ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί ἀποστολῆς ἐνθυμημάτων καί ἱερῶν κειμηλίων ἐκ τῆς περιό-δου τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἅτινα διαφυλάσσονται ἐν ταῖς Ἱεραῖς Μητροπόλεσι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(2/6/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2358
Διεκπ. 1040
Αθηνησι τη‚ 2ᾳ Ἰουνίου 2021


Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 3 0 4 3

Πρός
τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΣεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διά τῆς μετά χεῖρας Ἐγκυκλίου Συνοδικῆς Ἐπιστολῆς πάνυ ἀσμένως γνωρίζομεν Ὑμῖν ὅτι, ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Ἐπετείῳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσε-ως, ἡ Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος ἀπεφάσισεν ὅπως, ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν Εἰδικῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν Ἀκαδημίας Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν καί Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, πραγματοποιήσῃ, μεταξύ ἄλλων ἐπε-τειακῶν ἐκδηλώσεων, Ἔκθεσιν Ἀντικειμένων Μνήμης τοῦ 1821.

Ἡ περί ἧς ὁ λόγος Ἔκθεσις θά διοργανωθῇ εἰς τό Βυζαντινόν καί Χριστιανικόν Μουσεῖον Ἀθηνῶν, τά ἐγκαίνια τῆς ὁποίας, σύν Θε-ῷ, θά τελεσθῶσιν ὑπό τῆς ἡμετέρας Μετριότητος τῇ 12ῃ Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ἡμέρᾳ ἐν ᾗ ἀπηλευθερώθη ἡ περιώνυμος πόλις τῶν Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ γερμανικοῦ ζυγοῦ καί ἐν ᾗ τιμῶνται πάντες οἱ ἐν Ἀθήναις δια-λάμψαντες Ἅγιοι.

Ἐπειδή θεωροῦμεν λίαν ἐπωφελῆ καί ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ τήν συμμετοχήν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ἡ-μῶν εἰς τήν ὡς ἄνω Ἔκθεσιν, παρακαλοῦμεν ὅπως ἀνταποκριθῆτε εἰς τό ἡμέτερον αἴτημα καί ἀποστείλητε ἐνθυμήματα καί ἱερά κειμήλια ἐκ τῆς περιόδου τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἅτινα τυχόν διαφυ-λάσσονται ἐν ταῖς Ἱεραῖς Μοναῖς ἤ ἐν τοῖς σκευοφυλακίοις τῆς καθ’ Ὑ-μᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τά ἐν λόγῳ ἱερά κειμήλια μέλλει ἐκτεθῆναι ἕως καί τοῦ μηνός Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. εἰς τό προαναφερθέν Μουσεῖον.

Σεβασμιώτατε, φρονοῦμεν ὅτι ἡ, καί δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου, συμ-μετοχή τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων ἡμῶν εἰς τήν ἀνωτέρω ἐπετειακήν Ἐκδήλωσιν θά συνεργήσῃ τά μάλα εἰς τήν ἐπαύξησιν τοῦ σεβασμοῦ πρός τήν τροφόν τοῦ Γένους ἡμῶν Ἐκκλησίαν ἐκ μέρους τοῦ εὐσεβοῦς Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ἡ δέ προβολή τῶν ὡς εἴρηται κειμηλίων θά διακηρύ-ξῃ ἔτι περαιτέρω τάς θυσίας καί τούς ἀγῶνας τοῦ τε Ἱεροῦ Κλήρου καί τῆς Ἐκκλησίας διά τήν παλιγγενεσίαν τῆς φιλτάτης Πατρίδος ἡμῶν.

Διά πλείονας πληροφορίας καί πρός πᾶσαν διευκόλυνσιν παρα-καλοῦμεν ὅπως ἐπικοινωνῆτε μετά τῆς Γραμματείας τῆς Εἰδικῆς Συ-νοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος καί τοῦ Γραμματέως αὐ-τῆς Ἀρχιμ. Βαρθολομαίου Ἀντωνίου - Τριανταφυλλίδη (τηλ. ἐπικ. 210-7272268/255, 6983772240).

Ἀσπαζόμενοι Ὑμᾶς μετά πλείστης ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι ἀγάπης καί βαθείας τιμῆς, διατελοῦμεν τῆς Ὑμετέρας Σεβασμιότητος ἀγαπη-τός ἀδελφός καί ὅλως πρόθυμος.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου Ἰάκωβος
† Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων
† Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας
† Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων
† Ὁ Ἄρτης Καλλίνικος
† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας
† Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος
† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ Κύριλλος
† Ὁ Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καί Χαλκηδόνος Γαβριήλ
† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης Ἀντώνιος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος