ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἐνημέρωσις περί ἐγγραφῶν εἰς τό Διϊδρυματικόν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν μετ’ εἰδικεύσεως εἰς τόν Θρησκευτικόν καί Προσκυνηματικόν Τουρισμόν»
(12/10/2021).

Πρωτ. 4046
Ἀριθ. Διεκπ. 2028 Ἀθήνησι τῇ 12ῃ Ὀκτωβρίου 2021Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 12ης μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ἀπό 21.9.2021 ἐγγράφου τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἐνημερώσῃ ὑμᾶς περί τῆς ἀπό 20.9.2021 συνημμένης ἐπιστολῆς τῆς Ἐλλογιμωτάτης κ. Κυριακούλας Παπαδημητρίου, Καθηγητρίας τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας καί Χριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί Διευθυντρίας τοῦ Διϊδρυματικοῦ Προγράμματος Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν «Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός», διά τῆς ὁποίας γνωρίζεται ὅτι, ἀρξαμένου τοῦ νέου ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 20212022, οἱ ἐνδιαφερόμενοι διά τό ὡς εἴρηται Μεταπτυχιακόν Πρόγραμμα, Κληρικοί καί Λαϊκοί Συνεργάται ὑμῶν, δύναντα νά ὑποβάλουν τάς αἰτήσεις αὐτῶν ἕως τῆς 20ῆς Ὀκτωβρίου 2021, ἠλεκτρονικῶς, εἰς τήν ἱστοσελίδα:
https://mscreligioustourism.web.auth.gr

Διά πλείονας πληροφορίας δέον ὅπως ἀπευθυνθῆτε εἰς τήν Γραμματείαν τοῦ ἐν λόγῳ Διϊδρυματικοῦ Προγράμματος Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν εἰς τό τηλέφωνον 6934.89.02.18 καί τήν ἐν λόγῳ ἱστοσελίδα.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος