ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 66436/22102021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 4919/24102021)»
(25/10/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4592
Ἀριθ. Διεκπ. 2150
Ἀθήνησι τῇ 25ῃ Ὀκτωβρίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΔιά τοῦ παρόντος ἀποστέλλομεν ὑμῖν τό ὑπ᾿ ἀριθ. 135566/Θ1/ 25.10.2021 ἔγγραφον τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, διά τοῦ ὁποίου διεβιβάσθη τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τό ὑπ᾿ ἀριθ. Φ.Ε.Κ. Β´ 4919/24.10.2021, εἰς ὅ ἐδημοσιεύθη ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 66436 Κ.Υ.Α., ἥτις συναποστέλλεται, ἔχουσα θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00», καί παρακαλοῦμεν διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Παρακαλοῦμεν ἰδιαιτέρως διά τήν μετά προσοχῆς μελέτην τῆς ἐν θέματι Κ.Υ.Α., διά τῆς ὁποίας ἀνενεώθησαν ὑπό τῆς Πολιτείας, ἐπί τά βελτίω εἴς τινα σημεῖα, αἱ κανονιστικαί ρυθμίσεις τηρήσεως τῶν προβλεπομένων μέτρων προφυλάξεως εἰς τούς Ἱερούς Ναούς, τάς Ἱεράς Μονάς κ.λπ. χώρους λατρείας, διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας.
Πρός ὑμετέραν διευκόλυνσιν συνοψίζομεν τάς κατά τά ὡς ἄνω ὁδηγίας, ὑπενθυμίζοντες ταὐτοχρόνως τάς σχετικάς κατά καιρούς ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί προτρέποντες ὑμᾶς ὅπως συστήσητε εἰς τούς ὑφ᾿ ὑμᾶς Κληρικούς καί τά μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων καί Ἡγουμενοσυμβουλίων τήν πιστήν καί μετά προσοχῆς τήρησιν τῶν ὡς κάτωθι διαλαμβανομένων:
1) Κατά τήν εἴσοδον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν δέον ὅπως ἐφαρμόζηται ἡ τήρησις τῆς ἀποστάσεως ἑνός καί ἡμίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ τῶν πιστῶν. Ἐφόσον παρέχηται ἡ δυνατότης, προτείνεται ἡ χρῆσις διαφορετικῶν θυρῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ διά τήν ἀσφαλεστέραν εἴσοδον καί ἔξοδον τῶν πιστῶν. Ἐπιπροσθέτως, ἀπαιτεῖται ἡ τοποθέτησις: α) ἀντισηπτικῶν/ἀπολυμαντικῶν εἰς τάς εἰσόδους τῶν Ἱερῶν Ναῶν, διά τήν ὑποχρεωτικήν δι’ ἅπαντας τούς εἰσερχομένους ἀπολύμανσιν τῶν χειρῶν, β) τοῦ προβλεπομένου ἀναγκαίου ἐξοπλισμοῦ ὑγιεινῆς (χαρτομάνδηλα, χάρτιναι πετσέται κ.λπ.) καί γ) εἰδικῶν ἀπορριμματοδοχείων εἰς τάς ἐξόδους τῶν Ἱερῶν Ναῶν διά τήν ἄμεσον ἀπόρριψιν τοῦ χρησιμοποιηθέντος ἐξοπλισμοῦ ὑγιεινῆς.
2) Οἱ πιστοί ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν θά τηροῦν τήν ἀναλογίαν ἕν πρόσωπον ἀνά δύο (2) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλαχίστην ἀπόστασιν ἑνός καί ἡμίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ των.
3) Τυγχάνει ὑποχρεωτική ἡ χρῆσις προστατευτικῆς προσωπίδος (μάσκας) ὑπό πάντων τῶν εὑρισκομένων ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν Ἱερῶν Μονῶν, πλήν τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν καί τῶν ἱεροψαλτῶν, καί τούτων μόνον κατά τήν διάρκειαν ἐπιτελέσεως τῆς θείας Λατρείας.
4) Εἰς περίπτωσιν καθ’ ἥν ὁ ἀριθμός τῶν προσελθόντων ὑπερβαίνῃ τόν ἐπιτρεπόμενον διά τούς εἰσερχομένους εἰς τούς Ἱερούς Ναούς, οὗτοι δύνανται ὅπως παραμένωσιν ἐν τῷ προαυλίῳ χώρῳ, φέροντες προστατευτικήν προσωπίδα (μάσκα) καί τηροῦντες τήν ἐνδεδειγμένην ἀπόστασιν τοῦ ἑνός καί ἡμίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ των. Εἰς αὐτήν τήν περίπτωσιν τεθήσονται εἰς λειτουργίαν τά ἐξωτερικά μεγάφωνα τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τάς ἐκ τῆς κειμένης νομοθεσίας ἐπιτρεπομένας ὥρας καί εἰς τό προβλεπόμενον ἐπίπεδον ἐκπομπῆς ἤχου.
5) Ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἐξυπηρετήσεως τῶν πιστῶν κρίνεται ἀναγκαῖον ὅπως ἀναρτηθοῦν εἰς τούς πίνακας ἀνακοινώσεων τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἤ καί εἰς τάς ὑφισταμένας ἱστοσελίδας των: α) τό ὡράριον τελέσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, β) τό ὡράριον κατά τό ὁποῖον ὁ Ἱερός Ναός θά παραμένῃ ἀνοικτός διά τήν προσέλευσιν τῶν πιστῶν καί γ) ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν πιστῶν, οἵτινες δύνανται νά παρευρίσκωνται ταὐτοχρόνως ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, συμφώνως πρός τάς ἀνωτέρω ὑγειονομικάς ὑποδείξεις.
6) Ὁσάκις παρέχηται ἡ δυνατότης διευθετήσεως τοῦ χώρου ἑκάστου Ἱεροῦ Ναοῦ ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς παρουσίας τῶν πιστῶν συμφώνως πρός τήν ὡς ἄνω ἀναλογίαν ἕν πρόσωπον ἀνά δύο (2) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλαχίστην ἀπόστασιν ἑνός καί ἡμίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ των, δέον ὅπως διατηρῶνται ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν μόνον τά ἀντιστοιχοῦντα εἰς τούς προσερχομένους καθίσματα, τιθέμενα κατά τάς προσηκούσας μεταξύ των ἀποστάσεις.
7) Ὁ φυσικός ἐξαερισμός τῶν Ἱερῶν Ναῶν εἶναι ὑποχρεωτικός. Εἰς περίπτωσιν χρήσεως τεχνητοῦ κλιματισμοῦ, ἐνδείκνυται ἡ ἄμεσος μέριμνα διά τόν καθαρισμόν τῶν φίλτρων αὐτοῦ, καθώς καί ἡ κατά τό δυνατόν ἐξασφάλισις ταὐτοχρόνου φυσικοῦ ἐξαερισμοῦ τοῦ ἱεροῦ χώρου ἐκ τῶν θυρῶν καί τῶν παραθύρων αὐτοῦ.
8) Καθίσταται ἀδήριτος καί ἀπόλυτος ἡ ἀνάγκη διά τήν συχνήν καί σχολαστικήν καθαριότητα, ὡς καί διά τήν τακτικήν ἀπολύμανσιν δι’ ἀντισηπτικοῦ διαλύματος τῶν σημείων καί τῶν ἐπιφανειῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὅπου παρατηρεῖται συχνή πρόσβασις τῶν πιστῶν.
9) Ἐάν πιστός τις, ἐνόσῳ παραμένει ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ, παρουσιάσῃ συμπτώματα ἀσθενείας, ἐπιβάλλεται νά ληφθῇ μέριμνα διά τήν ἄμεσον καί ἀσφαλῆ ἀπομάκρυνσίν του ἤ, ἐφόσον τοῦτο δέν εἶναι δυνατόν, διά τήν ἀσφαλῆ μετακίνησιν αὐτοῦ εἰς εἰδικόν χῶρον, πρός ἀποφυγήν ἐπαφῆς μεθ’ ἑτέρων προσώπων. Πρός ἀντιμετώπισιν τοιούτων φαινομένων, κρίνεται ὑποχρεωτική ἡ πρόβλεψις διά τήν ὕπαρξιν καταλλήλου χώρου (π.χ. γραφεῖον, χῶρος εἰς τό πνευματικόν κέντρον κ.λπ.) μέ ἐπαρκῆ ἐξαερισμόν, ὅπου θά ὑπάρχουν προσωπίδαι (μάσκαι), χαρτομάνδηλα, πλαστική σακούλα διά τήν ἀπόρριψιν αὐτῶν καί ἀντισηπτικόν διάλυμα χειρῶν.
10) Αἱ τοπικαί πανηγύρεις θά πρέπῃ νά διακρίνωνται διά τήν μετά σεμνότητος τέλεσίν των, ἡ δέ συμμετοχή Ἀρχιερέων εἰς τυχόν Συλλείτουργα δέον ὅπως μή ὑπερβαίνῃ τόν ἀριθμόν τῶν τριῶν (3).
11) Ἡ τέλεσις Λιτανειῶν θά πραγματοποιῆται μετά μεγάλης προσοχῆς, ἄνευ συνωστισμοῦ τοῦ συμμετέχοντος πιστοῦ λαοῦ καί, εἰ δυνατόν, ἐν συντομίᾳ, συμφώνως τῇ ποιμαντικῇ κρίσει τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, τηρουμένης τῆς ἀναλογίας ἕν πρόσωπον ἀνά δύο (2) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλαχίστην ἀπόστασιν ἑνός καί ἡμίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ των καί μέ ὑποχρεωτικήν τήν χρῆσιν προστατευτικῆς προσωπίδος (μάσκας) ὑπό πάντων τῶν συμμετεχόντων εἰς Αὐτάς.
12) Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν τέλεσιν τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τοῦ Γάμου καί τῆς Βαπτίσεως καί τῶν Ἐξοδίων Ἀκολουθιῶν δέον ὅπως συστηθῇ εἰς τούς ὑφ᾿ ὑμᾶς Κληρικούς καί τά μέλη τῶν παντός εἴδους Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων, ἡ πιστή τήρησις ἁπάντων τῶν κατά τά ὡς ἄνω διαλαμβανομένων μέτρων ὑπό τῶν συγγενῶν καί λοιπῶν προσκεκλημένων.
13) Οἱ θρησκευτικοί λειτουργοί καί οἱ ἐκκλησιαστικοί ὑπάλληλοι, ἐργαζόμενοι δι᾿ οἱασδήποτε σχέσεως ἐργασίας εἰς τούς Ἱερούς Ναούς, τάς Ἱεράς Μονάς καί τά Μητροπολιτικά Γραφεῖα ὑποχρεοῦνται, συμφώνως πρός τό πνεῦμα τῆς ἀπό 20ῆς Ἀπριλίου ἐ.ἔ. Ἀποφάσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ἥτις ἐγνώσθη ὑμῖν διά τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 3041/21.4.2021 Ἐγκυκλίου Αὐτῆς (παρ. 6), εἰς τήν διενέργειαν ἑβδομαδιαίων ἐλέγχων διά τήν ἀσθένειαν τοῦ κορωνοϊοῦ COVID19, δι᾿ ἰδίων αὐτῶν δαπανῶν. Εἰδικώτερον, διά τῆς ἐπισυναπτομένης τῷ παρόντι Κ.Υ.Α. προβλέπεται: «Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα για όλους τους θρησκευτικούς λειτουργούς, βοηθητικό προσωπικό και εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 αντιστοίχως, οι οποίοι λειτουργούν/ιερουργούν ή παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των χώρων λατρείας, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α΄ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 55570/12.9.2021 (Β΄ 4207) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει». Ἐξαιροῦνται τοῦ ὡς ἄνω ὑποχρεωτικοῦ διαγνωστικοῦ ἐλέγχου νοσήσεως ὅσοι: α) ἔχουν ὁλοκληρώσει πρό τοὐλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ἡμερῶν τόν ἐμβολιασμόν διά τήν νόσον τοῦ κορωνοϊοῦ COVID19 καί ἐπιδεικνύουν πιστοποιητικόν ἐμβολιασμοῦ ἤ β) ἔχουν ὁλοκληρώσει πρό τοὐλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ἡμερῶν τόν ἐμβολιασμόν διά τήν νόσον τοῦ κορωνοϊοῦ COVID19 μέ μίαν (1) δόσιν ἐμβολίου λόγῳ νοσήσεώς των ἐκ κορωνοϊοῦ COVID19 καί ἐπιδεικνύουν βεβαίωσιν νοσήσεως καί ἐμβολιασμοῦ ἤ γ) ἔχουν νοσήσει ἐκ κορωνοϊοῦ COVID19 ἐντός τοῦ τελευταίου ἑξαμήνου καί ἐπιδεικνύουν πιστοποιητικόν νοσήσεως. Μετά τήν διενέργειαν τοῦ ἑβδομαδιαίου ἐλέγχου, ἕκαστος θρησκευτικός λειτουργός καί ἐργαζόμενος ἐνημερώνει ὑποχρεωτικῶς διά τό ἀποτέλεσμα τοῦ ἐλέγχου τήν Ἱεράν Μητρόπολιν εἰς ἥν ἀνήκει. Ἑκάστη Ἱερά Μητρόπολις τηρεῖ σχετικόν ἀρχεῖον τόσον τῶν ἐλέγχων νοσήσεως, ὅσον καί τῶν πιστοποιητικῶν ἐμβολιασμοῦ/νοσήσεως τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν καί ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων Αὐτῆς.
Ὡσαύτως, εἰς τήν Κ.Υ.Α. ὑφίσταται πρόβλεψις ἐπιβολῆς διοικητικοῦ προστίμου ἐφ᾿ ὅσον δέν τηρῶνται οἱ θεσπισθέντες δι᾿ αὐτῆς εἰδικοί κανόνες λειτουργίας των χώρων λατρείας, ὕψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) εὐρώ, τό ὁποῖον ἐπιβάλλεται εἰς τόν κατά νόμον ὑπεύθυνον τοῦ χώρου λατρείας ἤ, ἀπουσίᾳ αὐτοῦ, εἰς τόν παριστάμενον θρησκευτικόν λειτουργόν.
Ταῦτα πάντα γνωρίζοντες ὑμῖν, παρακαλοῦμεν διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος