ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἐνημέρωση περί τῶν καταστατικῶν σκοπῶν τοῦ Σωματείου ὑπό τήν ἐπωνυμία "Σωματεῖο ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων τῆς κυρίας Ἑλλάδος συνταξιούχων, κληρονόμων ἀποβιωσάντων καί συνεργατῶν Ἡ Στέγη"»
(28/9/2021).

Πρωτ. 4199
Διεκπ. 1944
Αθηνησι τη‚ 28ῃ Σεπτεμβρίου 2021Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Κατόπιν ἐρωτημάτων ὑπό ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων, οἱ ὁποῖοι παρέλαβαν μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου πρόσκληση συμμετοχῆς καί συνδρομῆς σέ Σωματεῖο (ἱδρυθέν στίς 27.10.2020) ὑπό τήν ἐπωνυμία «Σωματεῖο ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων τῆς κυρίας Ἑλλάδος συνταξιούχων, κληρονόμων ἀποβιωσάντων καί συνεργατῶν Ἡ Στέγη», θέτομε εἰς γνώσιν σας τά ἀκόλουθα καί παρακαλοῦμε ὅπως ἐνημερωθοῦν ἁρμοδίως οἱ ὑπάλληλοι τῆς ὑμετέρας ἁρμοδιότητος πρός ἀποφυγή πεπλανημένων ἐντυπώσεων καί παραπληροφορήσεως:

Τό ἐν λόγῳ Σωματεῖο σύμφωνα μέ τό ἀναρτηθέν στόν ἱστότοπό του (www.steghsomateiouekkly.gr) καταστατικό του δηλώνει ὅτι ἔχει ὡς καταστατικούς σκοπούς τήν «ὁριστικοποίηση καί ὑλοποίηση τῆς μεταβίβασης ἀκίνητης περιουσίας ἔκτασης ἀπό τό κτῆμα ΧάρακαΛεγραινῶν Σουνίου Ἀττικῆς, ἐκτάσεως 5.022 στρεμμάτων ἰδιοκτησίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης, τήν ὁποία διαχειρίζεται ὁ Ο.Δ.Ε.Π.Ε.Κ.Υ.Ο., πρός τούς Ἐκκλησιαστικούς Ὑπαλλήλους καί κληρονόμους αὐτῶν, πού ἐκκρεμεῖ ἀπό τό ἔτος 1976» καί τή «… διαπραγμάτευση μέ τήν Ἱερά Σύνοδο καί τόν Ο.Δ.Ε.Π./Ε.Κ.Υ.Ο. γιά τήν ὁλοκλήρωση τῆς παραχώρησης τῆς ἀνωτέρω ἔκτασης πρός τούς ἐκκλησιαστικούς ὑπαλλήλους, μέσῳ τοῦ Παραθεριστικοῦ Οἰκοδομικοῦ Συνεταιρισμοῦ Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων "Η ΣΤΕΓΗ"…».

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὀφειλετικῶς ἐνημερώνει ἅπαντες τούς ἐκκλησιαστικούς ὑπαλλήλους ὅτι δέν ὑπάρχει καμία ἐκκρεμής διαδικασία παραχωρήσεως ἰδιοκτησίας τῆς ἀνωτέρω (ἤ ἄλλης) μοναστηριακῆς ἐκτάσεως ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὡς διάδοχο τοῦ καταργηθέντος Ο.Δ.Ε.Π. πρός τό ἐν λόγῳ ἄρτι ἱδρυθέν (2020) Σωματεῖο ἤ τόν προγενέστερο Παραθεριστικό Οἰκοδομικό Συνεταιρισμό Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων «Ἡ Στέγη».

Τό παλαιότερο χρησιδάνειο τοῦ Ο.Δ.Ε.Π. πρός τόν προγενέστερο Συνεταιρισμό ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων «Ἡ Στέγη» ἀφοροῦσε σέ παραχώρηση χρήσεως (ὄχι κυριότητος) τῆς ἀνωτέρω ἐκτάσεως γιά ὁρισμένο χρόνο καί ὑπό τήν διαλυτική αἵρεση ὅτι ὁ Συνεταιρισμός θά ἐπετύγχανε τήν ἔνταξη τῆς περιοχῆς στό σχέδιο πόλεως μέ δικές του ἐνέργειες. Μετά ἀπό διαδοχικές ἀνανεώσεις καί λόγῳ τῆς διαχρονικῆς καί ἀντικειμενικῆς ἀδυναμίας πολεοδομικῆς ἐντάξεως, τό χρησιδάνειο δέν ἀνανεώθηκε καί ἔληξε ἀπό ἐτῶν.

Συνεπῶς, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡς διαχειρίστριας τῆς ρευστοποιητέας μοναστηριακῆς περιουσίας δέν ὑφίσταται κανένα ζήτημα ὁριστικοποιήσεως ἤ διαπραγματεύσεως οἱασδήποτε δῆθεν ἐκκρεμοῦς μεταβιβάσεως μοναστηριακῆς τινος ἐκτάσεως στόν προγενέστερο Συνεταιρισμό ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων «Ἡ Στέγη» ἤ στό ἐν λόγῳ νεωστί συσταθέν Σωματεῖο μέ παρόμοια ἐπωνυμία («Ἡ Στέγη»).

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος