ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Διαβίβασις Κ.Υ.Α. διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(11/10/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4392
Διεκπ. 2006
Αθηνησι τη‚ 11ῃ Ὀκτωβρίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν τό ὑπ᾿ ἀριθ. 128063/ Θ1/11.10.2021 ἔγγραφον τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων, διά τοῦ ὁποίου διεβιβάσθη τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τό ὑπ᾿ ἀριθ. Φ.Ε.Κ. Β´ 4674/8.10.2021, εἰς ὅ ἐδημοσι-εύθη ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910 Κ.Υ.Α., ἔχουσα θέμα «Έ-κτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαι-τέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τό Σάββατο, 9 Ὀκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ὀκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00», ἡ ὁποία συναποστέλλεται πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ και Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος