώρους λατρείας, διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας.
Διά τῆς ὡς ἄνω Κ.Υ.Α. τόσον οἱ θρησκευτικοί λειτουργοί, ὅσον καί οἱ ἐκκλησιαστικοί ὑπάλληλοι, ἐργαζόμενοι δι᾿ οἱασδήποτε σχέσεως ἐργασίας εἰς τούς Ἱερούς Ναούς, τάς Ἱεράς Μονάς καί τά Μητροπολιτικά Γραφεῖα, ὑποχρεοῦνται πλέον εἰς τήν διενέργειαν ἐλέγχων δίς τῆς ἑβδομάδος διά τήν ἀσθένειαν τοῦ κορωνοϊοῦ COVID19, δι᾿ ἰδίων δαπανῶν, ὡς καί τήν ὑποβολήν τῶν σχετικῶν ἀποτελεσμάτων τῇ οἰκείᾳ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀρχῇ, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς τηρήσεως τῶν προβλεπομένων ὑγειονομικῶν μέτρων. Ἐξαιροῦνται τοῦ ὡς ἄνω ὑποχρεωτικοῦ διαγνωστικοῦ ἐλέγχου νοσήσεως ὅσοι: α) ἔχουν ὁλοκληρώσει πρό τοὐλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ἡμερῶν τόν ἐμβολιασμόν διά τήν νόσον τοῦ κορωνοϊοῦ COVID19 καί ἐπιδεικνύουν πιστοποιητικόν ἐμβολιασμοῦ ἤ β) ἔχουν ὁλοκληρώσει πρό τοὐλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ἡμερῶν τόν ἐμβολιασμόν διά τήν νόσον τοῦ κορωνοϊοῦ COVID19 μέ μίαν (1) δόσιν ἐμβολίου λόγῳ νοσήσεώς των ἐκ κορωνοϊοῦ COVID19 καί ἐπιδεικνύουν βεβαίωσιν νοσήσεως καί ἐμβολιασμοῦ ἤ γ) ἔχουν νοσήσει ἐκ κορωνοϊοῦ COVID19 ἐντός τοῦ τελευταίου ἑξαμήνου καί ἐπιδεικνύουν πιστοποιητικόν νοσήσεως.

Ἐπί πλέον, ἅπαντες οἱ προσερχόμενοι εἰς τά Μητροπολιτικά Γραφεῖα (ἐργαζόμενοι καί κοινόν), ὀφείλουν νά ἐπιδεικνύουν κατά τήν εἴσοδον:
1. Πιστοποιητικόν ἐμβολιασμοῦ, συμφώνως πρός τήν παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 9 τῆς ὡς ἄνω Κ.Υ.Α., ἤ
2. Πιστοποιητικόν νοσήσεως, συμφώνως πρός τήν παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 9 τῆς ὡς ἄνω Κ.Υ.Α., ἤ
3. Πιστοποιητικόν ἀρνητικοῦ διαγνωστικοῦ ἐλέγχου διά κορωνοϊόν COVID19 (PCR τό ὁποῖον ἔχει διενεργηθῆ ἐντός τῶν 72 τελευταίων ὡρῶν ἤ rapid test τό ὁποῖον ἔχει διενεργηθῆ ἐντός τῶν 48 τελευταίων ὡρῶν), συμφώνως πρός τήν παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 9 τῆς ὡς ἄνω Κ.Υ.Α.

Ἀνήλικοι ἀπό τεσσάρων (4) ἕως καί δεκαεπτά (17) ἐτῶν, δύνανται νά προσκομίζουν, ἐναλλακτικῶς, δήλωσιν ἀρνητικοῦ αὐτοδιαγνωστικοῦ ελέγχου (selftest), συμφώνως πρός τάς παρ. 3 καί 4 τοῦ ἄρθρου 9 τῆς ὡς ἄνω Κ.Υ.Α.

Ὡσαύτως, εἰς τήν Κ.Υ.Α. ὑφίσταται πρόβλεψις ἐπιβολῆς διοικητικοῦ προστίμου ὕψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) εὐρώ, τό ὁποῖον ἐπιβάλλεται εἰς τόν κατά νόμον ὑπεύθυνον τοῦ χώρου λατρείας ἤ, ἀπουσίᾳ αὐτοῦ, εἰς τόν παριστάμενον θρησκευτικόν λειτουργόν, ἐφ᾿ ὅσον δέν τηρῶνται οἱ θεσπισθέντες δι᾿ αὐτῆς εἰδικοί κανόνες λειτουργίας των χώρων λατρείας.

Ταῦτα πάντα γνωρίζοντες ὑμῖν, παρακαλοῦμεν διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος