ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Σύστασις περί ἀναθέσεως καί ἐκτελέσεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἔργων καί περί Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων»
(23/9/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4147
Ἀριθ. Διεκπ. 1921
Ἀθήνησι τῇ 23ῃ Σεπτεμβρίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 26ης μηνός Αὐγούστου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως συστήσῃ, πρῶτον, ὅτι κατά τήν κατάρτισιν ὑφ’ ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κανονισμοῦ περί ἀναθέσεως καί ἐκτελέσεως συμβάσεως ἔργων, μελετῶν καί παροχῆς συναφῶν ὑπηρεσιῶν δύνασθε εἰς τό πεδίον ἐφαρμογῆς των νά περιλάβητε ἅπαντα τά ἐποπτευόμενα νομικά πρόσωπα τῆς καθ’ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως· καί, δεύτερον, ὅτι εἰς τάς περιπτώσεις κατά τάς ὁποίας ἀναθέτουσα ἀρχή καί φορεύς ἐκτελέσεως ἑνός ἔργου ἐνοριακοῦ ἤ μοναστηριακοῦ εἶναι ἡ Ἱερά Μητρόπολις, τότε ἐπιβλέπουσα ὑπηρεσία εἶναι ἡ Τεχνική Ὑπηρεσία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος