ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Διαβίβασις ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Περιβάλλοντος καί Ἐνεργείας
(5/7/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Αριθμ. Πρωτ. 2850
Αριθμ. Διεκπ. 1303

Αθηνησι τη‚ 5ῃ Ἰουλίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν τό ὑπ᾿ ἀριθ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/23189/264/9.3.2021 ἔγγραφον τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ἐνεργείας καί Ὀρυκτῶν Πρώτων Ὑλῶν, μέ θέμα «Τροποποίηση της υπ᾿ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ.23824/23.12.2013 – Κριτήρια και διαδικασία ένταξης σε ειδικό "Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης"», πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.


Ἐντολῇ και Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Κοινοποίησις:
Ὑπουργεῖον Περιβάλλοντος καί Ἐνεργείας
Γενικήν Γραμματείαν Ἐνεργείας
καί Ὀρυκτῶν Πρώτων Ὑλῶν
Γενικήν Διεύθυνσιν Ἐνεργείας
Ἐνταῦθα