ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ. 17896/2092021 (ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6ΑΚ6) Ἐγκυκλίου τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν»
(23/9/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4140
Ἀριθ. Διεκπ. 1917
Ἀθήνησι τῇ 23ῃ Σεπτεμβρίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΔιά τοῦ παρόντος ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως τήν ὑπ᾿ ἀριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ. 17896/2092021 (ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6 ΑΚ6)» Ἐγκύκλιον τοῦ Τμήματος Πειθαρχικῆς Εὐθύνης καί Δεοντολογίας τῆς Διευθύνσεως Διαχειρίσεως Ἀνθρωπίνου Δυναμικοῦ τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν μέ θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (61η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου», διαβιβασθεῖσαν τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ διά τοῦ ὑπ’ ἀριθ. Ε.Π. 119054/Θ1/22.9.2021 ἐγγράφου τοῦ Α΄ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῆς Διοικήσεως τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων.
Εἰς τήν ὡς ἄνω Ἐγκύκλιον ἐπαναλαμβάνονται ὅσα ἤδη ἐγνωστοποιήθησαν ὑμῖν διά τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 3917/1810/13.9.2021 Συνοδικοῦ Ἐγκυκλίου Σημειώματος καί τῆς συνημμένου αὐτῷ σχετικῆς ΚΥΑ. Ὡς ἐκ τούτου, παρακαλοῦμεν καί αὖθις διά τήν πιστήν ἐφαρμογήν τῶν διαλαμβανομένων ἐν αὐτῇ, ἐπί τῷ τέλει τῆς ἀποτελεσματικῆς προστασίας τῆς δημοσίας ὑγιείας.
Πρός περαιτέρω ἐνημέρωσιν, ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως καί τήν ὑπ’ ἀριθ. 4140/1916/23.9.2021 Συνοδικήν ἀπαντητικήν ἐπιστολήν πρός τό ὡς ἄνω Α΄ Τμῆμα Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος