ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Διαβίβασις ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων περί ἀποστολῆς στοιχείων»
(24/5/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2148
Διεκπ. 976
Αθηνησι τη‚ 24ῃ Μαΐου 2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διά τοῦ παρόντος, διαβιβάζομεν ὑμῖν συνημμένως τό ὑπ᾿ ἀριθ. 57716/Θ1/24.5.2021 ἔγγραφον τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, μετά τῶν αὐτῷ συνημμένων, καί παρακαλοῦμεν ὅπως συμφώνως πρός ὅσα διαλαμβάνονται ἐν αὐτῷ ἀποστείλητε ἠλεκτρονικῶς καί μόνον τούς ἐπισυναπτομένους πίνακας ἠλεκτρονικῆς μορφῆς ἀρχείου τύπου excel δεόντως συμπεπληρωμένους, τό ἀργότερον ἕως τῆς 30ῆς Μαΐου ἐ.ἔ., εἰς τήν ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν: ecclesia.protocol@gmail.com

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος